Helpu i wasanaethu toiledau ac ystafelloedd ymolchi

URN: PPL1HK3
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Cadw Tŷ a Swyddfa Flaen
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â glanhau toiledau, ystafelloedd ymolchi a’r mannau cyfagos. Mae hefyd yn ymdrin ag ailstocio cyflenwadau fel papur toiled, sebon a thywelion a gwaredu gwastraff. Mae i wasanaethyddion ystafell neu lanhawyr sy’n glanhau’r toiledau a’r ystafelloedd ymolchi’n rheolaidd. Nid hwn yw’r gwaith mwyaf hudolus ond er hynny mae’n waith eithriadol o bwysig. Mae glanweithdra unrhyw sefydliad a’r ffordd y caiff ei gynnal a’i gadw yn faes y gall gwesteion neu gwsmeriaid wneud sylwadau arno’n fuan iawn, yn arbennig ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol. Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni: •Helpu i wasanaethu toiledau ac ystafelloedd ymolchi

Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

Glanhau toiledau ac ystafelloedd ymolchi

 1.   Gwirio’r amserlenni ar gyfer y llwyth gwaith arfaethedig a chynllunio’r gwaith yn unol â nhw
2.   Paratoi’r man gweithio ar gyfer ei lanhau
3.   Cyfleu delwedd gadarnhaol ohonoch eich hun ac o’r sefydliad wrth ddod i gysylltiad â chwsmeriaid neu staff
4.   Glanhau y tu mewn i’r toiled fel ei fod heb fudreddi a marciau y gellir cael gwared â nhw
5.   Gwirio bod y toiledau’n fflysio ac yn draenio’n rhwydd
6.   Glanhau y tu allan i’r toiled fel ei fod heb fudreddi a marciau y gellir cael gwared â nhw
7.   Glanhau’r basnau a’r tapiau fel eu bod heb fudreddi a marciau y gellir cael gwared â nhw
8.   Glanhau cyfarpar, wynebau, gosodiadau a ffitiadau’r ystafell ymolchi fel eu bod yn sych a heb fudreddi a marciau y gellir cael gwared â nhw
9.   Glanhau’r lloriau, waliau, drychau ac wynebau eraill o’u cwmpas
10. Gwirio bod y tyllau plwg a’r tyllau gorlif heb eu rhwystro
11. Defnyddio cyfarpar, deunyddiau a chemegolion glanhau yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwyr
12. Dilyn gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer ymdrin ag eiddo personol y cwsmeriaid
13. Glanhau cyfarpar a deunyddiau glanhau a’u storio yn y modd cywir ar ôl eu defnyddio

Ailstocio cyflenwadau ac ategolion i’r cwsmeriaid

 1. Gwirio ac ailstocio cyflenwadau ac ategolion i’r cwsmeriaid yn unol â gofynion y sefydliad
15. Trefnu cyflenwadau ac ategolion i’r cwsmeriaid yn ôl y cyfarwyddiadau
16. Gwirio bod y cyflenwadau ac ategolion i’r cwsmeriaid yn lân a heb eu difrodi
17. Rhoi gwybod am unrhyw brinder stoc i’r aelod priodol o’r staff
18. Gwirio bod biniau sbwriel yn wag, yn lân ac yn barod i’w defnyddio
19. Canfod gwastraff a’i baratoi i gael ei waredu gan ddilyn holl weithdrefnau amgylcheddol a gweithdrefnau cynaliadwyedd y sefydliad

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Ar gyfer yr uned gyfan

 1.   Pwysigrwydd gweithio’n unol ag amserlenni
2.   Safonau’ch sefydliad o ran toiledau ac ystafelloedd ymolchi
3.   Pam y dylech wisgo dillad diogelwch wrth lanhau
4.   Pam na ddylech ddefnyddio cyfarpar glanhau toiledau ac ystafelloedd ymolchi mewn mannau eraill 
5.   Pam na ddylech gymysgu deunyddiau glanhau gwahanol a deall y goblygiadau o ran iechyd a diogelwch os bydd hyn yn digwydd
6.   Pam y dylech ddilyn cyfarwyddiadau’r gwneuthurwyr wrth ddefnyddio cyfarpar a deunyddiau glanhau
7.   Y mathau o broblemau y gallech ddod ar eu traws wrth lanhau toiledau ac ystafelloedd ymolchi a sut i ddelio â’r rhain
8.   Beth i’w wneud os yw cwsmer yn dod i mewn pan ydych wrthi’n glanhau toiled neu ystafell ymolchi
9.   Deddfwriaeth sylfaenol sy’n ymwneud â sylweddau a all fod yn beryglus i iechyd
10. Gweithdrefnau amgylcheddol/cynaliadwyedd y sefydliad wrth ddelio â gwastraff

Glanhau toiledau

 1. Sut i baratoi toiledau i gael eu glanhau
12. Pam y dylech gael gwared ar holl olion deunyddiau glanhau o gyfarpar toiledau
13. Pa brosesau glanhau y dylech eu defnyddio ar wahanol wynebau, cyfarpar toiledau, basnau a lefel budreddi
14. Sut mae glanhau effeithiol yn helpu gyda rheoli heintiau
Glanhau ystafelloedd ymolchi
15. Sut i baratoi ystafelloedd ymolchi i gael eu glanhau a pham
16. Pa brosesau glanhau y dylech eu defnyddio ar wahanol wynebau, cyfarpar toiledau a lefel budreddi
17. Sut i lanhau eitemau eraill a all fod mewn ystafell ymolchi fel ffôn

Ailstocio cyflenwadau ac ategolion i gwsmeriaid

 1. Safonau’ch sefydliad o ran ailstocio cyflenwadau ac ategolion i gwsmeriaid
19. Pam y dylech drin a gwaredu gwastraff yn gywir
20. Pam mae’n bwysig adnabod gwastraff yn gywir
21. Mathau o wastraff peryglus y gallech ddod ar eu traws a sut i ddelio â’r rhain
22. Pam y dylech gadw stoc gyson o gyflenwadau ac ategolion

Cwmpas/ystod

1.   Paratoi’r man gweithio
1.1 defnyddio cyfarpar diogelu personol
1.2 codi arwyddion perygl
1.3 diogelu’r mannau cyfagos
1.4 sicrhau bod yr ystafell yn cael ei hawyru’n briodol

 1.   Wynebau

2.1 plastig
2.2 ceramig
2.3 dur gwrthstaen / crôm / metelau eraill
2.4 gorchuddion llawr
2.5 cerrig
2.6 marmor
2.7 pren
2.8 gwydr

 •   Celfi toiledau ac ystafelloedd ymolchi

 • 3.1 toiledau 
  3.2 troethleoedd
  3.3 basnau
  3.4 tybiau baddon
  3.5 baddonau sba
  3.6 cawodydd / pennau cawodydd
  3.7 celfi eraill fel byrddau a chadeiriau

 •   Cyfarpar a deunyddiau glanhau

 • 4.1 brwsh toiled a daliwr
  4.2 cadachau
  4.3 cemegolion / hylifau glanhau
  4.4 padiau sgraffiniol
  4.5 mopiau a bwcedi

 •   Cyflenwadau ac ategolion cwsmeriaid

 • 5.1 nwyddau traul
  5.2 nwyddau amldro

 •   Gwastraff

 • 6.1 peryglus
  6.2 heb fod yn beryglus


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa

  Dillad diogelwch
  Er enghraifft, menig ac oferôls

  Gwastraff peryglus

  Er enghraifft, pethau miniog neu gemegolion

  Gwastraff sydd heb fod yn beryglus

  Er enghraifft, papur


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL 1HK3/10

  Galwedigaethau Perthnasol

  Howscipar, Gwasanaethydd ystafell (cadw tŷ), Morwyn ystafell

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  glanhau, toiledau, ystafelloedd ymolchi a mannau cyfagos