Casglu dillad gwely a gwneud gwelyau

URN: PPL1HK1
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Cadw Tŷ a Swyddfa Flaen
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â thynnu dillad gwely a gwneud gwelyau, trin dillad gwely a gorchuddion gwely, yn ogystal â chasglu gorchuddion gwely a’u symud i’r ystafelloedd. Mae i bobl sy’n gwasanaethu ystafelloedd gwely ac yn gwneud gwelyau’n rheolaidd, fel gwasanaethyddion ystafell.

Mae’r ffordd y caiff gwely ei gyflwyno’n gallu cynorthwyo i greu awyrgylch croesawgar ar draws pob math o sefydliadau gan gynnwys gwestai, cartrefi preswyl neu letyau gwely a brecwast. Gan ddibynnu ar y sefydliad, erbyn hyn rhoddir mwy o ddewis i’r cwsmeriaid neu westeion o ran gobenyddion neu ddillad gwely, gan ehangu profiad y gwestai ymhellach.

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Casglu dillad gwely a gwneud gwelyauMeini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

​Casglu dillad gwely a gorchuddion gwely glân

1.Gwirio’r amserlenni ar gyfer y llwyth gwaith arfaethedig a chynllunio’r gwaith yn unol â hynny

2.Dewis a chasglu’r dillad gwely, lleiniau ystafell ymolchi a gorchuddion gwely mae eu hangen arnoch ar gyfer eich amserlen waith
3.Sicrhau bod y dillad gwely a’r gorchuddion gwely yn bodloni safonau’ch sefydliad
4.Trin a symud y dillad gwely a’r gorchuddion gwely yn ddiogel
5.Cadw’ch storfa dillad gwely’n ddiogel

Tynnu dillad gwely a gwneud gwelyau

6.Gwirio’r amserlenni ar gyfer y llwyth gwaith arfaethedig a chynllunio’r gwaith yn unol â hynny

7.Tynnu’r holl ddillad gwely a gorchuddion gwely o’r gwelyau
8.Trin a storio dillad gwely a gorchuddion gwely budr yn gywir
9.Paratoi’r gwely yn barod i gael ei wneud
10.Gwirio bod gwaelod y gwely, pen y gwely, dillad y gwely a gorchuddion y gwely yn lân a heb eu difrodi
11.Gwneud y gwely gyda’r dillad gwely a gorchuddion gwely iawn gan ddibynnu ar y math o gwsmer a’i ofynion personol os yw’r rheiny’n hysbys
12.Gadael y gwely’n dwt, yn llyfn ac yn barod i’w ddefnyddio
13.Ymdrin ag eiddo personol cwsmeriaid yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Ar gyfer yr uned gyfan 
1.Technegau codi a thrin diogel a pham y dylech eu defnyddio bob amser
2.Safonau’ch sefydliad o ran dillad gwely a gorchuddion gwely
3.Pam y dylech gadw dillad gwely budr ar wahân i ddillad gwely glân

Casglu dillad gwely a gorchuddion gwely glân

4.Pam mae’n rhaid i chi gadw’ch dillad gwely a’ch storfa dillad gwely yn ddiogel

5.Pam mae’n bwysig gwirio’r dillad gwely i wneud yn siŵr eu bod yn lân ac yn cydymffurfio â’r safonau
6.Y mathau o broblemau a all godi wrth i chi ddewis a chasglu dillad gwely o’r storfa a sut i ddelio â’r rhain

Tynnu dillad gwely a gwneud gwelyau

7.Y ffordd gywir i ymdrin â dillad gwely budr

8.Y ffordd iawn i ddidoli gwahanol ffabrigau
9.Gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer gwneud gwelyau ac ailosod cynfasau
10.Pam mae’n bwysig defnyddio dillad gwely o’r maint iawn
11.Pam mae’n bwysig defnyddio’r math iawn o obennydd neu ddillad gwely i gwsmeriaid neu westeion unigol
12.Y mathau o broblemau neu sefyllfaoedd annisgwyl – gan gynnwys digwyddiadau cwsmeriaid – a all godi wrth dynnu dillad gwely a gwneud gwelyau a sut i ddelio â’r rhain
13.Sut i sylwi ar lau gwely neu blâu eraill a pha weithdrefnau i’w dilyn os dewch ar eu traws
14.Beth yw’r goblygiadau amgylcheddol sy’n gysylltiedig â defnyddio dillad gwely a llieiniau ystafell ymolchi
15.Beth yw’r gweithdrefnau ar gyfer rhoi gwybod am ddifrod 


Cwmpas/ystod

1.   Dillad gwely a gorchuddion gwely
1.1 cynfasau / gorchuddion duvets
1.2 blancedi / duvets
1.3 cwrlidau / carthenni
1.4 casys gobennydd / cynfasau
1.5 cynfasau dal dŵr 
1.6 falansiau / diogelwyr matresi 
1.7 gobenyddion
1.8 llieiniau ystafell ymolchi
1.9 clustogau / gorchuddion clustogau

 1.   Gwelyau

2.1 gwelyau dwbl / sengl
2.2 cotiau / gwelyau plygu
2.3 gwelyau sy’n cael eu sipio at ei gilydd
2.4 gwelyau soffa

 •   Cwsmer

 • 3.1 newydd
  3.2 sy’n aros ymlaen


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa

  Digwyddiadau cwsmeriaid
  Er enghraifft, mae’r cwsmer yn dal i fod yn yr ystafell neu’n dod i mewn i’r ystafell pan ydych wrthi’n gweithio


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL 1HK1/10

  Galwedigaethau Perthnasol

  Howscipar, Gwasanaethydd ystafell (cadw tŷ), Morwyn ystafell

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  gwelyau, dillad gwely a gorchuddion gwely