Defnyddio cyllyll ar gyfer tasgau sylfaenol yn y gegin

URN: PPL1GEN7
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Cyffredinol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â defnyddio a gofalu am gyllyll mewn ceginau proffesiynol. Gall cyllyll gynnwys rhai â llafnau syth a llafnau danheddog, o gyllyll llysiau bach i gyllyll hollti. Mae’r safon hefyd yn cyfeirio at ddefnyddio siswrn a siswrn tocio. Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch wedi dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni: •Defnyddio cyllyll ar gyfer tasgau sylfaenol yn y gegin

Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Dewis cyllyll sy’n briodol i’r dasg rydych ar fin dechrau arni
2. Sicrhau bod cyllyll yn lân
3. Sicrhau bod yr wyneb torri yn ddiogel ac yn hylan ac yn briodol i’r dasg
4. Trin cyllyll yn ddiogel ac yn hylan wrth gyflawni tasgau
5. Glanhau a storio cyllyll yn unol â gofynion y sefydliad
6. Rhoi gwybod i’r person priodol am gyllyll sy’n bŵl neu wedi’u difrodi
 

 


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Pam y dylid cadw cyllyll yn finiog
2.  Pam y dylid dewis y gyllell briodol i’r dasg benodol
3.  Pam na ddylid gadael i garnau cyllyll fynd yn seimllyd wrth eu defnyddio
4.  Sut i gynnal a chadw cyllyll wrth eu defnyddio
5.  Pam y dylid trin, cario a storio cyllyll yn gywir
6.  Pam y dylai wynebau torri fod yn gadarn ac yn solet a sut i sicrhau bod wynebau torri’n ddiogel ac yn solet
7.  Sut i lanhau cyllyll yn effeithiol ac yn ddiogel rhwng trin gwahanol grwpiau bwyd ac ar ôl eu defnyddio 
8.  Pa risgiau halogiad sydd o gyllyll sy’n cael eu cynnal a’u cadw’n wael
9.  Pa gamau y gellir eu cymryd i atal adweithiau alergenig ymysg cwsmeriaid wrth gynnal a chadw, trin a glanhau cyllyll
10. Pam y dylai wynebau torri fod yn lân ac yn hylan
11. Pam na ddylid defnyddio cyllyll sydd wedi’u difrodi
12. Sut i ddelio â chyllyll sy’n bŵl neu wedi’u difrodi yn unol â gweithdrefnau’r sefydliad


Cwmpas/ystod

1.   Cyllyll
1.1 cyllyll â llafnau syth a chyllyll hollti
1.2 llafnau danheddog
1.3 siswrn / siswrn tocio

 1.   Tasgau

2.1 paratoi bwyd
2.2 agor deunyddiau pacio

 •   Cynnal a chadw cyllyll

 • 3.1 golchi a glanhau cyllyll ar ôl eu defnyddio
  3.2 cynnal a chadw cyllyll
  3.3 storio cyllyll


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL1GEN7/10

  Galwedigaethau Perthnasol

  Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin, Aelod o'r tîm, Porthor Cegin

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  cynnal a chadw; trin; glanhau; cyllyll; siswrn; siswrn tocio; torri; hogi