Cynnal gofal cwsmeriaid

URN: PPL1GEN3
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Cyffredinol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â darparu lefel dda o wasanaeth i’ch cwsmeriaid a helpu i ddelio ag unrhyw broblemau sydd ganddyn nhw. Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch wedi dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni: •Cynnal gofal cwsmeriaid

Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.  Dilyn gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer gwisg a golwg
2.  Meithrin a chynnal perthynas broffesiynol a chwrtais gyda’r cwsmer
3.  Canolbwyntio o hyd ar y cwsmer a’i anghenion
4.  Ymdrin â cheisiadau cwsmeriaid yn unol â gweithdrefnau gwasanaeth eich sefydliad
5.  Delio ag unrhyw anghenion ychwanegol sydd gan gwsmeriaid
6.  Rhoi i’r cwsmer y wybodaeth mae ei hangen ar gwsmeriaid heb roi unrhyw wybodaeth gyfrinachol iddo
7.  Darparu’r gwasanaeth yn gywir a gwirio bod y cwsmer yn fodlon neu a allwch ei helpu mewn unrhyw ffordd arall
8.  Adnabod pryd mae rhywbeth yn broblem o safbwynt y cwsmer
9.  Cydnabod problem y cwsmer ac ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra
10. Ei sicrhau y bydd y person priodol yn delio â hi
11. Delio â phroblem y cwsmer yn gyflym ac yn ddigyffro, gan ddilyn gweithdrefnau cywir y sefydliad
12. Troi at aelod priodol o’r staff i gael cymorth os na allwch ddelio â’r broblem eich hun
13. Rhoi gwybod i’r gwestai beth sy’n digwydd
14. Sicrhau y deliwyd â’r broblem


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer gofal cwsmeriaid a sut i roi’r rhain ar waith
2.  Pwysigrwydd gofal cwsmeriaid da i chi ac i’ch sefydliad
3.  Pwysigrwydd gwerthoedd a chanllawiau’r brand/sefydliad a sut i’w cynrychioli
4.  Gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer gwisg a golwg a pham mae’r rhain yn bwysig
5.  Sut i wneud argraff gyntaf dda ar y cwsmer a pham mae hyn yn bwysig
6.  Pam mae’n bwysig canolbwyntio o hyd ar y cwsmer a’i anghenion
7.  Sut i helpu’ch cwsmer i deimlo’n gyfforddus a bod croeso iddo
8.  Ceisiadau arferol ac arbennig a all fod gan gwsmeriaid a sut i ymdrin â’r rhain
9.  Y mathau o gwestiynau a all fod gan gwsmeriaid a sut i’w hateb
10. Y mathau o wybodaeth na ddylech eu rhoi i gwsmeriaid
11. Sut i ymddwyn gyda chwsmeriaid wrth i chi ddarparu gwasanaeth
12. Pam mae’n bwysig cael gwybod a allwch wneud mwy i gynorthwyo’r cwsmer
13. Sut i fod yn gwrtais ac yn gymwynasgar gyda chwsmeriaid ac ymddwyn mewn ffordd sy’n gwneud iddyn nhw deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi
14. Pam mae’n bwysig gweld y broblem o safbwynt y cwsmer, cydnabod y broblem ac ymddiheuro wrth y cwsmer
15. Y mathau o broblemau a all fod gan gwsmeriaid a sut i ddelio â’r rhain eich hun
16. Y mathau o broblemau cwsmeriaid y dylech eu trosglwyddo i aelod arall o’r staff a phwy ddylai hwn fod
17. Sefyllfaoedd lle mae’n bwysig esbonio wrth y cwsmer beth sydd wedi achosi ei broblem
18. Pam mae’n bwysig rhoi gwybod i’r cwsmer beth sy’n digwydd i ddatrys ei broblem
19. Pam mae’n bwysig gwneud yn siŵr bod y cwsmer yn fodlon ar yr hyn rydych wedi’i wneud
20. Sut mae rhoi gwybod am broblemau cwsmeriaid yn gallu helpu i wella gofal cwsmeriaid yn y dyfodol


Cwmpas/ystod

1.   Cwsmeriaid
1.1 ag anghenion arferol
1.2 ag anghenion anarferol

  1.   Problemau
2.1 gyda gwasanaeth
2.2 cyfathrebu
2.3 digwyddiadau a damweiniau

Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPL1GEN3

Galwedigaethau Perthnasol

Aelod o'r tîm, Gweinydd/Gweinyddes, Staff bar, Derbynnydd, Gwasanaethydd ystafell (cadw tŷ), Morwyn ystafell

Cod SOC


Geiriau Allweddol

cynnal, gofal, cwsmeriaid, cwynion, cyfathrebu