Cynnal iechyd a diogelwch ym maes lletygarwch

URN: PPL1GEN1
Sectorau Busnes (Suites): Cynhyrchu a Choginio Bwyd,Lletygarwch - Cyffredinol,Systemau Dosbarthu Diodydd
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin ag iechyd a diogelwch sylfaenol mewn amgylchedd lletygarwch. Mae’r safon yn cynnwys y gweithdrefnau canlynol i gadw’r gweithle’n iach ac yn ddiogel: helpu i sylwi ar beryglon yn y gweithle yn brydlon a delio â nhw yn unol â gweithdrefnau’r gweithle, a dilyn gweithdrefnau mewn argyfwng os bydd digwyddiadau neu ddamweiniau.

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch wedi dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Cynnal iechyd a diogelwch ym maes lletygarwch


 


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Canfod unrhyw beryglon neu beryglon posibl yn eich man gwaith
2. Delio ag unrhyw beryglon a ganfyddir yn gywir
3. Rhoi gwybod am unrhyw ddamweiniau, neu ddamweiniau fu bron â digwydd, yn gyflym ac yn fanwl gywir i’r person priodol
4. Dilyn gweithdrefnau iechyd a diogelwch eich sefydliad yn eich holl waith
5. Ymarfer gweithdrefnau argyfwng yn gywir
6. Dilyn gweithdrefnau diogeledd eich sefydliad


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Eich cyfrifoldebau o dan y Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith a’r Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd
2.  Pam mae’n bwysig gweithio mewn ffordd iach a diogel
3.  Y mathau o gyfarpar diogelu personol sydd i gael eu gwisgo
4.  Ble gallwch gael gwybodaeth am iechyd a diogelwch yn eich gweithle
5.  Y mathau o beryglon y gallech ddod ar eu traws yn eich gweithle a sut i ddelio â’r rhain o fewn terfynau eich awdurdod chi
6.  Sut i rybuddio pobl eraill am beryglon a pham mae hyn yn bwysig
7.  Pam a sut y dylech roi gwybod am ddamweiniau a damweiniau fu bron â digwydd ac i bwy y dylech roi gwybod amdanyn nhw
8.  Y mathau o ddigwyddiadau ac argyfyngau a all ddigwydd yn eich gweithle
9.  Sut i ddilyn gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer delio â digwyddiadau ac argyfyngau a pham mae’n bwysig gwneud hynny
10. Ble i ddod o hyd i gyfarpar cymorth cyntaf a phwy yw’r swyddog cymorth  cyntaf penodedig yn eich gweithle
11. Ffyrdd o weithio’n ddiogel sy’n berthnasol i’ch swydd chi, gan gynnwys technegau codi a thrin diogel, a pham mae’r rhain yn bwysig
12. Achosion posibl tân yn eich gweithle a beth allwch ei wneud i leihau risg tân i’r eithaf
13. Ble i ddod o hyd i larymau tân, pryd a sut i’w seinio
14. Pam na ddylech byth mynd yn agos at dân oni fo’n ddiogel gwneud hynny
15. Pam mae’n bwysig dilyn rheoliadau diogelwch tân


Cwmpas/ystod

1.   Peryglon
1.1 yn ymwneud â chyfarpar
1.2 yn ymwneud â mannau lle rydych yn gweithio
1.3 yn ymwneud â dillad personol

 1.   Ffyrdd o ddelio â pheryglon

2.1 eu hunioni eich hun
2.2 rhoi gwybod amdanyn nhw i gydweithwyr priodol
2.3 rhybuddio pobl eraill

 •   Gweithdrefnau mewn argyfwng

 • 3.1 tân
  3.2 bygythiad
  3.3 diogeledd


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL1GEN1/09

  Galwedigaethau Perthnasol

  Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin, Aelod o'r tîm, Gweinydd/Gweinyddes, Staff bar, Derbynnydd, Howscipar, Gwasanaethydd ystafell (cadw tŷ), Morwyn ystafell, Technegydd Systemau Dosbarthu Diodydd, Technegydd y Tim Cynnal a Chadw

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  amgylchedd; gweithio; diogel