Paratoi, gwasanaethu a chlirio ystafelloedd cyfarfod a chynadledda

URN: PPL1FOH8
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Cadw Tŷ a Swyddfa Flaen
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â sicrhau bod ystafelloedd cyfarfod a chynadledda’n cael eu paratoi, eu gwasanaethu a’u clirio yn unol â gweithdrefnau’r sefydliad. Mae i borthorion cynadleddau, derbynyddion ac o bosibl porthorion nos. Mae’n ymdrin â gwirio offer gwresogi a goleuo, gosod celfi a chyfarpar, a threfnu ac ailstocio eitemau fel deunydd ysgrifennu, diodydd a llestri gwydr mewn ystafelloedd achlysuron. Mae hefyd yn ymdrin â chlirio a chloi’r ystafell ar ôl iddi gael ei defnyddio. Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni: •Paratoi, gwasanaethu a chlirio ystafelloedd cyfarfod a chynadledda

Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.  Casglu unrhyw wybodaeth sydd wedi’i chyflenwi am ofynion y cwsmer oddi wrth yr adran neu berson perthnasol
2.  Cysylltu â threfnydd y cyfarfod/gynhadledd fel bo angen
3.  Gwirio bod y systemau gwresogi a goleuo’n gweithio
4.  Dilyn cyfarwyddiadau ar gyfer trefnu celfi a chyfarpar
5.  Gwirio bod eitemau ar y byrddau’n lân, heb eu difrodi ac wedi’u gosod yn unol â chais y cwsmer
6.  Gwirio bod y cyfarpar yn barod i’r cwsmer eu defnyddio
7.  Cadw’r ystafell yn lân, yn daclus ac â stoc ddigonol
8.  Ailstocio unrhyw eitemau yn ôl y gofyn yn ystod egwyliau 
9.  Sicrhau diogelwch yr ystafell yn unol â chais y cwsmer yn ystod egwyliau
10. Trefnu’r celfi a’r eitemau ar y byrddau a ddylai aros yn yr ystafell
11. Storio celfi eraill, cyfarpar eraill ac eitemau eraill ar y byrddau yn y man iawn
12. Casglu unrhyw lestri a llestri gwydr budr yn unol â gweithdrefnau’r sefydliad
13. Diffodd unrhyw offer trydanol yn unol â gweithdrefnau’r sefydliad
14. Gadael yr ystafell yn barod i gael ei glanhau
15. Ailosod y systemau gwresogi a goleuo
16. Cloi’r ystafell os yw’n ofynnol gwneud hynny


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Safonau’ch sefydliad o ran gofal cwsmeriaid a sut i gysylltu â chwsmeriaid yn ystod cynadleddau a chyfarfodydd
2.  Gweithdrefnau diogelwch eich sefydliad
3.  Ble dylech gael cyfarwyddiadau ynghylch sut i drefnu’r ystafell
4.  Pam mae’n rhaid gwirio’r holl gelfi ac eitemau o gelfi o ran glanweithdra a difrod
5.  Pam mae’n rhaid i chi ddefnyddio technegau codi a thrin cywir wrth symud celfi ac eitemau trwm eraill
6.  Sut i reoli systemau gwresogi a goleuo
7.  Sut i wirio cyfarpar fel sgriniau, taflunyddion, siartiau troi a chyfarpar clyweledol eraill 
8.  Ble i ddod o hyd i eitemau y gall fod angen rhai newydd ohonyn nhw fel padiau siart droi, ysgrifbinnau, papur a lluniaeth
9.  Pam mae’n rhaid i chi wneud yn siŵr bod yr ystafelloedd cynadledda a chyfarfod yn ddiogel pan nad ydyn nhw’n cael eu defnyddio
10. Y mathau o broblemau a all godi wrth i chi baratoi a gwasanaethu ystafelloedd cyfarfod a chynadledda a sut i ddelio â’r rhain
11. Sut i drefnu’r ystafell ar ôl i gyfarfod neu gynhadledd ddod i ben
12. Ble dylech storio celfi, cyfarpar ac eitemau eraill nad ydyn nhw’n aros yn yr ystafell
13. Sut i wneud yn siŵr bod yr ystafell yn barod i gael ei glanhau
14. Y mathau o broblemau a all godi wrth i chi glirio ystafelloedd a sut i ddelio â’r rhain


Cwmpas/ystod

1.   Gwybodaeth 
1.1 lafar
1.2 ysgrifenedig

 1.   Cyfarpar

2.1 sgriniau
2.2 taflunyddion
2.3 siartiau troi
2.4 mathau eraill o gyfarpar clyweledol

 •   Eitemau ar fyrddau

 • 3.1 gorchuddion bwrdd
  3.2 llestri gwydr
  3.3 ysgrifbinnau a phapur
  3.4 lluniaeth
  3.5 addurniadau

   


  Cwmpas Perfformiad

  1.   Cyfarpar clyweledol eraill
  1.1 Er enghraifft, systemau sain

   
  2.    Gweithdrefnau diogelwch
  2.1  Gweithdrefnau ar gyfer cloi a datgloi ystafelloedd a gwylio am bobl amheus

   


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL1FOH8

  Galwedigaethau Perthnasol

  Derbynnydd

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  paratoi, gwasanaethu, clirio, ystafelloedd, cyfarfod, cynadledda