Derbyn, symud a storio eiddo cwsmeriaid a’r sefydliad

URN: PPL1FOH5
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Cadw Tŷ a Swyddfa Flaen
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â chadw eiddo cwsmeriaid a’r sefydliad yn ddiogel. Mae i bobl sy’n derbyn, symud neu storio eitemau a gallai fod yn dderbynnydd neu’n borthor. Mae’n ymdrin â storio bagiau, cotiau ac eitemau eraill. Mae hefyd yn ymdrin â symud pethau fel celfi ac offer trydanol a’u cadw’n ddiogel.

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:


Derbyn, symud a storio eiddo cwsmeriaid a’r sefydliad

 


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.  Ymdrin â’ch cwsmeriaid mewn modd cyflym, cwrtais a chymwynasgar
2.  Cymryd eiddo cwsmeriaid a rhoi derbynneb iddyn nhw pan fo angen
3  .Diogelu eiddo cwsmeriaid yn unol â safonau’r sefydliad
4.  Rhoi gwybod am unrhyw eitemau amheus o eiddo cwsmeriaid i aelod priodol o’r staff
5.  Dewis y ffordd fwyaf diogel a gorau i symud yr eiddo
6.  Codi a symud eiddo mewn modd diogel heb eich anafu’ch hun neu bobl eraill neu achosi difrod
7.  Diogelu eiddo rhag colled neu ddifrod
8.  Symud eiddo i’r lle iawn ar yr adeg iawn
9.  Diogelu’r eiddo rhag cael ei gymryd heb ganiatâd
10. Llenwi unrhyw gofnodion storio’n gywir
11. Cadw eich storfa’n ddiogel, yn lân, yn daclus ac yn hylan

 


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Cyfrifoldebau eich sefydliad o ran storio eiddo cwsmeriaid
2.  Pam mae’n bwysig ymdrin â chwsmeriaid mewn modd cyflym, cwrtais a chymwynasgar
3.  Y ffordd gywir i gyfarch ac ymdrin â chwsmeriaid
4.  Y ffordd gywir i gymryd eiddo oddi wrth y cwsmer
5.  Pam y gall fod yn bwysig i roi derbynneb briodol i’r cwsmer am ei eiddo
6.  Sut i adnabod eitemau amheus o eiddo a beth ddylech ei wneud yn eu cylch
7.  Sut i benderfynu a ddylid symud eiddo trwy ei gario neu drwy ddefnyddio troli
8.  Y mathau o anafiadau a allai ddigwydd wrth godi a symud gwahanol fathau o eiddo
9.  Technegau codi a thrin y dylech eu defnyddio er mwyn peidio â’ch anafu’ch hun a phobl eraill a difrodi eiddo
10. Dillad ac esgidiau priodol wrth drin eiddo trwm neu fudr
11. Sut i osgoi colli eiddo wrth i chi ei symud a’i storio
12. Sut i atal rhywun rhag cymryd eiddo heb ganiatâd
13. Ble dylech storio eiddo cwsmeriaid
14. Y mathau o broblemau a all godi wrth i chi symud eiddo a beth i’w wneud ynghylch y rhain
15. Pam y gallai fod yn bwysig cadw cofnodion storio a sut i lenwi’r rhain
16. Pam y dylech gadw storfeydd yn ddiogel, yn lân, yn daclus ac yn hylan a sut y dylech wneud hyn
17. Y mathau o broblemau y gallech ddod ar eu traws gyda storfeydd a beth i’w wneud ynghylch y problemau hyn


Cwmpas/ystod

1.   Eiddo cwsmeriaid
1.1 bagiau
1.2 cotiau a dillad eraill
1.3 pethau gwerthfawr

 1.   Eiddo’r sefydliad

2.1 celfi
2.2 offer trydanol
2.3 bagiau 
2.4 eiddo arall

 •   Ffyrdd o symud eiddo

 • 3.1 ei gario
  3.2 defnyddio troli

 •   Lleoedd y caiff eiddo ei symud iddyn nhw

 • 4.1 llety cwsmeriaid
  4.2 mannau cyhoeddus
  4.3 storfeydd


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa

  ​Aelod priodol o’r staff
  Y person sy’n eich goruchwylio neu sy’n gyfrifol am ymdrin â’r cwsmer

  Cwsmeriaid

  Gallai’r rhain fod yn bobl sy’n aros yn y man lle rydych chi’n gweithio neu’n bobl sy’n defnyddio’r man ar gyfer digwyddiadau fel cynadleddau, ciniawau, cyfarfodydd ac ati

  Eiddo cwsmeriaid

  Er enghraifft, bagiau ac eiddo arall mae cwsmeriaid eisiau iddyn nhw gael eu storio’n ddiogel hyd nes eu bod yn eu casglu

  Hylan

  Er enghraifft, dim bwydydd na diodydd wedi’u harllwys, dim tystiolaeth o blâu fel llygod, llygod mawr neu chwilod du

  Storfeydd

  Mannau lle rydych chi’n storio eiddo

  Eitemau amheus

  Unrhyw beth rydych chi’n meddwl y gallai fod yn anghyfreithlon neu achosi niwed a difrod


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL1FOH5

  Galwedigaethau Perthnasol

  Derbynnydd

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  derbyn, symud, storio, eiddo, cwsmeriaid, sefydliad