Paratoi a chlirio mannau ar gyfer gwasanaeth bwyd a diod

URN: PPL1FBS1
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Bwyd a Diod
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â sut yr ydych yn paratoi’r man gwasanaeth bwyd yn barod i’ch cwsmeriaid a’i glirio ar ddiwedd y gwasanaeth.

Mae’n cynnwys paratoi’r cyfarpar fel trolïau ac oergelloedd, eitemau gwasanaeth fel llestri a hambyrddau, a sicrhau bod y man gwasanaeth bwyd wedi’i osod yn gywir cyn i’r gwasanaeth ddechrau.

Mae’r safon yn cloi trwy nodi sut i glirio’r mannau gwasanaeth bwyd a bwyta’n effeithlon, a storio’r cyfarpar a’r pupur a halen ac ati’n gywir.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi a chlirio mannau ar gyfer gwasanaeth bwyd a diod. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a gwybodaeth technegol ar gyfer y safon:
• Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo
• Cynnal diogelwch bwyd mewn lleoliad lletygarwch
• Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
• Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

• Paratoi a chlirio mannau ar gyfer gwasanaeth bwyd a diod

 


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.  Gwirio bod y man gwasanaeth bwyd yn lân, heb ei ddifrodi ac yn barod i’w ddefnyddio yn unol â safon eich gweithle
2.  Gwirio bod cyfarpar y gwasanaeth yn lân, heb eu difrodi, lle dylent fod ac wedi’u cynnau’n barod i’w defnyddio
3.  Gwirio bod gennych gyflenwad digonol o eitemau gwasanaeth sy’n lân, heb eu difrodi, yn barod i’w defnyddio ac wedi’u storio’n briodol
4.  Paratoi pupur a halen ac ati a chyfwydydd a’u storio’n briodol yn barod ar gyfer y gwasanaeth
5.  Arddangos eitemau bwyd yn unol â safon eich gweithle mewn ffordd a fydd yn hybu gwerthiannau ac yn apelio at eich cwsmeriaid
6.  Gwirio bod y mannau cwsmeriaid yn lân, heb eu difrodi ac wedi’u gosod yn unol â safon eich gweithle
7.  Gwirio bod eitemau gwasanaeth yn lân, heb eu difrodi ac wedi’u gosod yn barod i’r cwsmeriaid
8.  Gwirio bod y bwydlenni a’r eitemau hyrwyddo yn lân, yn gywir, yn gyfredol ac yn barod i’r cwsmeriaid eu defnyddio
9.  Gwirio bod y man cwsmeriaid yn ddeniadol ac yn groesawgar i gwsmeriaid, yn unol â safon eich gweithle
10. Gwirio bod yr eitemau gwasanaeth, eitemau bwyd, pupur a halen ac ati a chyfwydydd wedi’u casglu at ei gilydd i’w glanhau, neu eu storio os gellir eu hail-ddefnyddio, yn unol â safon eich gweithle a rheoliadau hylendid bwyd
11. Gwaredu sbwriel a bwyd gwastraff yn briodol
12. Gwirio bod yr holl gyfarpar gwasanaeth yn lân, wedi’u diffodd ac wedi’u storio’n gywir
13. Gwirio bod y man gwasanaeth yn lân ac yn barod wrth i’r gwasanaeth barhau
14. Gwirio bod y mannau cwsmeriaid a’r celfi’n lân, yn daclus ac yn barod wrth i’r gwasanaeth barhau

 


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

​1.  Arferion gweithio diogel a hylan wrth baratoi mannau gwasanaeth a’r cyfarpar cywir ar gyfer gwasanaeth bwyd a diod
2.  Arddull a safonau gwasanaeth eich gweithle
3.  Pam mae’n rhaid trin a gwaredu gwastraff yn gywir
4.  Pam y dylid gwirio a pharatoi pupur a halen ac ati a chyfwydydd yn barod ar gyfer gwasanaeth 
5.  Pryd i baratoi mannau a chyfarpar gwasanaeth yn barod ar gyfer gwasanaeth
6.  Pam y dylid cynnal stoc gyson o eitemau gwasanaeth bwyd
7.  Pam mae’n rhaid dilyn safonau cyflwyno a diogelwch bwyd wrth arddangos bwyd
8.  Y mathau o sefyllfaoedd annisgwyl a all godi wrth baratoi a chlirio mannau ar gyfer gwasanaeth a sut i ddelio â’r rhain
9.  Arferion gweithio diogel a hylan wrth baratoi mannau cwsmeriaid ar gyfer gwasanaeth bwyd a diod
10. Pam y dylid gwirio’r holl eitemau gwasanaeth cyn gwasanaeth
11. Pam y dylid gwirio bwydlenni ac eitemau hyrwyddo cyn eu defnyddio
12. Y mathau o sefyllfaoedd annisgwyl a all godi wrth baratoi a chlirio mannau cwsmeriaid a sut i ddelio â’r rhain
13. Arferion gweithio diogel a hylan wrth glirio mannau cwsmeriaid a gwasanaeth ar ôl gwasanaeth bwyd a diod
14. Pam y dylid gadael yr holl fannau gwasanaeth bwyd a chwsmeriaid yn lân ar ôl gwasanaeth
15. Pam y dylid diffodd rhai eitemau o gyfarpar trydanol ar ôl gwasanaeth
16. Pam mae’n rhaid trin a gwaredu gwastraff yn gywir
17. Pam y dylid mynd â bwyd darfodus i ffwrdd ar ôl gwasanaeth a’i storio’n gywir yn y gegin
18. Pa fathau o sefyllfaoedd annisgwyl a all godi wrth glirio mannau ar ôl gwasanaeth bwyd a diod a sut i ddelio â’r rhain


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad

1     Arddull gwasanaeth
1.1  gwasanaeth bwrdd
1.2  gwasanaeth hambwrdd
1.3  gwasanaeth cownter/ bwyd i fynd
1.4  gwasanaeth troli
1.5  gwasanaeth bwffe/ cownter cerfio

 
2     Man gweithio 
​2.1  man gweini
2.2  man cwsmeriaid

 
3     Cyfarpar gwasanaeth
3.1  unedau gweini diodydd oer/poeth
3.2  unedau oeri
3.3  unedau cynhesu
3.4  unedau gwasanaeth / arddangos

 
4     Eitemau gwasanaeth (tafladwy/amldro)
4.1  hambyrddau
4.2  cynwysyddion bwyd / llestri
4.3  cyllyll, ffyrc a llwyau
4.4  gorchuddion bwrdd
4.5  napcynau
4.6  bwydlenni / eitemau hyrwyddo
4.7  cynwysyddion diodydd
4.8  offer gwasanaeth
4.9  eitemau addurnol

 
5     Pupur a halen ac ati a chyfwydydd
5.1  sesnin
5.2  siwgrau / melysyddion
5.3  sawsiau / dresins wedi’u paratoi
5.4  eitemau bara wedi’u paratoi


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPL 1FS1/10

Galwedigaethau Perthnasol

Aelod o'r tîm, Gweinydd/Gweinyddes, Staff bar

Cod SOC


Geiriau Allweddol

paratoi; clirio; gwasanaeth bwyd a diod