Cyflawni a chwblhau’r gwaith o odro anifeiliaid

URN: LANLP10
Sectorau Busnes (Suites): Cynhyrchu Anifeiliaid Fferm,Crofftio a Chadw Tyddyn
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 31 Ion 2022

Trosolwg


Mae’r safon hon yn cynnwys cyflawni a chwblhau’r gwaith o odro anifeiliaid, yn cynnwys gwartheg, geifr a defaid.
 
Bydd angen i chi gynnal cyflwr a lles yr anifeiliaid trwy gydol y gwaith o odro. Mae hyn yn cynnwys gwneud y godro ei hun, a thra bod yr anifeiliaid yn dod i mewn i’r parlwr godro ac yn gadael. Wrth gwblhau’r gwaith o odro, mae’n rhaid glanhau a diheintio’r ardal waith a’r cyfarpar yn drwyadl.
   
Wrth weithio gydag anifeiliaid a pheiriannau dylech fod wedi cael hyfforddiant, ac yn meddu ar yr ardystiad cyfredol lle bo angen, yn unol â’r ddeddfwriaeth berthnasol.

Wrth wneud eich gwaith mae’n rhaid i chi ystyried yr effaith y bydd yn ei gael ar yr amgylchedd, a cheisio gwarchod a gwella cynefinoedd a bioamrywiaeth ac ymateb i effeithiau newid hinsawdd a’u lleddfu.

Mae’r safon hon yn addas ar gyfer y rheiny sy’n gyfrifol am gyflawni a chwblhau’r gwaith o odro anifeiliaid.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:


 1. asesu’r risgiau sydd yn gysylltiedig â’r gweithgaredd angenrheidiol
 2. gwisgo dillad addas a chyfarpar diogelu personol (PPE)
 3. cadarnhau bod yr ardal waith a’r cyfarpar godro mewn cyflwr addas, cyn cyflawni’r gwaith o odro anifeiliaid
 4. cynnal hylendid a bioddiogelwch, yn unol ag arferion busnes
 5. casglu anifeiliaid sydd yn aros i gael eu godro, gan gynnal eich iechyd a’ch diogelwch eich hun a lles yr anifeiliaid bob amser
 6. arsylwi ymddygiad a gweithgaredd yr anifeiliaid a nodi ac adrodd ar unrhyw broblemau
 7. darparu porthiant os yw’r anifeiliaid i gael eu bwydo wrth odro
 8. paratoi cadeiriau/pyrsiau ar gyfer godro, gan sicrhau eu bod mewn cyflwr glân ac iach, a chysylltu’r unedau yn gywir
 9. gwirio a monitro gweithrediad y cyfarpar, cyn ac yn ystod y broses o odro
 10. nodi ac ymdrin ag anifeiliaid sy’n cynhyrchu llaeth sydd yn anaddas i gael ei ddefnyddio gan bobl
 11. symud a gosod unedau yn y safle cywir pan fydd llif y llaeth yn methu
 12. taenu’n triniaethau gofynnol ar yr anifeiliaid ar ôl cwblhau’r godro, yn unol â gofynion hylendid a pholisi busnes
 13. cwblhau gweithdrefnau godro o fewn y graddfeydd amser priodol
 14. cadarnhau bod y llaeth yn rhydd rhag halogiad
 15. ymdrin â llaeth sydd yn anaddas ar gyfer ei ddefnyddio gan bobl, yn ddiogel ac yn gywir
 16. symud yr anifeiliaid o’r ardal odro mewn ffordd sy’n achosi cyn lleied o straen â phosibl
 17. cwblhau gweithdrefnau glanhau ar ôl godro, gan adael yr ardal waith a’r cyfarpar yn y cyflwr cywir ar gyfer ei ddefnyddio yn y dyfodol
 18. parhau i gyfathrebu gyda chydweithwyr a phobl eraill sydd yn gysylltiedig â’ch gwaith, neu wedi eu heffeithio ganddo
 19. gwneud eich gwaith i gyd yn unol â’r ddeddfwriaeth amgylcheddol ac iechyd a diogelwch berthnasol, deddfwriaeth iechyd a lles anifeiliaid, gofynion asesu risg, codau ymarfer a pholisïau busnes
 20. cwblhau cofnodion fel sydd yn ofynnol gan y ddeddfwriaeth berthnasol a’r busnes


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:


 1. sut i nodi peryglon ac asesu risgiau sydd yn gysylltiedig â godro anifeiliaid
 2. y math o ddillad a chyfarpar diogelu personol (PPE) sydd yn addas ar gyfer y gweithgaredd
 3. y math o barlwr godro sy’n cael ei ddefnyddio a’r cyfarpar sydd yn angenrheidiol ar gyfer godro 
 4. sut i gynnal a chadw a defnyddio’r cyfarpar, yn ddiogel ac yn gywir
 5. y gofynion hylendid a bioddiogelwch mewn perthynas â godro anifeiliaid
 6. sut i adnabod anifeiliaid iach ac arwyddion salwch
 7. y rhesymau dros fwydo anifeiliaid wrth eu godro, a’r dulliau gwahanol o wneud hyn
 8. safle cywir anifeiliaid yn yr ardal odro
 9. y ffyrdd y mae anifeiliaid yn ymateb i’ch ymddygiad, a’r dulliau ar gyfer ymdrin ag anifeiliaid anodd yn ddiogel
 10. y dulliau o baratoi cadeiriau/pyrsiau ar gyfer godro, i gynnwys glanhau a gwiriadau cyn godro
 11. sut i adnabod cadair lân
 12. arwyddion mastitis mewn anifeiliaid, y rhesymau pam y dylid gwaredu llaeth o’r fath a’r gweithdrefnau ar gyfer gwaredu
 13. y ffyrdd o nodi ac ymdrin ag anifeiliaid sy’n cynhyrchu llaeth sydd yn anaddas i gael ei ddefnyddio gan bobl
 14. y ffyrdd y gellir halogi llaeth a’r dulliau ar gyfer lleihau hyn 
 15. sut i fonitro gweithrediad y cyfarpar godro
 16. y triniaethau y gellir eu taenu ar anifeiliaid ar ôl cwblhau’r gwaith o odro, a phryd fyddai angen y rhain 
 17. y mathau o broblemau a allai ddigwydd wrth odro a therfynau eich cyfrifoldeb mewn perthynas â datrys problemau a nodir
 18. y rhesymau pam y mae graddfeydd amser yn bwysig wrth odro anifeiliaid 
 19. dulliau profi llaeth a phwysigrwydd hyn 
 20. y safonau diogelwch bwyd mewn perthynas â godro a phwysigrwydd cadw atynt 
 21. pwysigrwydd parhau i gyfathrebu gyda’r rheiny sydd yn gysylltiedig â’ch gwaith, neu wedi eu heffeithio ganddo, a’r ffordd y dylid gwneud hyn
 22. eich cyfrifoldebau ar gyfer lles anifeiliaid yn unol â deddfwriaeth iechyd a lles anifeiliaid berthnasol, codau ymarfer a pholisïau busnes
 23. eich cyfrifoldebau yn unol â’r ddeddfwriaeth amgylcheddol ac iechyd a diogelwch berthnasol, codau ymarfer a pholisïau busnes
 24. y cofnodion y mae angen eu cadw a phwysigrwydd eu cwblhau


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Ion 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

LANLP10

Galwedigaethau Perthnasol

Ffermwr, Gweithiwr Fferm Cyffredinol, Technegydd Anifeiliaid Fferm, Tyddynnwr, Crofftwr

Cod SOC

5111

Geiriau Allweddol

buwch; gafr; dafad; cadair; godro