Cymhwyso egwyddorion craidd peirianneg ar y tir – gwasanaethu a chynnal a chadw

URN: LANLEO8
Sectorau Busnes (Suites): Gweithrediadau Peirianneg ar y Tir
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 31 Ion 2022

Trosolwg


Mae’r safon hon yn cynnwys cymhwyso egwyddorion craidd peirianneg ar y tir – gwasanaethu a chynnal a chadw. Mae’n cynnwys yr rheidrwydd i wasanaethu a chynnal a chadw, adeiladwaith a gweithrediad cydrannau gwasanaeth a’r sgiliau sy’n ofynnol i gyflawni’r gwasanaethu a’r cynnal a’r cadw yn cynnwys, glanhau cyn, yn ystod ac ar ôl, diogelu peiriannau ac eiddo rhag niwed, newid a glanhau eitemau gwasanaeth, gwaedu a llenwi systemau tanwydd, olew, oeri, hydrolig, niwmatig a gwresogi, selio cydrannau gwasanaeth, gwirio gweithrediad peiriannau yn erbyn meini prawf cynhyrchwyr a gwneud addasiadau.

Mae’n cynnwys archwilio a phrofi perfformiad ar gyfer diffyg cydymffurfio, cam-drin, defnyddioldeb, gwaith atgyweirio ychwanegol, gollyngiadau a thraul.

Wrth weithio gyda pheiriannau neu gyfarpar dylech fod wedi eich hyfforddi ac yn meddu ar ardystiad cyfredol lle bo angen, yn unol â deddfwriaeth berthnasol.

Wrth weithio ar gerbydau foltedd uchel (foltedd peryglus/HaV) mae’n rhaid i ddadrymuso cerbydau trydan gael ei wneud gan berson sydd wedi cael hyfforddiant yn unol â gweithdrefnau’r cynhyrchydd.

Mae’r safon hon ar gyfer y rheiny sy’n gweithio ym maes peirianneg ar y tir o dan oruchwyliaeth.

Noder – yn unol â’r rheoliadau cyfredol mae’n rhaid i waith trydan prif gyflenwad gael ei wneud gan berson cymwys, trydanwr fel arfer.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:


 1. bod yn ymwybodol o’r peryglon a’r risgiau sydd yn gysylltiedig â’r gweithgaredd a’r lleoliad lle bydd yn cael ei wneud
 2. bod yn ymwybodol o’r effaith amgylcheddol bosibl sydd yn gysylltiedig â’r gweithgaredd a’r ffyrdd y gellir rheoli hyn
 3. dewis a gwisgo dillad addas a chyfarpar diogelu personol (PPE)
 4. dewis, paratoi, defnyddio, cynnal a storio’r offer a’r cyfarpar sydd yn ofynnol i gyflawni’r gweithgaredd yn unol â gofynion cyfreithiol perthnasol, cyfarwyddiadau’r cynhyrchydd ac arferion y cwmni
 5. sicrhau bod y cyfarpar ar y tir y mae angen ei wasanaethu a’i gynnal a’i gadw yn ddiogel ac wedi ei ynysu o ffynonellau pŵer lle bo angen, cyn bod y gwaith yn dechrau
 6. cynnal archwiliad gweledol o’r cyfarpar ar y tir ac archwilio data perthnasol i asesu gofynion ar gyfer gwasanethu a chynnal a chadw 
 7. nodi a sefydlu argaeledd eitemau defnyddiol sydd eu hangen ar gyfer y gwaith
 8. paratoi’r cyfarpar ar y tir a’r ardal waith cyn cynnal y gwaith gwasanaethu a chynnal a chadw
 9. cynnal y rhagofalon angenrheidiol i atal cemegau, nwyon a sylweddau rhag dianc a lleihau’r perygl o halogi a pheryglon lle bo angen
 10. cymhwyso egwyddorion craidd peirianneg ar y tir i wasanaethu a chynnal a chadw cyfarpar ar y tir yn unol â gofynion ac amserlenni’r cynhyrchwyr
 11. glanhau neu newid eitemau defnyddiol
 12. gwirio lefel, integredd ac addasrwydd hylifau ar gyfer y cymhwysiad a draenio ac adnewyddu lle bo angen
 13. newid ac ailosod hidlwyr a seliau
 14. symud ac adnewyddu cydrannau sydd wedi methu
 15. gwirio ac addasu cydrannau yn unol â’r goddefiannau gofynnol
 16. adfer cyfarpar ar y tir i’w gyflwr gweithredol cywir ar ôl ei wasanaethu a’i gynnal a’i gadw
 17. cadarnhau bod y cyfarpar wedi ei osod yn gywir neu wedi ei raddnodi yn dilyn gwasanaethu a chynnal a chadw
 18. cynnal archwiliadau ac asesiadau o gyfarpar er mwyn cydymffurfio â manylebau’r cynhyrchydd a gofynion y cwsmer ar ôl gwasanaethu a chynnal a chadw 
 19. sicrhau y bydd teclynnau llusgo fydd yn cael eu defnyddio ar briffyrdd cyhoeddus yn bodloni’r gofynion cyfreithiol
 20. cyflawni profion perfformiad a gweithredol wrth wasanaethu a chynnal a chadw, yn ymwneud â’r gwaith sydd wedi cael ei gyflawni 
 21. gadael y gweithle mewn cyflwr diogel ar ôl cwblhau’r gweithgaredd
 22. ymdrin â’r mathau gwahanol o wastraff, yn cynnwys gwastraff peryglus a gwastraff nad yw’n beryglus, yn unol â’r cyfarwyddiadau a gofynion cyfreithiol ac amgylcheddol perthnasol
 23. cwblhau cofnodion fel y bo angen yn unol â chyfarwyddiadau’r cwmni


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:


 1. y peryglon a’r risgiau sydd yn gysylltiedig â pheirianneg ar y tir
 2. y math o ddillad a chyfarpar diogelu personol (PPE) sydd yn addas ar gyfer y gweithgaredd
 3. yr offer a’r cyfarpar sydd eu hangen i gyflawni’r gweithgaredd a sut i’w dewis, eu paratoi, eu defnyddio, eu cynnal a’u cadw a’u storio’n ddiogel ac yn gywir, yn unol â chyfarwyddiadau’r cynhyrchydd ac arferion y cwmni
 4. y rhesymau dros wasanaethu a chynnal a chadw a’r camau i’w cymryd ar adegau cynnal a chadw gwahanol
 5. sut i asesu’r gofynion gwasanaethu a chynnal a chadw ar gyfer cyfarpar ar y tir, yn cynnwys arsylwi ac archwilio gweledol, cwestiynu codau namau a gwirio data perthnasol arall 
 6. yr eitemau defnyddiol angenrheidiol i gyflawni’r gwasanaethu a’r cynnal a’r cadw a’r gweithdrefnau ar gyfer eu caffael
 7. sut i baratoi cyfarpar ar y tir cyn gwasanaethu a chynnal a chadw 
 8. y dulliau a ddefnyddir i lanhau a diogelu cyfarpar cyn ac yn ystod gwasanaethu a chynnal a chadw, gan osgoi, niwed i’r paent, y trim a’r corff, a chyflwyniad difwynwyr
 9. cemegau, nwyon a sylweddau peryglus a allai fod yn bresennol a ffyrdd y dylid ymdrin â nhw
 10. sut i ymdrin â gollyngiadau cemegau a deunyddiau peryglus
 11. y gweithdrefnau ar gyfer draenio hylifau a chasglu samplau ar gyfer eu dadansoddi
 12. y dulliau ar gyfer gwacáu aer o systemau tanwydd, oeri, gwresogi, brecio a thynnu dŵr o systemau tanwydd, cylchedau hydrolig a niwmatig wrth wasanaethu a chynnal a chadw 
 13. y dulliau o ganfod a dileu gollyngiadau
 14. y mathau o hidlwyr, eu hadeiladwaith, eu swyddogaeth a’u gofynion gwasanaethu
 15. y mathau o seliau, eu hadeiladwaith, eu swyddogaeth a’u gosodiad
 16. sut i symud ac adnewyddu cydrannau sydd wedi methu
 17. sut i wirio a gwneud addasiadau
 18. yr hyn a olygir wrth y term ‘rhedeg i mewn’/‘gosod’
 19. sut i adfer cyfarpar ar y tir i gyflwr gweithredol cywir ar ôl gwasanaethu a chynnal a chadw, yn cynnwys ailosog logiau gwasanaeth
 20. dulliau ar gyfer gosod neu raddnodi cyfarpar ar ôl ei wasanaethu a’i gynnal a’i gadw 
 21. y dulliau a ddefnyddir i brofi perfformimad cyfarpar ar ôl gwasanaethu a chynnal a chadw 
 22. goblygiadau cyfreithiol addasu systemau diogelu gwrthrychau sy’n syrthio (FOPS) neu systemau diogelu rholio drosodd (ROPS)  
 23. pwysigrwydd gadael y gweithle mewn cyflwr diogel ar ôl cwblhau’r gweithgaredd
 24. sut i ymdrin â’r mathau gwahanol o wastraff, yn cynnwys gwastraff peryglus a gwastraff nad yw’n beryglus, a achoswyd gan y gweithgaredd, yn unol â’r cyfarwyddiadau a’r gofynion cyfreithiol ac amgylcheddol perthnasol 
 25. yr effaith bosibl y gallai eich gweithgaredd ei gael ar yr amgylchedd a’r ffyrdd y gellir rheoli hyn
 26. y cofnodion sydd angen eu cwblhau a gweithdrefn y cwmni ar gyfer hyn


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


addasiadau - e.e. tensiynau strapiau a chadwyni, cliriadau, gosodiadau ceblau a chysylltiadau, systemau olrhain

cydymffurfio â manylebau’r cynhyrchydd - e.e. addasu diawdurdod, llwytho gormodol, cynnal a chadw gwael, gosodiadau anghywir y gweithredwr, gweithrediad anghywir

hylifau - e.e. tanwydd, olew, hylif brecio, oerwyr 

gollyngiadau - e.e. tanwydd, olew, aer, dŵr, nwyon a chywasgiad

cyfnodau rhwng cynnal a chadw - e.e. dyddiol, wythnosol, misol, blynyddol ac yn ystod oriau gweithredu wedi eu hamserlennu

goblygiadau addasu - e.e. integreiddio cyfarpar a gwasanaethau allanol, drilio, weldio

paratoi - e.e. glanhau, diogelu, gwneud yn ddiogel, dilysu manyleb ac ati 

rhesymau dros weithrediadau gwasanaethau a chynnal a chadw – e.e. paratoi peiriannau newydd ac wedi eu defnyddio, gwasanaethu wedi ei amserlenni, cynnal a chadw brys, paratoi ar gyfer storio y tu allan i dymor neu ddefnydd ar ôl storio

profion - e.e. prawf ffordd / maes, arafiad, pŵer, pwysedd, llif

mathau o hidlwyr - e.e. sgrîn, hildwr sugnad, hidlwr pwysedd uchel, hidlwr allgyrchol, bath olew, trap dŵr, cyn-lanhäwr, hidlwyr carbon, hidlwyr awyru


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Ion 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

LANLEO8

Galwedigaethau Perthnasol

Peirianneg ar y tir

Cod SOC

2129

Geiriau Allweddol

peirianneg; egwyddorion; gwasanaethu; cynnal a chadw; addasiadau; prawf; ar y tir; cyfarpar; peiriannau