Gwasanaethu ac atgyweirio injanau yn drwyadl ar gyfarpar ar y tir

URN: LANLEO31
Sectorau Busnes (Suites): Gweithrediadau Peirianneg ar y Tir
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 31 Ion 2022

Trosolwg


Mae’r safon hon yn cynnwys gwasanaethu ac atgyweirio injanau yn drwyadl ar gyfarpar ar y tir. Mae’n cynnwys injanau tanio gwreichion a thanio cywasgiad a’u cyfluniadau. Mae’n cynnwys adnabod a swyddogaeth cydrannau, symud ac amnewid cydosodiadau a chydrannau injanau a’r dulliau a’r technegau datgymalu, atgyweirio ac ailgydosod.

Mae’r safon yn cynnwys systemau a pherfformiad injanau gan gynnwys y systemau a ddefnyddir i ddosbarthu’r tanwydd (yn cynnwys carbwraduron a systemau chwistrellu) ac aer a gyflenwir gan faniffoldau mewnfa neu systemau derbyn yn llawn pwysedd yn ogystal â’r aer sydd yn ofynnol mewn proses tanio injan, y mathau, adeiladwaith a swyddogaeth y cydrannau.

Mae hefyd yn cynnwys y technegau a ddefnyddir i ganfod ac unioni namau injan fecanyddol a’r broses a ddefnyddir i ddilysu mesuriadau.

Wrth weithio gyda pheiriannau neu gyfarpar dylech fod wedi cael hyfforddiant ac yn meddu ar ardystiad cyfredol lle bo angen, yn unol â deddfwriaeth berthnasol.

Wrth weithio ar gerbydau trydan foltedd uchel (foltedd peryglus /HaV) mae’n rhaid i ddadrymuso gael ei wneud gan berson sydd wedi cael hyfforddiant yn unol â gweithdrefnau’r cynhyrchydd.

Mae’r safon hon ar gyfer y rheiny sy’n gweithio ym maes peirianneg ar y tir sy’n defnyddio eu menter eu hun mewn rôl sy’n ymwneud yn uniongyrchol â chwsmeriaid. Gallai gynnwys mentora cydweithiwr iau i gynorthwyo gydag agweddau o’r gwasanaethu ac atgyweirio’n drwyadl.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:


 1. bod yn ymwybodol o beryglon ac asesu’r risgiau sydd yn gysylltiedig â’r gweithgaredd a’r lleoliad lle bydd yn cael ei wneud
 2. bod yn ymwybodol o’r effaith amgylcheddol bosibl sydd yn gysylltiedig â’r gweithgaredd a ffyrdd y gellir rheoli hyn
 3. dewis a gwisgo dillad addas a chyfarpar diogelu personol (PPE)
 4. dewis, paratoi, defnyddio, cynnal a chadw a storio’r offer a’r cyfarpar sydd eu hangen i gyflawni’r gweithgaredd yn unol â gofynion cyfreithiol perthnasol, cyfarwyddiadau’r cynhyrchydd ac arferion y cwmni
 5. sicrhau bod y cyfarpar ar y tir y mae angen ei wasanaethu a’i atgyweirio’n drwyadl yn ddiogel, wedi ei baratoi a’i ynysu o ffynonellau pŵer lle bo angen
 6. cymryd y rhagofalon angenrheidiol i atal cemegau, nwyon a sylweddau rhag dianc a lleihau’r perygl o halogi a pheryglon lle bo angen
 7. defnyddio amrywiaeth o ddulliau i gasglu gwybodaeth ddiagnostig i nodi diffygion a namau  
 8. cynnal profion i bennu achos problemau gwahanol injan
 9. pennu’r gofynion ar gyfer gwasanaethu ac atgyweirio’n drwyadl
 10. nodi a sefydlu argaeledd cydrannau amnewid sydd eu hangen ar gyfer y gweithgaredd
 11. archwilio cyflwr injanau a chydrannau ar gyfarpar ar y tir wrth wasanaethu ac atgyweirio’n drwyadl ac ymchwilio i rannau sydd wedi methu neu dreulio
 12. symud ac amnewid cydrannau wedi eu treulio a’u niweidio yn unol â chyfarwyddiadau a manylebau
 13. lle y bo’n berthnasol, datgymalu, atgyweirio ac adfer cydrannau system injan yn unol â manylebau a safonau’r cynhyrchydd
 14. nodi ac unioni namau system injan
 15. pennu trefn tanio priodol ar gyfer injanau silindrau lluosog 
 16. profi a gosod amserlen chwistrellu a thanio statig a deinamig
 17. addasu perfformiad injan o fewn terfynau gweithredu penodedig
 18. defnyddio cyfarpar mesur addas i ddilysu cydymffurfio â chydrannau injan
 19. defnyddio dulliau profi addas i asesu perfformiad y system wedi ei hailgydosod wrth gwblhau’r gwaith a chadarnhau ei bod yn perfformio yn unol â’r fanyleb weithredu cyn ei dychwelyd at y cwsmer
 20. ailgylchu neu waredu’r mathau gwahanol o wastraff yn gynaliadwy, yn cynnwys gwastraff peryglus a gwastraff nad yw’n beryglus, a achoswyd gan y gweithgaredd, yn unol â’r gofynion cyfreithiol ac amgylcheddol perthnasol a pholisi’r cwmni 
 21. cwblhau cofnodion fel sydd yn ofynnol gan ddeddfwriaeth berthnasol, gofynion gwarant a gweithdrefnau’r cwmni


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:


 1. sut i nodi peryglon ac asesu risg wrth baratoi i wasanaethu ac atgyweirio cyfarpar ar y tir 
 2. y math o ddillad a chyfarpar diogelu personol (PPE) sydd yn addas ar gyfer y gweithgaredd
 3. yr offer a’r cyfarpar sydd eu hangen i gyflawni’r gweithgaredd a sut i’w dewis, eu paratoi, eu defnyddio, eu cynnal a’u cadw a’u storio yn ddiogel ac yn gywir, yn unol â chyfarwyddiadau’r cynhyrchydd ac arferion y cwmni
 4. y gofynion cyfreithiol perthnasol ar gyfer paratoi a defnyddio cyfarpar gwaith
 5. y ffordd y dylid paratoi cyfarpar ar y tir ar gyfer gwasanaethu ac atgyweirio’n drwyadl
 6. y peryglon sy’n cael eu creu gan ynni wedi ei storio a’r ffordd y dylid ymateb i’r rhain yn ystod y cyfnod paratoi 
 7. y cemegau, y nwyon a’r sylweddau peryglus a allai fod yn bresennol a’r ffyrdd y dylid ymdrin â nhw 
 8. y mathau o ffynonellau tanwydd sydd ar gael, sut i’w hadnabod a’r ffordd y mae hynny’n effeithio ar wasanaethu ac atygweirio injanau yn drwyadl
 9. y dulliau gwahanol y gellir eu defnyddio ar gyfer asesu diffygion a namau gydag injanau ar gyfarpar ar y tir a nodi’r achos sylfaenol  
 10. diffygion a namau arferol sydd yn digwydd gydag injanau ar gyfarpar ar y tir a sut gellir eu cywiro
 11. achosion traul eithafol injan
 12. y ffactorau sy’n effeithio ar werth gwasanaethu ac atgyweirio’n drwyadl, fel cost, amcangyfrif o fywyd gwaith, angen brys am y cyfarpar
 13. y cydrannau sydd eu hangen ar gyfer y gwasanaethu a’r atgyweirio’n drwyadl a gweithdrefnau’r cwmni ar gyfer cael amnewidiadau 
 14. mathau, adeiladwaith ac egwyddorion gweithredu injanau a chydrannau
 15. allyriadau pibellau mwg, rheoliadau a dulliau rheoli yn cynnwys hidlwyr a hylifau
 16. sut i symud ac amnewid injanau a/neu gydrannau ar gyfarpar ar y tir wrth wasanaethu ac atgyweirio’n drwyadl
 17. sut i ddatgymalu, atgyweirio ac adfer injanau a/neu gydrannau yn unol â manylebau a safonau’r cynhyrchwyr
 18. y cyfarpar, y dulliau a’r technegau ar gyfer cymryd mesuriadau penodol injanau
 19. effeithiau gwneud gwelliannau i systemau tanwydd a thanio
 20. y weithdrefn ar gyfer dilysu perfformiad injan
 21. y weithdrefn ar gyfer dilysu amseriad cywir injan ar gyfer amseru statig a deinamig
 22. y dulliau ar gyfer profi injanau wrth gwblhau gweithgaredd i gadarnhau eu bod yn perfformio yn unol â’r fanyleb weithredu cyn eu dychwelyd at y cwsmer
 23. sut i ailgylchu neu waredu’r mathau gwahanol o wastraff yn gynaliadwy, yn cynnwys gwastraff peryglus a gwastraff nad yw’n beryglus, a achoswyd gan y gweithgaredd, yn unol â’r gofynion cyfreithiol ac amgylcheddol a pholisi’r cwmni 
 24. yr effaith bosibl y gallai eich gweithgaredd ei gael ar yr amgylchedd a ffyrdd y gellir rheoli hyn
 25. y wybodaeth y mae angen ei chofnodi, gweithdrefnau’r cwmni ar gyfer cadw cofnodion a gofynion deddfwriaeth diogelu data


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Cydymffurfiad cydrannau injan - e.e.
bylchu cylch piston
silindr, leinin, meinhad, hirgrynedd ac allwthiad
hirgrynedd ac ‘end-float’ mwnwgl crancsiafft
cliriadau piston/pen
falf, canllaw, sedd, dilyniant, system weithredu 
afluniad pen/bloc silindr
cywasgiad
defnydd o danwydd ac olew

Injanau a chydrannau - e.e.
tanwyr gwreichion a thanwyr cywasgu a’u cyfluniadau
aer wedi ei oeri a dŵr wedi ei oeri
lleininau gwlyb a sych, monobloc
yn anadlu’n naturiol ac wedi ei wefru gan bwysedd (i gynnwys cyfuno tyrbo ac uwchwefru)
cydbwyswyr ac ataliad dirgryniad
carbwraduron
plygiau tanio
pympiau chwistrellu
pympiau dosbarthu tanwydd
chwistrellwyr
rheolwyr
cymhorthion dechrau’n oer
systemau hidlo aer
systemau gwacáu
tyrbo ac uwchwefrwyr

Problemau injan - e.e.
perfformiad injan
camdanio
ôl-danio
pwysedd olew injan
gorgynhesu
trawiad
sŵn anarferol
pallu cychwyn
anadlu casyn cranc eithafol
defnydd o olew
dosbarthu tanwydd a phwysedd system
pwysedd gwefru derbyniad aer
defnydd anarferol o danwydd,
amseru chwistrelliad, camsiafft a thanio
allyriadau, e.e. mwg glas, gwyn neu ddu
perfformiad injan ddim yn unol â manylebau’r cynhyrchwyr
cymysgedd gwan a chyfoethog o danwydd
derbyniad a llif aer gwacáu cyfyngedig
dilysu gweithrediad llywodraethwr

Hidlwyr a hylifau:
Catalydd Ocsideiddio Diesel (DOC)
Hidlwr Gronynnau Diesel (DPF)
Lleihau Catalytig Dethol (SCR)
Hylif Gwacáu Diesel (DEF)

Ffynonellau tanwydd – e.e.
petrol
diesel
hybrid
LPG
methan
hydrogen

Gallai cemegau a sylweddau peryglus gynnwys:
tanwydd
olewau
hylifau
nwyon
llwch
aer cywasgedig

Cyfarwyddiadau a manylebau:
darluniau/cynlluniau
amserlenni
datganiadau dull
Gweithdrefnau Gweithredu Safonol (SOP)
cyfarwyddiadau’r cynhyrchydd
gofynion y cwsmer
cyfarwyddiadau llafar

Dulliau diagnosis:
archwiliadau gweledol
profion swyddogaethol a gweithredol
cyfarpar diagnostig
rheolaeth electronig a systemau monitro o bell
adolygu data technegol

Ynni wedi ei storio:
springiau
tyndra strap
pwysedd hydrolig
gollyngiad trydanol
gollyngiad cronnwr 


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Ion 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

LANLEO31

Galwedigaethau Perthnasol

Peirianneg ar y tir

Cod SOC

2129

Geiriau Allweddol

Peiriannau; ar y tir; amaethyddol; gwasanaeth; atgyweirio; canfod namau