Paratoi carcasau helfilod mawr i’w cynnwys yn y gadwyn fwyd ddynol

URN: LANGa18
Sectorau Busnes (Suites): Gwaith coed,Rheoli Helfilod a Bywyd Gwyllt
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg


Mae’r safon hon yn ymwneud â pharatoi carcasau helfilod mawr i’w cynnwys yn y gadwyn fwyd ddynol.

Mae’n berthnasol i geirw, baeddod gwyllt, ac mewn rhai amgylchiadau, defaid a geifr gwyllt.

Mae’n ymwneud â’r gweithgareddau y byddwch yn eu gwneud i baratoi carcasau helfiod mawr (y cyfeirir atynt gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd fel “cynnyrch helfilod gwyllt sylfaenol”) ar gyfer cyflenwi sefydliad ymdrin â helfilod cymeradwy (AGHE) er mwyn iddynt allu cael eu cynnwys yn gyfreithlon yn y gadwyn fwyd ddynol.

Byddwch yn gallu:
cludo carcasau helfilod mawr yn lân
storio carcasau helfilod mawr fel bod eu cyflwr yn cael ei gynnal
archwilio carcasau helfilod mawr, yn unol â gofynion cyfreithiol
paratoi carcasau helfilod mawr i gael eu gwerthu at gyfer eu bwyta gan bobl.

Er mwyn i chi ddeall cynnwys y safon hon yn llawn, a’r gweithgareddau y mae’n eu disgrifio, mae’n bwysig eich bod yn gallu deall y termau a ddefnyddir yn y safon. Gweler yr Eirfa am rai diffiniadau ddylai eich helpu chi gyda hyn.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:


 1. cyflawni’r gweithgaredd yn ddiogel, yn unol â gofynion iechyd a diogelwch
 2. gwaedu a diberfeddu carcasau helfilod mawr yn lân ac yn effeithlon
 3. sicrhau bod yr ardaloedd paratoi a storio mewn cyflwr glân, sydd yn addas ar gyfer derbyn carcasau helfilod mawr
 4. cludo a storio carcasau helfilod mawr mewn ffordd lân er mwyn cynnal ansawdd, yn unol â’r gofynion cyfreithiol perthnasol
 5. gwneud y gwaith mewn ffordd lân, yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd
 6. nodi statws carcasau helfilod mawr
 7. archwilio carcasau, organau a safleoedd lymff am normalrwydd, yn unol â gofynion cyfreithiol
 8. paratoi carcasau helfilod mawr ar gyfer eu cynnwys yn y gadwyn fwyd ddynol, fel cynnyrch sylfaenol, yn unol â gofynion cyfreithiol
 9. cymryd camau priodol pan fydd annormalrwydd carcas yn cael ei nodi, yn unol â gofynion cyfreithiol
 10. glanhau a storio offer a chyfarpar ar ôl eu defnyddio
 11. cadw cofnodion cywir, yn unol â’r gofynion cyfreithiol perthnasol
 12. paratoi datganiadau carcasau unigol, yn unol â gofynion cyfreithiol
 13. gwaredu is-gynnyrch wrth baratoi helfilod mawr mewn ffordd ddiogel, yn unol â gofynion cyfreithiol


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:


 1. y gofynion iechyd a diogelwch sydd yn gysylltiedig â pharatoi carcasau helfilod mawr
 2. y technegau cywir i’w defnyddio i ymdrin a chludo carcasau helfilod mawr, a'r niwed y gall arferion ymdrin anghywir eu hachosi
 3. eich cyfrifoldebau yn unol â rheoliadau hylendid bwyd cyfredol, yn cynnwys egwyddorion olrheiniadwyedd a Dadansoddi Peryglon a Phwyntiau Rheoli Hanfodol (HACCP), fel y maent yn berthnasol i gyflenwi carcasau helfilod mawr ar gyfer eu bwyta gan bobl
 4. y codau ymarfer sy’n rheoli cludo, storio a pharatoi carcasau helfilod mawr, yn cynnwys y gofynion ar gyfer oeri
 5. sut i archwilio carcasau helfilod mawr i sefydlu a yw eu cyflwr yn dderbyniol i fynd i mewn i’r gadwyn fwyd ddynol, yn cynnwys arogl ac ymddangosiad carcasau, organau a safleoedd lymff
 6. y clefydau hysbysadwy a’r camau y dylid eu cymryd os caiff y rhain eu canfod
 7. y gofynion ar gyfer profi baeddod gwyllt am trichinella
 8. y gofynion ansawdd ar gyfer helgig sydd yn cael ei gynnwys yn y gadwyn fwyd ddynol, yn cynnwys lefelau derbyniol o niwed i gnawd
 9. y technegau cywir a ddefnyddir i waedu a diberfeddu carcasau helfilod mawr
 10. sut i nodi statws atgenhedlol carcas anifail hela benywaidd mawr
 11. y camau i’w cymryd os caiff annormalrwydd carcas ei nodi
 12. y gofynion cyfreithiol sy’n rheoli gwaredu is-gynnyrch
 13. y gofynion cyfreithiol sy’n rheoli cadw cofnodion, labelu ac orheiniadwyedd cynnyrch sylfaenol sydd yn mynd i mewn i’r gadwyn fwyd
 14. y datganiad unigol gan y person sydd wedi ei hyfforddi i gyd-fynd â phob carcas i’r sefydliad ymdrin â helfilod cymeradwy (AGHE)


Cwmpas/ystod


Cadw cofnodion cywir o:
fanylion carcasau
manylion didol a difa


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Statws:
rhyw
pwysau
cyflwr atgenhedlol
dosbarth oed
cyflwr

Glân – yn lân ac yn rhydd rhag clefydau/germau

Diberfeddu – tynnu’r cyfan neu ran o’r offal gwyrdd a/neu goch o garcasau helfilod mawr

Gwisgo helfilod mawr trwy dynnu:
y pen
y traed
y perfedd 
yr organau atgenhedlu

Helfilod mawr:
• ceirw (pob math)
• baeddod gwyllt 
• defaid gwyllt (mewn rhai amgylchiadau)
• geifr gwyllt (mewn rhai amgylchiadau)

Cynnyrch sylfaenol helfilod gwyllt – helfilod mewn ffwr sydd wedi cael dim mwy na’r paratoadau angenrheidiol sydd yn rhan o arferion hela arferol, sef diberfeddu fel arfer.

Person wedi ei hyfforddi – rhywun sydd wedi cael yr hyfforddiant priodol sydd yn cael ei dderbyn gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (FSA)


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

LANGa18

Galwedigaethau Perthnasol

Gweithiwr Ystadau, Llech-heliwr, Coedwigaeth

Cod SOC

5119

Geiriau Allweddol

helgig; helfilod mawr; ceirw; baeddod gwyllt