Ymateb i achosion o bysgod marw

URN: LANFiM23
Sectorau Busnes (Suites): Cadwraeth Amgylcheddol,Rheoli Pysgodfeydd
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 30 Maw 2018

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â gallu ymateb i achosion o bysgod marw trwy symud a gwaredu pysgod sydd wedi marw, cymryd camau i leihau neu symud yr achosion o bysgod marw a gweithio i atal mwy o farwolaethau pysgod. Mae'n cynnwys y gallu i weithio gyda phobl eraill.

Mae'r safon hon yn gofyn eich bod yn gwneud gwaith yn ddiogel, yn unol â gofynion cyfreithiol ac iechyd a diogelwch perthnasol a'ch bod yn cynnal bioddiogelwch ac yn amharu cyn lleied â phosibl ar yr amgylchedd bob amser.

Bydd y ddeddfwriaeth berthnasol sydd yn rheoli'r gwaith o gymhwyso'r safon hon yn amrywio yn dibynnu ar y lleoliad yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon neu'r Alban.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. gwneud yr holl weithgareddau sy'n ofynnol i ymateb yn ddiogel i achosion o bysgod marw, yn unol â'r gofynion iechyd a diogelwch perthnasol
 2. monitro achosion o bysgod marw i bennu natur ac achos tebygol straen neu farwolaeth pysgod ac adrodd i'r awdurdod priodol
 3. dewis a defnyddio cyfarpar diogelu personol (PPE) priodol ar gyfer y gwaith sydd yn ofynnol
 4. paratoi a chynnal a chadw cyfarpar i'r safon ofynnol ar gyfer ymateb i achosion o bysgod marw
 5. defnyddio cyfarpar i reoli a lleihau effaith yr achosion o bysgod marw
 6. paratoi unedau cadw i dderbyn a chynnal cyflwr pysgod byw sydd wedi eu dal o'r achosion o bysgod marw
 7. defnyddio dulliau dal i ddal a symud pysgod byw yn effeithiol, fel y bo'n briodol
 8. cael a labelu samplau yn gywir o'r achosion pysgod marw er mwyn cefnogi ymchwiliadau
 9. monitro ac arsylwi effaith ymyriadau i atal achosion pellach o bysgod marw
 10. gwaredu pysgod marw a gwastraff yn unol â gofynion cyfreithiol, amgylcheddol a sefydliadol
 11. cynnal lefelau hylendid a bioddiogelwch wrth ymateb i ddigwyddiadau o bysgod marw
 12. glanhau a storio cyfarpar dal pysgod ar ôl ei ddefnyddio
 13. cadw gwybodaeth gywir er mwyn cadw cofnodion am achosion o bysgod marw wedi eu diweddaru

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. y gofynion iechyd a diogelwch perthnasol sydd yn gysylltiedig ag ymateb i achosion o bysgod marw
 2. y cyfarpar sydd yn ofynnol i ymateb i achosion o bysgod marw
 3. pwysigrwydd defnyddio'r cyfarpar diogelu personol (PPE) cywir
 4. achosion straen neu farwolaeth pysgod a pham y mae'n bwysig adrodd i'r awdurdod priodol
 5. y ffordd y gall blodau algaidd achosi straen mewn pysgod
 6. sut i adnabod straen mewn pysgod
 7. sut i adnabod clefydau cyffredin pysgod
 8. beth sy'n cael ei ddosbarthu fel achos o bysgod marw
 9. rolau a chyfrifoldebau'r asiantaethau sydd yn gyfrifol am ymdrin ag achosion o bysgod marw
 10. pwysigrwydd cynnal hylendid a bioddiogelwch yn ystod achosion o bysgod marw
 11. sut i ymateb i achosion o bysgod marw
 12. sut i adrodd am bysgod marw gan ddilyn gweithdrefnau a gofynion eich sefydliad
 13. achosion cyffredin llygredd a'r dulliau a ddefnyddir i leihau ei effaith ar bysgod byw a'r amgylchedd
 14. awyriad a'i ddefnydd mewn ymatebion i bysgod marw
 15. sut i gasglu, storio ac anfon samplau dŵr yn ogystal â samplau o bysgod byw a marw
 16. y gofynion cyfreithiol, amgylcheddol a sefydliadol perthnasol sydd yn rheoli gwaredu gwastraf o achosion o bysgod marw

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa

Achosion posibl y digwyddiad pysgod marw yn cynnwys:

 • lefelau ocsigen isel
 • digwyddiadau o lygru
 • rheoli amgylcheddol gwael
 • prinder dŵr
 • cyfryngau biolegol
 • clefydau

Cyfarpar:

 • awyriad ysgeintio
 • awyriad chwistrelliad aer
 • awyriad hydrogen perocsid
 • bwmau
 • pecynnau gollwng

Ymyriadau

Y camau a gymerir i leihau effaith y digwyddiad e.e. symud pysgod byw, defnyddio awyriad, defnyddio bwmau

Unedau cadw

Cyfarpar a ddefnyddir i gadw pysgod byw e.e. bwcedi, biniau, tanciau ac ati


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

LANFiM31

Galwedigaethau Perthnasol

Arolygydd, Perchennog/Rheolwr, Gwas Pysgota, Beili/Warden, Prif Feili, Rheolwr Pysgodfa, Uwch Reolwr Pysgodfa, Swyddog Datblygu Pysgodfeydd, Biolegydd Pysgodfeydd, Cynorthwyydd Maes

Cod SOC

3565

Geiriau Allweddol

pysgod, lladd, digwyddiadau, gwaredu, symud