Sefydlu gweithdrefnau i gefnogi’r gwaith o gasglu data pysgodfeydd

URN: LANFiM17
Sectorau Busnes (Suites): Cadwraeth Amgylcheddol,Rheoli Pysgodfeydd
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 30 Maw 2018

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â sefydlu gweithdrefnau i gefnogi'r gwaith o gasglu data pysgodfeydd yn ymwneud â'r cynefin a'r pysgod yn y bysgodfa. Mae'n cynnwys gallu adnabod y dulliau priodol ar gyfer cofnodi data a thechnegau i gefnogi'r gwaith o ddadansoddi'r data sy'n cael ei gasglu.

Mae'r safon hon yn gofyn am ddealltwriaeth o ddiben casglu data poblogaeth pysgod e.e. i nodi maint poblogaeth, ei strwythur oed a'i gyflwr.

Mae'r safon hon yn gofyn eich bod yn gwneud gwaith yn ddiogel yn unol â'r gofynion cyfreithiol ac iechyd a diogelwch perthnasol a'ch bod yn gweithio i gynnal bioddiogelwch ac yn amharu cyn lleied â phosibl ar yr amgylchedd bob amser.

Bydd y ddeddfwriaeth berthnasol sydd yn rheoli'r gwaith o gymhwyso'r safon hon yn dibynnu ar leoliad y bysgodfa – yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon neu'r Alban.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. coladu a dadansoddi gwybodaeth gan ffynonellau perthnasol i sefydlu gweithdrefnau er mwyn cefnogi'r gwaith o gasglu data pysgodfeydd
 2. sefydlu gweithdrefnau i fonitro cynefin pysgodfa, gan ystyried amodau amgylcheddol
 3. sefydlu gweithdrefnau samplu i gefnogi'r gwaith o gasglu data cynrychioliadol ar gyfer poblogaeth pysgod
 4. sefydlu gweithdrefnau ar gyfer casglu samplau a data gan bysgod unigol
 5. cadarnhau bod yr holl weithdrefnau yn bodloni â'r gofynion iechyd a diogelwch, amgylcheddol, bioddiogelwch â'r gofynion cyfreithiol perthnasol eraill
 6. cyfathrebu gweithdrefnau i bawb sydd yn gysylltiedig â'r gweithredu
 7. nodi a sefydlu'r adnoddau sydd yn ofynnol i gefnogi'r gwaith o gasglu data pysgodfeydd
 8. nodi technegau i'w defnyddio gan y sefydliad ar gyfer dadansoddi data pysgodfeydd
 9. sefydlu systemau ar gyfer adrodd a chofnodi data pysgodfeydd gyda sicrwydd ansawdd priodol

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. cyflwr pysgodfa o ran ei nodweddion ffisegol, ansawdd dŵr ac agweddau biolegol
 2. sut i sefydlu gweithdrefnau i gefnogi'r gwaith o gasglu data pysgodfeydd
 3. pwysigrwydd cadarnhau bod gweithdrefnau i gefnogi'r gwaith o gasglu data pysgodfeydd yn cael eu cyfathrebu i bawb sydd yn gysylltiedig
 4. y technegau sydd ar gael ar gyfer casglu data cynefin a physgod
 5. protocolau sefydliadol a chasglu data pysgod safonol a'u rôl wrth gasglu data pysgodfeydd
 6. diben casglu data pysgodfeydd a sut mae hyn yn effeithio ar ddylunio'r gwaith o gasglu data
 7. y dulliau ar gyfer dewis safle arolwg addas ar gyfer casglu data pysgodfeydd
 8. sut i samplu poblogaethau pysgod
 9. y dulliau pysgota a'r gwaith o'u cymhwyso wrth gasglu samplau
 10. sut i gasglu samplau a data o bysgod byw a physgod marw
 11. y mathau o sefyllfaoedd brys, yn cynnwys problemau llygredd ac iechyd pysgod, a allai effeithio ar bysgodfa a sut gellir eu monitro
 12. y mathau o dechnegau dadansoddi data a'r defnydd o ddata pysgodfeydd yn y pen draw
 13. sut i sefydlu systemau ar gyfer cofnodi data pysgodfeydd, yn ôl protocolau sefydliadol safonol
 14. gofynion iechyd a diogelwch, amgylcheddol, bioddiogelwch â'r gofynion cyfreithiol perthnasol yn ymwneud â rheoli gweithgareddau mewn pysgodfa

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

LANFiM15

Galwedigaethau Perthnasol

Perchennog/Rheolwr, Rheolwr Pysgodfa, Uwch Reolwr Pysgodfa

Cod SOC

3565

Geiriau Allweddol

pysgodfeydd; pysgod; casglu; data; poblogaeth