Casglu a dadansoddi data o bysgod marw

URN: LANFiM15
Sectorau Busnes (Suites): Cadwraeth Amgylcheddol,Rheoli Pysgodfeydd
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 30 Maw 2018

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â chasglu a dadansoddi data o bysgod marw. Mae'n cynnwys y gallu i ddadansoddi pysgod marw er mwyn creu data pysgodfeydd, sydd yn cefnogi'r gwaith o reoli pysgodfeydd.

Mae'r safon hon yn gofyn eich bod yn gwneud gwaith yn ddiogel yn unol â gofynion iechyd a diogelwch cyfreithiol perthnasol a'ch bod yn cynnal bioddiogelwch ac yn amharu cyn lleied â phosibl ar yr amgylchedd bob amser.

Bydd y ddeddfwriaeth berthnasol sydd yn rheoli'r gwaith o gymhwyso'r safon hon yn amrywio yn dibynnu ar leoliad y bysgodfa – yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon neu'r Alban.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. gwneud yr holl weithgareddau sy'n ofynnol i gasglu a dadansoddi data yn ddiogel o bysgod marw, yn unol â gofynion iechyd a diogelwch perthnasol
 2. paratoi, defnyddio a chynnal a chadw offer a chyfarpar priodol ar gyfer casglu a dadansoddi data o bysgod marw
 3. dewis a defnyddio cyfarpar diogelu personol (PPE) priodol ar gyfer y gwaith sy'n ofynnol
 4. cynnal olrheiniadwyedd a rheolaeth samplau o bysgod marw
 5. paratoi samplau o bysgod marw i'w dadansoddi yn unol â gofynion eich sefydliad a phrotocolau safonol y diwydiant pysgodfeydd
 6. dadansoddi samplau o bysgod marw yn unol â gofynion eich sefydliad a phrotocolau safonol y diwydiant pysgodfeydd
 7. gwaredu gwastraff yn unol â gweithdrefnau cyfreithiol a sefydliadol perthnasol
 8. diheintio, lle y bo'n biriodol, a storio cyfarpar ar gyfer casglu a dadansoddi data o bysgod marw ar ôl eu defnyddio, yn unol â'r gofynion
 9. cynnal lefelau hylendid a bioddiogelwch wrth gasglu a dadansoddi data o bysgod marw
 10. cofnodi a chyflwyno data o bysgod marw yn gywir gan ddefnyddio systemau sefydliadol, gan amlygu canfyddiadau annisgwyl
 11. cwblhau gwiriadau gwallau ar ddata a gasglwyd o bysgod marw

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. y gofynion iechyd a diogelwch sydd yn gysylltiedig â chasglu a dadansodi data o bysgod marw
 2. pwysigrwydd defnyddio'r cyfarpar diogelu personol (PPE) cywir
 3. sut i gasglu a pharatoi samplau o bysgod marw ar gyfer eu dadansoddi
 4. sut i ddefnyddio protocolau safonol y diwydiant pysgodfeydd i roi oed ar bysgod yn ogystal â dadansoddi ôl-gyfrifiadau o batrymau twf (cen a defnyddio esgyrn)
 5. sut i dynnu deunyddiau o bysgod marw i roi oed iddynt
 6. anatomeg a ffisioleg pysgod
 7. annormaleddau cyffredin pysgod a'u hachosion
 8. parasitiaid cyffredin pysgod (mewnol ac allanol)
 9. sut i adnabod a dosbarthu cynnwys stymog pysgod marw
 10. sut i ddadansoddi data o bysgod marw
 11. technegau cyflwyno data (histogramau hyd/amlder) a ddefnyddir wrth ddadansoddi data o bysgod marw
 12. technegau ystadegol a ddefnyddir i ddadansoddi data o bysgod marw
 13. technegau gwahanol ar gyfer cyflwyno data o bysgod marw
 14. pwysigrwydd gwirio data am wallau, i ddileu camgymeriadau a chadarnhau cywirdeb y data i gael ei ddadansoddi a/neu ei gyflwyno
 15. sut i gael gafael ar gyngor a chefnogaeth ychwanegol
 16. pwysigrwydd hylendid a bioddiogelwch a'i rôl yn lleihau risg i'r bysgodfa

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa

Dulliau dadansoddi:

 • dadansoddi cynnwys y stumog
 • llwyth parasitiaid mewnol
 • llwyth parasitiaid allanol
 • rhyw ac aeddfedrwydd
 • patholeg crynswth mewnol
 • patholeg crynswth allanol

Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

LANFiM17

Galwedigaethau Perthnasol

Swyddog Datblygu Pysgodfeydd, Biolegydd Pysgodfeydd, Cynorthwyydd Maes

Cod SOC

3565

Geiriau Allweddol

pysgodfeydd; data; casglu; goruchwylio