Rheoli digwyddiadau blodau

URN: LANFLR6
Sectorau Busnes (Suites): Blodeuwriaeth
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 12 Ebr 2021

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymwneud â rheoli digwyddiadau blodau.  Mae’n cynnwys rhoi’r sgiliau rheoli gofynnol ar waith i gynllunio, creu, rheoli a gwerthuso digwyddiadau blodau cymhleth.

Bydd hyn yn cynnwys dehongli briff y cleient/digwyddiad a chreu, cyflwyno a gweithredu cynlluniau sydd yn addas ar gyfer digwyddiadau hyfyw, cymhleth.

Wrth wneud y gwaith i gyd, dylid ystyried yr effaith ar yr amgylchedd.

Mae’r NOS hwn yn addas ar gyfer Gwerthwr Blodau Datblygedig


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. Nodi a dehongli gofynion cleientiaid ar gyfer digwyddiad blodau
 2. Creu darluniau cymhleth a chynlluniau wedi’u labelu i ddangos cysyniadau y gellir eu defnyddio ar gyfer gosodiadau corfforaethol, digwyddiadau ac ar raddfa fawr fel rhan o ymgynghoriad dyluniad
 3. Defnyddio ystod o sgiliau rheoli digwyddiadau i gynorthwyo’r gwaith o gynllunio’r digwyddiadau blodau gan sicrhau bod y dyluniadau arfaethedig yn addas at y diben
 4. Sicrhau bod y dyluniadau sydd wedi eu cynllunio yn hyfyw yn fasnachol
 5. Cwblhau ymweliad safle, cofnodi’r wybodaeth ofynnol yn gywir a nodi unrhyw faterion/problemau posibl
 6. Cyfrifo cost digwyddiadau blodau a chreu dyfynbrisiau ffurfiol
 7. Creu amserlen waith ar gyfer y cleient
 8. Nodi unrhyw gyfleoedd marchnata posibl
 9. Creu cynllun addurno perthnasol ar gyfer y digwyddiad blodau
 10. Cyflwyno cynnig dylunio i’r cleient gan ddefnyddio fformat addas ac ymateb i unrhyw adborth gan y cleient lle bo angen
 11. Creu cynllun gwaith ar gyfer creu dyluniadau a sefydlu digwyddiadau blodau, gan nodi unrhyw bersonél ac adnoddau sydd yn ofynnol
 12. Creu cynllun gwaith ar gyfer creu dyluniadau a sefydlu’r digwyddiad blodau
 13. Creu rhestr brynu a ble i gael y deunyddiau gofynnol
 14. Cadarnhau bod yswiriant perthnasol, lle bo angen, yn ei le ar gyfer rheoli digwyddiad blodau
 15. Cwblhau asesiad risg o’r safle cyn y digwyddiad blodau
 16. Sicrhau bod y deunyddiau wedi eu tarddu’n gynaliadwy lle y bo’n bosibl a bod deunydd gwastraff yn cael ei waredu mewn ffordd gynaliadwy ac eco-gyfeillgar
 17. Gwneud yr holl waith yn unol â deddfwriaeth amgylcheddol ac iechyd a diogelwch perthnasol a pholisïau a gweithdrefnau’r sefydliad

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. Sut i adnabod a dehongli gofynion cleientiaid ar gyfer digwyddiad blodau
 2. Sut i greu darluniau cymhleth a chynlluniau wedi’u labelu i ddangos cysyniadau y gellir eu defnyddio ar gyfer gosodiadau corfforaethol, digwyddiad ac ar raddfa fawr fel rhan o ymgynghoriad dyluniad
 3. Sut i ddefnyddio ystod o sgiliau rheoli digwyddiadau i gynorthwyo’r gwaith o gynllunio ar gyfer digwyddiadau blodau gan sicrhau bod y dyluniadau arfaethedig yn addas at y diben
 4. Sut i sicrhau bod y dyluniadau a gynlluniwyd yn hyfyw yn fasnachol
 5. Sut i gwblhau ymweliad safle, gan gofnodi’r wybodaeth ofynnol yn gywir a nodi unrhyw broblemau posibl
 6. Sut i gyfrifo cost digwyddiadau blodau a chreu dyfynbrisiau ffurfiol
 7. Sut i greu amserlen waith ar gyfer y cleient
 8. Sut i nodi unrhyw gyfleoedd marchnata posibl
 9. Sut i greu cynllun addurno perthnasol ar gyfer y digwyddiad blodau
 10. Sut i gyflwyno cynnig dylunio i’r cleient/cynlluniwr y digwyddiad gan ddefnyddio fformat addas ac ymateb i unrhyw adborth lle bo angen
 11. Sut i greu cynllun gwaith ar gyfer creu dyluniadau a sefydlu digwyddiadau blodau, gan nodi unrhyw bersonél ac adnoddau sydd eu hangen
 12. Y gofynion yswiriant perthnasol ar gyfer rheoli digwyddiad blodau
 13. Sut i gwblhau asesiad risg cyn y digwyddiad blodau
 14. Sut i sicrhau bod y deunyddiau’n cael eu caffael yn gynaliadwy lle y bo’n bosibl a bod deunydd gwastraff yn cael ei waredu mewn ffordd gynaliadwy ac eco-gyfeillgar
 15. Y ddeddfwriaeth amgylcheddol ac iechyd a diogelwch berthnasol a pholisïau a gweithdrefnau’r sefydliad

Cwmpas/ystod


Sgiliau rheoli digwyddiad.  Mae’r rhain yn cynnwys ond nid yn gyfyngedig i:-

 • Gyfweld /cysylltu â chleient

 • Dehongli briff dyluniad

 • Dadansoddiad o’r lleoliad
 • Cost y digwyddiad a newidion
 • Paratoi dyfynbris ffurfiol
 • Telerau ac amodau cyflenwi
 • Gweithdrefnau prynu
 • Rhestrau prynu ar gyfer digwyddiad
 • Cynlluniau/amserlenni gwaith
 • Logisteg
 • Dadansoddiad SWAT
 • Iechyd a Diogelwch/Asesiad Risg
 • Yswiriant
 • Defnydd o reolaeth digwyddiadau/TG rheoli prosiect
 • Sgiliau arweinyddiaeth
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol
 • Gweithdrefnau rheoli ansawdd
 • Sgiliau datrys problemau
 • Astudiaeth ddichonoldeb
 • Gwerthu a marchnata
 • Cadw cofnodion
 • Sgiliau rheoli amser

Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

13 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

LANFLR6

Galwedigaethau Perthnasol

Gwerthwr Blodau Datblygedig

Cod SOC

1150

Geiriau Allweddol

Blodau; planhigion; creu; gwerthwr blodau; gwerthu blodau; cyfrwng; dull enwi