Nodi ac adolygu effaith gweithgareddau ar yr amgylchedd

URN: LANEM26
Sectorau Busnes (Suites): Ymwybyddiaeth a Rheolaeth Amgylcheddol Sefydliadol
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 30 Maw 2021

Trosolwg

​Mae'r safon hon yn disgrifio'r gofynion sgiliau a gwybodaeth ar gyfer nodi ac adolygu effaith gweithgareddau ar yr amgylchedd.  Mae'n cynnwys y ddealltwriaeth o arferion a pholisïau amgylcheddol sydd yn effeithio arnoch chi, a'ch gallu i nodi ble y gellir gwneud gwelliannau.  Mae hefyd yn cynnwys gwybod a yw gweithgareddau yn unol ag arferion amgylcheddol ac yn annog datblygiad ymwybyddiaeth amgylcheddol y rheiny yr ydych yn gweithio gyda nhw, neu wedi eu heffeithio gan eich gwaith.

Mae'r safon hon yn addas ar gyfer arweinwyr tîm, rheolwyr llinell cyntaf a gweithwyr sydd yn cefnogi ymwybyddiaeth o berfformiad amgylcheddol y sefydliad a'i wella.  Mae hefyd yn berthnasol i ungolion sydd angen deall effaith eu gweithgareddau ar yr amgylchedd.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. Nodi'r polisïau a'r arferion sydd yn berthnasol i'ch gweithgareddau
 2. Nodi sut mae eich gweithgareddau yn effeithio ar yr amgylchedd
 3. Adolygu effaith gadarnhaol a negyddol eich gweithgareddau ar yr amgylchedd
 4. Adrodd ar eich canfyddiadau i'r rhanddeiliad perthnasol, yn cynnwys y rheiny â nodweddion gwarchodedig
 5. Cynorthwyo pawb sydd yn gysylltiedig â'ch gwaith neu wedi eu heffeithio ganddo i ddatblygu a chynnal ymwybyddiaeth amgylcheddol
 6. Datblygu gweithgareddau sydd yn cefnogi'r amgylchedd
 7. Cynnal gweithgareddau a defnyddio adnoddau sydd yn cefnogi'r amgylchedd
 8. Nodi cyfleoedd i leihau'r effaith negyddol a gwella'r effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd
 9. Cyfathrebu buddion gweithredu a chynnal gweithgareddau sydd yn cefnogi'r amgylchedd
 10. Annog adborth gan randdeiliaid perthnasol ar yr effaith y mae'r gweithgareddau yn ei gael ar yr amgylchedd
 11. Monitro a gwerthuso effeithiolrwydd y newidiadau i weithgareddau gwaith a defnyddio'r canfyddiadau i lywio ymarfer yn y dyfodol

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. Y ddeddfwriaeth amgylcheddol berthnasol sydd yn effeithio ar eich gweithgareddau
 2. Polisïau presennol y gweithle neu bolisïau amgylcheddol eraill sydd yn berthnasol i'ch gweithgareddau
 3. Y materion amgylcheddol penodol sydd yn berthnasol i'ch maes gwaith
 4. Effaith eich gwaith neu weithgareddau eraill ar yr amgylchedd a sut i adolygu a ydynt yn cael effeithiau cadarnhaol neu negyddol
 5. Y term "effaith gadarnhaol a negyddol "
 6. Eich rôl, cyfrifoldeb a therfynau eich awdurdod yn ymwneud ag ymarfer amgylcheddol
 7. Y cyfraniad y gallwch ei wneud i arfer da amgylcheddol y sefydliad
 8. Y buddion i'r sefydliad a'r amgylchedd o wella perfformiad amgylcheddol y gweithgareddau
 9. Eich cyfrifoldebau cymdeithasol mewn perthynas ag ymarfer amgylcheddol
 10. Y ffynonellau gwybodaeth allanol a mewnol ac arweiniad ar ymarfer amgylcheddol
 11. Sut i nodi meysydd lle gellir gwella ymarfer amgylcheddol
 12. Y ffactorau a allai gyfyngu ar welliannau i berfformiad amgylcheddol y gweithgareddau
 13. Pwysigrwydd trefnu gweithgareddau sydd yn bodloni'r polisïau amgylcheddol sefydliadol a nodwyd
 14. Pwysigrwydd dewis adnoddau sydd yn lleihau'r effaith amgylcheddol
 15. Sut i gyfathrebu arferion amgylcheddol i randdeiliaid perthnasol a chael adborth
 16. Y ffyrdd gwahanol o ddylanwadu ar randdeiliaid perthnasol (mewnol ac allanol) a'u hysgogi i wella perfformiad amgylcheddol
 17. Y ffyrdd gwahanol o fonitro a gwerthuso effeithiolrwydd gwelliannau mewn perfformiad amgylcheddol

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

LANEM15

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwr, Arweinydd Tîm, Rheolwr Prosiect, Rheolwr Prosiect/Gweithredu, Galwedigaethau amgylcheddol ac ar y tir

Cod SOC

1439

Geiriau Allweddol

effaith; asesiad; llygredd; diogelu; hinsawdd