Paratoi ar gyfer, sgrinio a chwmpasu Asesiadau Effaith Amgylcheddol ar gyfer cynigion datblygu

URN: LANEM22
Sectorau Busnes (Suites): Asesiadau Effaith Cynllunio a Datblygu
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 30 Maw 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn un o dair safon gysylltiedig sydd, gyda'i gilydd, yn cwmpasu Asesiadau Effaith Amgylcheddol cynigion datblygu.  Mae'r safon hon yn disgrifio'r gofynion i gynllunio a chwmpasu Asesiadau Effaith Amgylcheddol (EIA) ar gyfer cynigion datblygu

Mae'r gyfres o NOS yn cwmpasu'r canlynol:

 • Safon EM22 – Paratoi ar gyfer, sganio, a chwmpasu Asesiadau Effaith Amgylcheddol ar gyfer cynigion datblygu
 • Safon EM23 – Rheoli'r gwaith o gydlynu Asesu Effaith Amgylcheddol a chreu Datganiad Amgylcheddol
 • Safon EM24 – Rheoli'r gwaith o gyfathrebu'r Datganiad Amgylcheddol terfynol ar gyfer mesurau datblygu ac olrhain

Nid yw'r safonau a restir uchod yn amlinellu'r gofynion manwl ar gyfer testunau asesu amgylcheddol arbenigol, ond maent yn canolbwyntio ar reoli prosiectau, cydlynu a chyflwyno cyfnodau proses yr EIA.  Mae EIA yn broses systematig i nodi, rhagfynegi, gwerthuso a chyfathrebu effeithiau amgylcheddol gweithredoedd a phrosiectau arfaethedig.

Mae cyfnodau allweddol EIA fel a ganlyn:

 1. Nodi cynnig
 2. Sgrinio
 3. Cwmpasu
 4. Asesu effaith gadarnhaol a negyddol
 5. Lleddfu
 6. Paratoi Datganiad Amgylcheddol
 7. Adolygu
 8. Gwneud penderfyniadau
 9. Olrhain (monitro)

Fel isafswm, dylai ymgynghoriad â chyrff statudol a phawb sydd yn gysylltiedig ag asesu effaith amgylcheddol, neu wedi eu heffeithio ganddo, ddigwydd yn ystod cyfnod cwmpasu EIA.  Dylid pwysleisio, er bod EIA yn broses statudol ar gyfer rhai datblygiadau, nid yw'n broses gyfan gwbl linellog.  Mae EIA yn broses ddeinamig ailadroddol sydd yn gofyn am ryngweithiorhwng cyfnodau wrth i'r asesiad fynd yn ei flaen, gyda dolenni adborth yn galluogi cynigion i gael eu mireinio a'u haddasu mewn ymateb i ganfyddiadau'r asesiad.

Mae'r safon hon yn cynnwys prif gyfnodau'r broses o baratoi EIA cychwynnol, y tri chyfnod allweddol cyntaf a restrir uchod.

Mae'r safon hon yn addas ar gyfer:

 • Datblygwr â chyfrifoldeb dros gomisiynu neu reoli EIA
 • Ymgynghorydd amgylcheddol neu gynghorydd â chyfrifoldeb dros gydlynu naill ai: y broses EIA llawn ar ran datblygwr, neu gyfnod cynnar prosesau EIA

Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. Cynllunio tîm amlddisgyblaethol ac adnoddau i sgrinio a chwmpasu Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA)
 2. Nodi blaenoriaethau astudiaeth dechnegol a chasglu data i fynd i'r afael â nhw yn ystod y broses Asesu Effaith Amgylcheddol (EIA).
 3. Darparu mewnbwn gwybodus ar faterion amgylcheddol, cynaliadwyedd a datblygu cynlluniau, yn ymwneud â chynllunio cyfnod cynnar cynigion datblygu ac ystyried opsiynau amgen posibl
 4. Nodi a gwerthuso effeithiau amgylcheddol arwyddocaol posibl y datblygiad arfaethedig
 5. Nodi a chydymffurfio â'r gofynion rheoliadol sydd yn berthnasol i'r cynnig datblygu
 6. Cytuno ar gwmpas yr Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) a fformat y datganiad amgylcheddol gyda'r datblygwr a rhanddeiliaid allweddol
 7. Rhoi canllawiau presennol ar waith ar gyfer sgrinio a chwmpasu Asesu Effaith Amgylcheddol (EIA)
 8. Cysylltu ag awdurdodau sydd yn cydsynio i sicrhau safbwynt sgrinio a/neu gwmpasu
 9. Cydlynu ymgynghoriad â chyrff statudol a rhanddeiliaid yn cynnwys cymunedau lleol
 10. Adolygu gwybodaeth i nodi effeithiau amgylcheddol arwyddocaol sydd yn gofyn am asesu a lleddfu
 11. Cynllunio tîm ac adnoddau sydd eu hangen i gynnal Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) a llunio Datganiad Amgylcheddol (ES)

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. Sut i weithio gyda thîm amlddisgyblaethol a sicrhau mewnbwn arbenigol
 2. Sut i ddatblygu a rheoli cynllun gwaith ar gyfer sgrinio a chwmpasu Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA)
 3. Diben Asesu Effaith Amgylcheddol (EIA) a'i berthynas â'r broses gynllunio a dylunio datblygiad
 4. Cyfnodau gofynnol Asesu Effaith Amgylcheddol (EIA) a gweithdrefnau statudol
 5. Y ddeddfwriaeth genedlaethol a rhyngwladol, rheoliadau cenedlaethol a rhanbarthol, datganiadau, a chanllawiau a'r effaith y gallai'r rhain ei chael ar yr Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA)
 6. Y fframweithiau rheoliadol gwahanol a'r rhyngweithio gyda'r broses EIA
 7. Yr effeithiau amgylcheddol posibl sydd yn deillio o fathau gwahanol o ddatblygiad
 8. Y cydsyniadau cyfreithiol gofynnol sydd yn berthnasol i'r gweithrediad, ar ôl EIA
 9. Sut i reoli ymarferion sgrinio a chwmpasu'r EIA
 10. Pwy yw eich rhanddeiliaid a'r broses o ymgysylltu
 11. Sut a phryd i sicrhau gwybodaeth llinell sylfaen amgylcheddol a chymdeithasol
 12. Sut i asesu effeithiau amgylcheddol trwy gyfnodau gwahanol o'r datblygiad
 13. Sut i nodi a datblygu lleddfu a gwelliannau amgylcheddol effeithiol
 14. Sut i ysgrifennu adroddiad cwmpasu gwrthrychol
 15. Pryd a sut i gyfathrebu gyda chyrff statudol a rhanddeiliaid gofynnol yn cynnwys cymunedau lleol
 16. Sut i reoli proses gymhleth, ddeinamig a rhyng-gysylltiedig

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa

Y rheoliadau EIA amgen a sut maent yn berthnasol (e.e. Rheoliadau EIA Cynllunio Gwlad a Thref; Rheoliadau EIA (Coedwigaeth), Rheoliadau (EIA) Gwaith Morol, Rheoliadau (EIA) Pibell Cludo Nwy; Rheoliadau EIA (Amaethyddiaeth); Rheoliadau (EIA) Adnoddau Dŵr, ac ati).


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

LANEM11

Galwedigaethau Perthnasol

Swyddog Cynllunio, Ymgynghorydd Amgylcheddol, Cynllunwyr

Cod SOC

3112

Geiriau Allweddol

datganiad amgylcheddol; mesurau; llygredd; hinsawdd