Monitro a gwerthuso perfformiad ynni adran neu brosiect

URN: LANEM19
Sectorau Busnes (Suites): Ymwybyddiaeth a Rheolaeth Amgylcheddol Sefydliadol
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 30 Maw 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn disgrifio'r gofynion sgiliau a gwybodaeth i fonitro a gwerthuso defnydd a pherfformiad ynni yr adran neu'r prosiect.  Mae'n cynnwys sut i reoli dulliau a phrosesau sefydliadol a gwerthuso defnydd a pherfformiad ynni adran neu brosiect, sut i gael, dadansoddi a chofnodi'r wybodaeth am berfformiad ynni a darparu'r wybodaeth sydd yn ofynnol i gynyddu perfformiad ynni.

Mae'r safon hon ar gyfer:

 • Rheolwr â chyfrifoldeb dros reoli ynni
 • Perchennog busnes bach sydd eisiau gwella perfformiad ynni y sefydliad
 • Cydlynydd systemau rheoli ynni neu gyfwerth
 • Archwiliwr ynni
 • Ymgynghorydd sydd yn rhoi cyngor rheoli ynni.

Mae'r safon hon yn cynnwys monitro a gwerthuso canlyniadau perfformiad ynni, creu adroddiadau ac ymgysylltu a chyfathrebu â phawb sydd yn gysylltiedig â chynyddu perfformiad ynni adran neu brosiect.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. Diffinio cwmpas a diffinio prosesau perfformiad ynni adran neu brosiect sydd yn gofyn am fonitro a gwerthuso
 2. Adolygu unrhyw ddulliau monitro perfformiad ynni adran neu brosiect yn unol â gofynion
 3. Nodi dulliau monitro ar gyfer defnyddio ynni a, lle y bo'n berthnasol, adolygu yn erbyn dulliau presennol
 4. Creu gweithdrefn i fonitro a gwerthuso defnydd a pherfformiad ynni adrannol neu brosiect
 5. Nodi'r holl adnoddau sydd eu hangen i weithredu'r dulliau monitro
 6. Gweithredu dulliau monitro yn unol â graddfeydd amser ac adnoddau
 7. Cael a chofnodi'r wybodaeth sydd yn ofynnol ar gyfer gwerthuso perfformiad ynni yr adran neu'r prosiect
 8. Cael gwybodaeth am berfformiad ynni gan y cyflenwyr cynnyrch a phrosesau sydd yn cael eu cyflenwi i'r adran neu'r prosiect
 9. Cofnodi a recordio perfformiad ynni'r adran neu'r prosiect
 10. Gwerthuso a dadansoddi perfformiad ynni'r adran neu'r prosiect yn cynnwys gwybodaeth a dderbyniwyd gan gyflenwyr
 11. Recordio a chofnodi canlyniadau'r gwerthusiad gan ddilyn gofynion sefydliadol
 12. Cymharu'r canlyniadau â gofynion ynni presennol yr adran neu'r prosiect
 13. Nodi a chytuno ar feysydd lle mae angen gwella perfformiad ynni yr adran neu'r prosiect
 14. Cyfathrebu perfformiad ynni'r adran neu'r prosiect i randdeiliaid perthnasol, yn cynnwys y rheiny â nodweddion gwarchodedig

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. Y prosesau sydd yn gofyn am fonitro a gwerthuso
 2. Yr ystod o ddulliau monitro ar gyfer gwerthuso defnydd adran neu brosiect o ynni a sut i ddewis y system(au) gofynnol
 3. Sut i gydgrynhoi a chofnodi gwybodaeth am ddulliau a phrosesau monitro gan ddilyn gofynion sefydliadol
 4. Sut i amcangyfrif yr adnoddau sydd yn ofynnol i weithredu'r dulliau a'r prosesau monitro
 5. Sut i gael cymeradwyaeth ar gyfer yr adnoddau gofynnol i weithredu dulliau a phrosesau monitro
 6. Sut i reoli'r adnoddau i weithredu dulliau a phrosesau monitro
 7. Sut i gael a chofnodi'r wybodaeth sydd yn ofynnol i asesu effeithlonrwydd ynni adran neu brosiect o'r dulliau a'r prosesau monitro
 8. Sut i gael gwybodaeth am berfformiad ynni gan gyflenwyr cynnyrch a phrosesau a gyflenwir i'r adran neu'r prosiect
 9. Yr ystod o gyflenwyr a'r wybodaeth y gallant ei darparu ar effeithlonrwydd ynni eu cynnyrch a'u prosesau
 10. Sut i gydgrynhoi a chofnodi gwybodaeth am berfformiad ac effeithlonrwydd ynni
 11. Egwyddorion a phrosesau cyfathrebu effeithiol a sut i'w cymhwyso
 12. Yr ystod o ddulliau gwerthuso a dadansoddi a sut i ddatblygu a chymhwyso system(au) perthnasol
 13. Sut i gydgrynhoi a chofnodi canlyniadau gwerthusiadau a dadansoddiadau
 14. Sut i ddefnyddio canfyddiadau'r gwerthusiad i nodi meysydd posibl ar gyfer gwella perfformiad ynni adran neu brosiect a buddion gwella
 15. Y ffynonellau ynni a ddefnyddir gan yr adran neu'r prosiect ac effaith amgylcheddol bob un

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

LANEM20

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwr, Perchennog/Rheolwr, Ymgynghorydd Amgylcheddol, Cydlynydd Systemau Rheolaeth Amgylcheddol, Archwilydd Ynni

Cod SOC

1439

Geiriau Allweddol

effaith; asesiad; llygredd; diogelu; hinsawdd;