Cynnal stociau adnoddau, offer a deunydd traul

URN: LANCS73
Sectorau Busnes (Suites): Gweithgareddau Milfeddygol Para-broffesiynol
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 01 Ion 2014

Trosolwg

​Mae'r safon hon yn cynnwys cynnal stociau adnoddau, offer a deunydd traul.

Mae'r safon hon yn cynnwys monitro lefelau stoc ac archebu stoc yn unol â gweithdrefnau sefydliadol a chytundebau prynu. Mae hefyd yn cynnwys gwirio stoc sy'n cael ei ddosbarthu yn erbyn archebion prynu a nodiadau dosbarthu a storio stoc.

Mae'r safon hon yn addas ar gyfer staff sydd yn cynnal stociau adnoddau, offer a deunydd traul.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

​P1 sicrhau bod eich gwaith yn cael ei wneud yn unol â gweithdrefnau sefydliadol

P2 defnyddio arferion diogel a chyfarpar diogelwch personol priodol lle bo angen

P3 gwirio stociau adnoddau, offer a deunydd traul yn rheolaidd a chadarnhau eu bod o fewn y lefelau cyn archebu a osodwyd

P4 gwirio’r wybodaeth becynnu ar eitemau stoc unigol, a chadarnhau bod manylion hanfodol o fewn y terfynau derbyniol

P5 gwaredu stoc neu eitemau sydd wedi eu niweidio neu y tu hwnt i’r terfynau derbyniol ar gyfer eu defnyddio, yn y ffordd a’r lleoliadau priodol

P6 adnabod pan fydd angen archebu stoc i gynnal lefelau priodol, gan ganiatáu amser ar gyfer dosbarthu cyn bod angen yr eitem

P7 gwybod o ble y dylid archebu stoc a chwblhau’r dogfennau perthnasol

P8 cael caniatâd ar gyfer yr archeb lle bo angen ac anfon yr archeb yn unol â gweithdrefnau sefydliadol

P9 cael mynediad i gofnodion lefelau stoc a’u diweddaru

P10 gwneud yr holl waith yn unol â deddfwriaeth amgylcheddol ac iechyd a diogelwch perthnasol, gofynion asesu risg, codau ymarfer a pholisïau’r cwmni


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

​G1 pwysigrwydd a’r defnydd cywir o gyfarpar diogelwch personol priodol

G2 terfynau eich awdurdod eich hun a phwy dylech eu hysbysu os oes gennych broblemau na allwch eu datrys

G3 y mathau a’r ystod o adnoddau, offer a deunydd traul a ddefnyddir yn y gweithle, a sut y mae’n rhaid eu gwirio

G4 pwysigrwydd hunaniaeth gywir, ac unrhyw system godio unigryw sydd wedi ei sefydlu

G5 sut i fonitro a chynnal lefelau stoc adnoddau, offer a deunydd traul

G6 pwysigrwydd gwirio gwybodaeth pecynnau’r stoc (fel rhifau llwyth a dyddiadau dod i ben)

G7 sut i drin stoc na ellir ei ddefnyddio neu wedi ei niweidio, yn unol â deddfwriaeth berthnasol a gweithdrefnau sefydliadol

G8 ble i ddod o hyd i wybodaeth am lefelau ailarchebu stoc

G9 gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer archebu stoc, yn cynnwys caniatâd ar gyfer yr archeb

G10 egwyddorion prynu o ffynonellau cynaliadwy, moesegol a lleol

G11 pam y mae’n bwysig cynnal cofnodion cywir ar gyfer adnoddau, offer a deunydd traul

G12 eich cyfrifoldebau yn unol â deddfwriaeth amgylcheddol ac iechyd a diogelwch perthnasol, codau ymarfer a pholisïau’r cwmni


Cwmpas/ystod

Ymdrin â stoc anaddas neu wedi ei niweidio:

1 dychwelyd

2 ailgylchu

3 gwaredu


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa

​Gallai gwybodaeth becynnu gynnwys:

rhifau llwyth
taflenni data diogelwch
meintiau
dyddiadau dod i ben
dyddiadau dosbarthu
pwysau
meintiau
labeli peryglon
cyflwr derbyn
gofynion storio


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Ion 2019

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

LANCS73

Galwedigaethau Perthnasol

Milfeddyg para-broffesiynol

Cod SOC


Geiriau Allweddol

stoc; archeb; deunydd traul, taflenni data diogelwch, labeli peryglon, rhifau llwyth