Gweithio’n ddiogel mewn amgylchedd dyfrol

URN: LANAqu37
Sectorau Busnes (Suites): Cadwraeth Amgylcheddol,Dyframaethu
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 30 Maw 2020

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â gweithio'n ddiogel mewn amgylchedd dyfrol.

Mae'n cynnwys deall y gofynion iechyd a diogelwch a pholisïau'r safle gwaith a gallu cynnal eich diogelwch eich hun a diogelwch eraill. Mae'n cynnwys pwysigrwydd cynnal asesiadau risg yn barhaus a chymryd y camau perthnasol i gynnal gwaith diogel ar y safle. Mae'n rhaid eich bod yn gallu dilyn y gweithdrefnau gofynnol os bydd damwain neu argyfwng.

Mae'r safon hon ar gyfer pawb sydd yn gweithio mewn amglchedd dyfrol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. dilyn y gofynion iechyd a diogelwch cyfreithiol perthnasol, yn ogystal â rhai eich sefydliad, wrth weithio mewn amgylchedd dyfrol
 2. nodi peryglon ac asesu'r risg i iechyd a diogelwch wrth weithio mewn amgylchedd dyfrol
 3. gweithio mewn ffordd sydd yn lleihau'r risg i'ch iechyd a'ch diogelwch eich hun a iechyd a diogelwch pobl eraill
 4. cymryd gofal i ddiogelu eich hun rhag anaf, clefydau neu broblemau iechyd eraill
 5. gwisgo dillad a chyfarpar diogelu personol (PPE) sydd yn addas ar gyfer yr amgylchedd a'r gwaith i gael ei wneud
 6. gwirio cyflwr ac effeithiolrwydd cyfarpar diogelu personol (PPE) a sicrhau ei fod yn cael ei gadw'n lân i osgoi lledaenu rhywogaethau ymledol neu blâu neu glefydau eraill
 7. defnyddio dulliau diogel o godi a thrin i leihau'r perygl o anaf
 8. paratoi, defnyddio, cynnal a chadw a storio cyfarpar a pheiriannau yn unol â chyfarwyddiadau'r cynhyrchydd a'r gweithle a deddfwriaeth berthnasol
 9. trin, defyddio a storio sylweddau peryglus yn unol â'r cyfarwyddiadau a'r ddeddfwriaeth berthnasol
 10. dilyn gweithdrefnau eich sefydliad a mabwysiadu systemau gwaith diogel wrth weithio ar eich pen eich hun mewn mewn sefyllfa a allai fod yn fygythiol
 11. defnyddio a gweithredu dyfeisiadau cyfathrebu i gynorthwyo eich diogelwch personol
 12. addasu gwaith i ystyried tywydd cyffredin ac amodau amgylcheddol
 13. rhoi'r gorau i weithio ar unwaith os oes perygl o ddamwain neu anaf a chymryd y camau gofynnol
 14. dilyn y gweithdrefnau perthnasol yn ddiogel a heb oedi mewn sefyllfa o argyfwng 
 15. adrodd a chofnodi damweiniau, digwyddiadau a damweiniau fu bron a digwydd yn unol â'r gofynion cyfreithiol a rhai eich sefydliad

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. prif gyfrifoldebau eich cyflogwr ar gyfer iechyd a diogelwch yn unol â'r ddeddfwriaeth bresennol
 2. eich cyfrifioldeb cyfreithiol a sefydliadol mewn perthynas ag iechyd a diogelwch
 3. gofynion iechyd a diogelwch eich sefydliad wrth weithio mewn amgylchedd dyfrol
 4. yr effaith y gall damweiniau, digwyddiadau a salwch yn ymwneud â gwaith ei chael ar bobl a busnesau
 5. pryd y dylid cynnal asesiadau risg a rôl asesu risg deinamig
 6. y risg o anaf personol, dal clefyd neu broblemau iechyd corfforol neu feddyliol eraill sydd yn gysylltiedig â gweithio mewn amgylchedd dyfrol a sut gellir lleihau'r rhain
 7. pwysigrwydd cyfarpar diogelu personol (PPE) i gynnal diogelwch wrth weithio mewn amgylchedd dyfrol
 8. y defnydd a chymhwysiad cywir cyfarpar diogelu personol (PPE)

 9. pwysigrwydd cadw cyfarpar diogelu personol yn lân a'r broses y dylid ei dilyn ar gyfer hyn

 10. y risg o anaf sydd yn gysylltiedig â chodi a thrin a sut gellir lleihau'r rhain
 11. y dulliau diogel o baratoi, defnyddio, cynnal a storio cyfarpar a pheiriannau
 12. defnyddio, trin a storio sylweddau peryglus yn ddiogel, yn cynnwys nwyon mewn potel
 13. y risg o weithio'n ynysig neu mewn lleoliadau pellennig neu sefyllfaoedd a allai fod yn fygythiol a'r angen i ddilyn systemau gwaith diogel a gweithdrefnau brys
 14. sut i weithredu dyfeisiadau cyfathrebu sydd yn ofynnol yn y safle gwaith
 15. y risg sydd yn gysylltiedig â'r tywydd ac amodau amgylcheddol wrth weithio mewn amgylchedd dyfrol
 16. y mathau gwahanol o argyfyngau a allai ddigwydd wrth weithio mewn amgylchedd dyfrol, yn cynnwys damweiniau, digwyddiadau a damweiniau fu bron â digwydd a'r camau y dylid eu cymryd
 17. y technegau goroesi dŵr oer personol
 18. y gweithdrefnau i'w dilyn mewn sefyllfa o argyfwng
 19. y gofynion cyfreithiol a gofynion eich sefydliad ar gyfer cofnodi ac adrodd am argyfyngau

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa

Peryglon – rhywbeth â'r potensial i achosi niwed

Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) – gallai gynnwys:

 • siacedi achub/cymhorthion hynofedd
 • esgidiau glaw/esgidiau pysgota
 • anadlwyr/masgiau llwch
 • myffiau/plygiau clust
 • amddiffynwyr pen/hetiau caled
 • menig
 • amddiffynwyr llygaid
 • esgidiau diogelwch
 • dillad llachar
  *
  *

Risg – y tegybolrwydd o botensial y perygl yn cael ei wireddu

Mewn amgylchedd dyfrol mae'r risgiau mwyaf cyffredin yn deillio o:

 • syrthio i mewn i ddŵr a boddi
 • hypothermia
 • effaith gwrthrychau/malurion sydd yn arnofio neu o dan y dŵr
 • cyswllt â dŵr wedi ei halogi e.e. risg o glefyd Weil
 • peiriannau neu gyfarpar
 • codi a thrin
 • cemegion a sylweddau peryglus, yn cynnwys microorganebau
 • pryfed yn cnoi/pigo
 • mannau cyfyng
 • ffynonellau pŵer: nwyon, trydan, aer cywasgedig
 • llithro, baglu a syrthio
 • effaith tywydd eithafol
 • gweithio ar eich pen eich hun

Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2025

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

LANAqu37

Galwedigaethau Perthnasol

Ffermio Pysgod, Cadwraeth Amgylcheddol

Cod SOC

5119

Geiriau Allweddol

iechyd a diogelwch; dyfrol