Asesu a chynllunio gwaith ysgrafellu cŵn

URN: LANAnC38
Sectorau Busnes (Suites): Gofal a Lles Anifeiliaid
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 28 Chwef 2020

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud ag asesu a chynllunio gwaith ysgrafellu cŵn. Bydd angen i chi ystyried siâp y pen â’r math o gôt, gofynion y cleient, y dulliau i'w defnyddio i gyflawni'r canlyniad dymunol yn ogystal â'r offer â’r technegau y dylid eu defnyddio wrth wneud y gwaith.

Eich cyfrifoldeb chi yw monitro eich iechyd a'ch diogelwch eich hun, y ci a phawb sydd yn cael eu heffeithio gan eich gwaith.

Bydd angen i chi fod yn ymwybodol o'ch cyfyngiadau eich hun a chadarnhau eich bod yn bodloni'r cyfrifoldebau cyfreithiol perthnasol ar gyfer darparu eich dyletswydd gofal yn unol â deddfwriaeth bresennol iechyd a diogelwch anifeiliaid.

Mae'r safon hon ar gyfer y rheiny sydd yn gyfrifol am asesu a chynllunio gwaith ysgrafellu cŵn.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. gweithio'n broffesiynol ac yn foesegol ac o fewn terfynau eich awdurdod, arbenigedd, hyfforddiant, cymhwysedd a'ch profiad

 2. gwneud eich gwaith i gyd yn unol â deddfwriaeth amgylcheddol ac iechyd a diogelwch perthnasol, gofynion asesu risg, codau ymarfer cysylltiedig a pholisïau sefydliadol

 3. gwneud eich gwaith yn unol â deddfwriaeth berthnasol iechyd a lles anifeiliaid ac yn ymwneud ag anifeiliaid, codau ymarfer cysylltiedig, polisïau sefydliadol â’r Ddeddf Llawfeddygon Milfeddygol
 4. dewis a gweithredu mesurau hylendid a bioddiogelwch a chadarnhau eu bod yn cael eu cynnal
 5. cadarnhau bod yr ardal waith ar gyfer ysgrafellu cŵn yn ddiogel, yn gadarn ac yn lân
 6. asesu'r ffordd y gellir darparu ar gyfer anghenion lles y ci tra'i fod o dan eich dyletswydd gofal
 7. arsylwi ac adnabod ymddygiad y ci a'i gofnodi lle bo angen
 8. trafod y ci mewn ffordd sydd yn cynnal lles anifeiliaid, yn osgoi ymddygiad sydd yn achosi pryder o ran lles ac yn cynnal iechyd a diogelwch
 9. asesu ymddangosiad y ci yn cynnwys y math o gôt, ei ben, ei gorff a siâp ei goesau i helpu i gynllunio'r gwaith ysgrafellu ar y ci
 10. asesu cyflwr côt a chroen cŵn i gynorthwyo'r gwaith o gynllunio gwaith ysgrafellu ar y ci
 11. cynnal gwiriad iechyd o'r ci ac adrodd am unrhyw faterion i'r cleient, yn cynnwys cyngor i gael sylw milfeddygol os oes angen
 12. trafod a chytuno ar y gofynion ar gyfer y gwaith sydd wedi ei gynllunio gyda'r cleient, yn cynnwys graddfa amser a chost
 13. cynllunio'r gwaith sydd yn ofynnol i ysgrafellu'r ci
 14. cadarnhau bod cofnodion yn cael eu cadw a'u storio fel sydd yn ofynnol gan y ddeddfwriaeth berthnasol a pholisi sefydliadol

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. eich cyfrifoldebau proffesiynol fel ysgrafellwr cŵn a therfynau eich awdurdod, arbenigedd, hyfforddiant, cymhwysedd a'ch profiad

 2. pwysigrwydd Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) i gynnal cymhwysedd proffesiynol

 3. eich cyfrifoldebau yn unol â deddfwriaeth amgylcheddol ac iechyd a diogelwch, gofynion asesu risg, codau ymarfer cysylltiedig a pholisïau sefydliadol
 4. eich cyfrifoldebau yn unol â deddfwriaeth berthnasol iechyd a lles anifeiliaid ac yn ymwneud ag anifeiliaid, codau ymarfer cysylltiedig, polisïau sefydliadol â’r Ddeddf Llawfeddygon Milfeddygol
 5. pwysigrwydd gweithredu'r mesurau hylendid a bioddiogelwch cywir wrth ysgrafellu cŵn a sut gellir cyflawni'r rhain
 6. pam y mae'n bwysig arsylwi ac asesu iaith corff y ci a pha arwyddion i chwilio amdanynt
 7. pwysigrwydd parhau i gyfathrebu gyda phawb sydd yn gysylltiedig â'ch gwaith, neu wedi eu heffeithio ganddo, sut dylid gwneud hyn a ble i gael cyngor ac arweiniad pan fo angen
 8. mathau a nodweddion cotiau y cŵn yr ydych yn gweithio gyda nhw
 9. sut i fynd at gŵn, eu trafod a'u hatal mewn ffordd sydd yn hybu lles anifeiliaid, yn osgoi ymddygiad sydd yn achosi pryder o ran lles ac yn cynnal iechyd a diogelwch
 10. sut i asesu ymddangosiad y ci yn cynnwys y math o gôt a siâp y pen, y corff â’r goes i gynorthwyo'r gwaith o gynllunio ysgrafellu'r ci
 11. sut i asesu cyflwr côt a chroen ci a sut i adnabod problemau cyffredin
 12. sut i gynnal a chofnodi gwiriad iechyd ci
 13. anatomeg a ffisioleg ci er mwyn gallu cynnal gwiriad iechyd
 14. gofynion y Ddeddf Llawfeddygon Milfeddygol mewn perthynas â hysbysu cleientiaid ynghylch annormaleddau a chyflyrau posibl (ond nid rhoi diagnosis) a phwysigrwydd atgyfeirio cleientiaid at filfeddyg
 15. sut i gynllunio a chytuno ar y gwaith i gael ei wneud gyda'r cleient, yn cynnwys y raddfa amser â’r gost, a phwysigrwydd cael cydsyniad gwybodus
 16. pam y mae angen torri i ffwrdd a thocio bras weithiau a pham y gallai oed, cyflwr a natur y ci ddylanwadu ar y penderfyniad
 17. pwysigrwydd tynnu blew ychwanegol er mwyn hylendid y ci
 18. dulliau tocio gofynnol sydd yn berthnasol i gôt y ci
 19. y camau y dylid eu cymryd os byddwch yn torri y ci neu eich hun ar ddamwain
 20. pwysigrwydd cynllunio'r adnoddau sydd yn ofynnol i wneud y gwaith yn cynnwys offer, cyfarpar, deunyddiau, llety ac arbenigedd addas
 21. sut i wirio, glanhau a sterileiddio offer a chyfarpar â’r dulliau storio cywir
 22. y cofnodion sydd angen eu cadw mewn perthynas ag asesu a chynllunio ysgrafellu cŵn a phwysigrwydd cwblhau'r rhain yn unol â'r ddeddfwriaeth berthnasol a pholisi sefydliadol

Cwmpas/ystod

Golchi a glanhau'r mathau canlynol o gôt ci:

 1. gwlân
 2. weiar
 3. sidan

 4. dwbl – hir a byr

 5. llyfn

Ysgrafellu'r siapiau pen canlynol:

 1. pen crwn
 2. pen gydag aeliau rhanedig byr
 3. pen gydag aeliau rhanedig hir
 4. pen gydag aeliau sydd yn syrthio yn y canol
 5. pen glân
 6. wyneb glân

defnyddio'r dulliau tocio canlynol:

 1. côt corff wedi ei dorri â siswrn
 2. côt corff sylfaenol wedi ei stripio â llaw
 3. côt uwch wedi ei stripio â llaw
 4. côd ci adara wedi ei stripio a llaw
 5. côt corff wedi ei dorri
 6. siapiau coesau a thraed wedi eu torri â siswrn
 7. cynffon wedi ei dorri â siswrn/wedi ei dorri neu gyfuniad
 8. cyfuno

Cynllunio'r gwaith yn unol â:

 1. chais y cleient
 2. brîd o gi
 3. ei ymddangosiad a'i gyflwr
 4. dulliau tocio

 5. adnoddau

 6. llety ar gyfer y ci, cyn, yn ystod ac ar ôl ysgrafellu

* *

Cyflawni'r gwiriad iechyd canlynol:

 1. traed, ewinedd a phadiau
 2. cyflwr y clustiau
 3. ceg, dannedd a deintgig
 4. croen a chôt

 5. parasitiaid mewnol ac allanol

 6. llygaid
 7. ardal yr organau cenhedlu â’r ardal dethol
 8. chwarennau rhefrol
 9. sgôr pwysau a chyflwr

Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa

Deddfwriaeth gyfredol lles anifeiliaid:

 • Cymru a Lloegr, Deddf Lles Anifeiliaid
 • Yr Alban, Deddf Iechyd a Lles Anifeiliaid
 • Gogledd Iwerddon, Deddf Lles Anifeiliaid (Gogledd Iwerddon)

 • Deddf Llawfeddygon Milfeddygol


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

28 Chwef 2025

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

LANAnC47

Galwedigaethau Perthnasol

Ysgrafellu cŵn

Cod SOC

6139

Geiriau Allweddol

ci; ysgrafellu; côt; steil