Cefnogi cymunedau i reoli gwrthdaro ac ymdrin ag ef yn effeithiol, boed hynny o fewn cymunedau a grwpiau cymunedol neu rhyngddynt

URN: JETSCD11
Sectorau Busnes (Suites): Datblygu Cymunedol
Datblygwyd gan: NYA
Cymeradwy ar: 28 Chwef 2015

Trosolwg


Mae'r safon hon yn ymwneud â delio gyda gwrthdaro: 
• o fewn cymunedau  
• rhwng cymunedau
• o fewn grwpiau cymunedol 
• rhwng grwpiau cymunedol 

Mae'r safon hon yn cydnabod yr elfennau tebyg wrth ddelio gyda phob gwrthdaro, a'r sgiliau sy'n ofynnol i ddadansoddi'r cyd-destun ac ymateb mewn ffyrdd sy'n gynhwysol, yn canolbwyntio ar atebion, ac yn gweithio i sicrhau newid cymdeithasol cadarnhaol. Mae'r safon hefyd yn cydnabod y gall gwrthdaro greu costau a manteision, mae'n cydnabod achosion ac effeithiau gwrthdaro, ac yn nodi bod gwahanol strategaethau ar gyfer delio gyda gwrthdaro mewn cymunedau a gwrthdaro oddi mewn i sefydliadau a rhyngddynt. 

Mae'r safon hon yn berthnasol i bob ymarferydd datblygu cymunedol. 

Trefnir y safonau datblygu cymunedol yn chwe maes allweddol:
• Un - deall ac ymarfer datblygu cymunedol 
• Dau - deall cymunedau ac ymgysylltu â nhw 
• Tri - gwaith grŵp a gweithredu ar y cyd 
• Pedwar - cydweithio a gweithio ar draws sectorau 
• Pump - dysgu cymunedol er newid cymdeithasol  
• Chwech - llywodraethu a datblygu sefydliadol 

Mae'r safon hon yn rhan o Faes Allweddol Tri


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:


1 nodi natur, achosion ac effeithiau gwrthdaro o fewn a rhwng cymunedau a grwpiau cymunedol
2 ymateb i wrthdaro er mwyn lleihau'r tensiynau o fewn neu rhwng cymunedau mewn ffyrdd sensitif
3 gweithio i leihau'r ofn a'r trallod a achosir gan wrthdaro cymunedol
4 cefnogi pobl i nodi meysydd lle gallai gwrthdaro godi, tir cyffredin a diddordebau a rennir
5 cefnogi aelodau o'r gymuned i ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a hyder i ddelio â gwrthdaro mewn modd cadarnhaol
6 nodi a chanfod ffyrdd o ddileu rhwystrau i gyfathrebu a dealltwriaeth o'r ddeutu o fewn a rhwng cymunedau
7 hybu gwerthoedd, persbectifau, hawliau a chyfrifoldebau pawb sy'n rhan o'r gwrthdaro wrth geisio datrys y sefyllfa
8 nodi'r posibiliadau o ran cyfryngu a'i ffynonellau ar gyfer ymdrin â gwrthdaro mewn cymunedau neu grwpiau cymunedol
9 cyfryngu o fewn a rhwng grwpiau i oresgyn gwrthdaro lle bynnag y bo modd
10 dogfennu'r meysydd sy'n destun cytuno neu anghytuno er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol 
11 cefnogi strategaethau a arweinir ar y cyd er mwyn ymdrin â gwrthdaro sy'n parhau


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:


Y cyd-destun
1 effaith perthnasoedd pŵer ar unigolion a chymunedau 
2 manteision cydnabod a gosod gwerth ar amrywiaeth, ac arfer cynhwysol sy'n wrthwahaniaethol
3 rhwystrau i ymwneud â gweithgareddau ar y cyd a ffyrdd o'u goresgyn
4 agweddau negyddol a chadarnhaol gwrthdaro 

Delio gyda gwrthdaro cymunedol
5 achosion, effeithiau a chanlyniadau gwrthdaro cymunedol
6 dulliau gwahanol, amserol a chreadigol o fynd ati i ddadansoddi a datrys gwrthdaro
7 sut mae hwyluso dulliau ar y cyd o ddatrys gwrthdaro
8 ffynonellau o gymorth cyfryngu sydd ar gael i unigolion, cymunedau ac ymarferwyr
9 dulliau o ymateb yn sensitif er mwyn lleihau tensiynau a goresgyn ofnau cymunedau

Cefnogi'r dysgu
10 gwybod sut mae datblygu gwybodaeth, sgiliau, dealltwriaeth ac agweddau eraill er mwyn delio gyda gwrthdaro


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Seiliwyd datblygu cymunedol ar gyfres o werthoedd sy'n ei osod ar wahân i weithgareddau eraill, a all fod yn gysylltiedig, yn y gymuned. Mae'r gwerthoedd hyn yn greiddiol i ddatblygu cymunedol, ac yn darparu sylfaen ar gyfer pob un o'r safonau. Y gwerthoedd yw;

1 Cyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldeb
2 Gwrthweithio camwahaniaethu
3 Grymuso cymunedol
4 Gweithredu ar y cyd
5 Gweithio a dysgu gyda'n gilydd

Mae'r enghreifftiau canlynol yn dangos sut gallai pob un o'r gwerthoedd datblygu cymunedol lywio ymarfer yn y safon hon. Nid yw'r gosodiadau hyn yn rhan o'r gofynion asesu.

1 bod perthnasoedd pŵer a'u heffeithiau yn cael eu cydnabod yn agored mewn sefyllfaoedd o wrthdaro
2 bod gwrthdaro'n derbyn sylw o safbwynt lle ceir parch rhwng yr holl bartïon a'i gilydd
3 bod ffyrdd adeiladol o herio yn sicrhau bod ffynonellau gwrthdaro yn cael eu 'dadbersonoli’ 
4 bod pawb y mae'r gwrthdaro'n effeithio arnynt yn cael eu hannog i gyfrannu at gynhyrchu syniadau a datrysiadau
5 bod unigolion a grwpiau yn adfyfyrio ar y sefyllfa o wrthdaro, yn dysgu yn ei sgîl, ac yn symud ymlaen oddi yno ​


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

28 Chwef 2018

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Learning Skills Improvement Service

URN gwreiddiol

LSICD11

Galwedigaethau Perthnasol

Gweithwyr Cymunedol Gwirfoddol, Grwpiau Cymorth Cymunedol

Cod SOC

3231

Geiriau Allweddol

datblygu cymunedol; ymarferydd datblygu cymunedol; ymarfer datblygu cymunedol; gwerthoedd datblygu cymunedol; ymchwil datblygu cymunedol; ymgynghori ar ddatblygu cymunedol; grwpiau datblygu cymunedol; dulliau datblygu cymunedol