Trefnu digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol

URN: JETSCD10
Sectorau Busnes (Suites): Datblygu Cymunedol
Datblygwyd gan: NYA
Cymeradwy ar: 28 Chwef 2015

Trosolwg


Mae'r safon hon yn ymwneud â rolau ymarferwyr datblygu cymunedol wrth gefnogi'r broses o drefnu digwyddiadau a gweithgareddau mewn cymunedau.  Gall y digwyddiadau hyn gynnwys cyfarfodydd cyhoeddus, gweithdai, diwrnodau agored, arddangosfeydd ymgynghori a fforymau cymdogaeth, ymhlith pethau eraill.

Mae'r safon hon yn berthnasol i bob ymarferydd datblygu cymunedol.

Trefnir y safonau datblygu cymunedol yn chwe maes allweddol:
• Un - deall ac ymarfer datblygu cymunedol 
• Dau - deall cymunedau ac ymgysylltu â nhw 
• Tri - gwaith grŵp a gweithredu ar y cyd 
• Pedwar - cydweithio a gweithio ar draws sectorau 
• Pump - dysgu cymunedol er newid cymdeithasol  
• Chwech - llywodraethu a datblygu sefydliadol 

Mae'r safon hon yn rhan o Faes Allweddol Tri


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:


1 cyd-drafod i ganfod pwrpas y digwyddiad neu'r gweithgaredd 
2 cytuno ar y cynllun ar gyfer y digwyddiad neu'r gweithgaredd gyda phawb sy'n ymwneud ag ef
3 cynllunio'r digwyddiad neu'r gweithgaredd fel ei fod yn hygyrch, yn gynhwysol, yn gyfreithlon ac yn ddiogel i bawb yn y gymuned
4 cefnogi aelodau o'r gymuned i gaffael yr adnoddau gofynnol ar gyfer y digwyddiad neu'r gweithgaredd
5 darparu gwybodaeth i'r rhai sy'n ymwneud â threfnu'r digwyddiad fel eu bod yn gallu cyflawni'r tasgau a ddyrannwyd
6 dewis mathau o gyhoeddusrwydd i ddenu cyfranogwyr targed
7 cefnogi aelodau o'r gymuned i adolygu a diweddaru cynlluniau i gyflawni'r amcan gofynnol 
8 sicrhau caniatâd unigolion i ddefnyddio'u gwybodaeth a'u delweddau at wahanol ddibenion 
9 gwerthuso'r digwyddiad neu'r gweithgaredd er mwyn llywio gweithredu i'r dyfodol 


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:


Y cyd-destun
1 y ffactorau sy'n ymwneud â threfnu digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol
2 sut olwg sydd ar ddigwyddiadau a gweithgareddau cymunedol hygyrch, cynhwysol a diogel
3 ffyrdd o gynnwys a datblygu pobl

Pennu nodau a chynlluniau cyffredin
4 agweddau ar y cyd at wneud penderfyniadau 

Deinameg a phrosesau grŵp
5 sut mae datblygu ymarfer cydraddoldeb a gwrth-wahaniaethol mewn grwpiau
6 sut mae cefnogi'r rolau mae pobl yn ymgymryd â hwy mewn grwpiau 

Trefnu Cymunedol
7 sut mae cyrchu adnoddau a chefnogaeth ar gyfer digwyddiadau neu weithgareddau cymunedol
8 sut mae cyflawni'r gofynion cyfreithiol ar gyfer trefnu a chynnal digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol
9 sut mae defnyddio technegau gwella ansawdd i drefnu digwyddiadau a gweithgareddau 


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Seiliwyd datblygu cymunedol ar gyfres o werthoedd sy'n ei osod ar wahân i weithgareddau eraill, a all fod yn gysylltiedig, yn y gymuned. Mae'r gwerthoedd hyn yn greiddiol i ddatblygu cymunedol, ac yn darparu sylfaen ar gyfer pob un o'r safonau. Y gwerthoedd yw;

1 Cyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldeb
2 Gwrthweithio camwahaniaethu
3 Grymuso cymunedol
4 Gweithredu ar y cyd
5 Gweithio a dysgu gyda'n gilydd

Mae'r enghreifftiau canlynol yn dangos sut gallai pob un o'r gwerthoedd datblygu cymunedol lywio ymarfer yn y safon hon. Nid yw'r gosodiadau hyn yn rhan o'r gofynion asesu.

1 bod ystyriaethau amgylcheddol yn derbyn sylw wrth gynllunio a defnyddio adnoddau
2 bod lleoliadau'n cael eu dewis sy'n bodloni anghenion ac amgylchiadau gwahanol unigolion sy'n mynychu
3 bod gwybodaeth, arbenigedd a sgiliau aelodau o'r gymuned yn cael eu defnyddio'n llawn wrth gynllunio a chynnal y digwyddiad
4 bod cyfleoedd yn cael eu cymryd i gydweithio â grwpiau eraill wrth gynllunio digwyddiadau/gweithgareddau
5 bod gwerthuso adfyfyriol yn digwydd er budd i ddigwyddiadau a gweithgareddau yn y dyfodol​


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

28 Chwef 2018

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Learning Skills Improvement Service

URN gwreiddiol

LSICD10

Galwedigaethau Perthnasol

Gweithwyr Cymunedol Gwirfoddol, Grwpiau Cymorth Cymunedol

Cod SOC

3231

Geiriau Allweddol

datblygu cymunedol; ymarferydd datblygu cymunedol; ymarfer datblygu cymunedol; gwerthoedd datblygu cymunedol; ymchwil datblygu cymunedol; ymgynghori ar ddatblygu cymunedol; grwpiau datblygu cymunedol; dulliau datblygu cymunedol