Rheoli rhaglenni marchnata cymdeithasol a’u cynnal

URN: INSSMA11
Sectorau Busnes (Suites): Marchnata Cymdeithasol
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 23 Maw 2020

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â chynllunio, gweithredu, rheoli a chynnal rhaglenni marchnata cymdeithasol Mae'n weithgaredd cylchol, gyda sawl elfen yn cael ei hailadrodd, felly nid yw'r meini prawf o reidrwydd mewn trefn gronolegol. Er enghraifft, efallai bod angen adolygu eich cynlluniau gyda rhanddeiliaid allweddol ar ôl monitro'r canlyniadau. Ar ben hynny, mae rhaglenni marchnata cymdeithasol yn aml yn rhai parhaus ac yn weithdrefnau gwerthuso sy'n gallu symud ymlaen i'r cam nesaf, yn hytrach na diwedd y rhaglen.

Mae'r safon hon ar gyfer gweithwyr proffesiynol mewn swyddi rheoli sy'n gyfrifol am reoli rhaglenni marchnata cymdeithasol a'u cynnal.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. ymgysylltu â'r grwpiau targed, partneriaid a rhanddeiliaid allweddol ym mhob cam o'r rhaglen marchnata cymdeithasol
 2. paratoi cynllun prosiect ar gyfer y rhaglen marchnata cymdeithasol
 3. pennu amcanion mesuradwy, cerrig milltir ac amserlenni gyda grwpiau targed, partneriaid a rhanddeiliaid allweddol a chytuno arnynt
 4. creu strategaeth marchnata cymdeithasol integredig a chymysg gan ystyried yr holl gyfarpar a damcaniaethau priodol sy'n seiliedig ar dystiolaeth sydd eu hangen i ddylanwadu ar ymddygiad a ddymunir.
 5. cyfosod y dystiolaeth o'r ymchwil a'u troi'n gynlluniau cymell, atal ac ymyrryd
 6. myfyrio ar eich arferion eich hun o ran ansawdd yr ymchwil a'u gwerthuso
 7. gwerthuso patrymau cyfredol, datblygiadau ac effaith bosibl rhaglenni ac ymyriadau eraill
 8. cytuno ar rôl a chyfrifoldebau staff perthnasol a dyrannu adnoddau yn unol â chynllun y prosiect
 9. rhoi'r holl wybodaeth berthnasol a chefnogaeth i staff i'w galluogi i gyflawni eu cyfrifoldebau yn unol â chynllun y prosiect
 10. peilota'r rhaglen marchnata cymdeithasol a'i gwerthuso yn erbyn amcanion y cytunwyd arnynt
 11. cynnal asesiad risg a paratoi strategaeth liniaru er mwyn rheoli unrhyw effeithiau andwyol posibl
 12. nodi a datrys unrhyw broblemau posibl sy'n gysylltiedig â'r rhaglen marchnata cymdeithasol
 13. monitro'r rhaglen a'i gwerthuso yn erbyn y gweithgareddau a gynlluniwyd, yr amcanion, y gyllideb a'r risgiau a nodwyd
 14. cymryd y camau priodol mewn ymateb i gyfleoedd sy'n dod i'r amlwg, bygythiadau neu os na chyflawnir yr amcanion
 15. monitro'r rhaglen, ei haddasu a'i hadolygu mewn cytundeb â'r grwpiau targed, partneriaid a rhanddeiliaid allweddol
 16. gwerthuso canlyniadau'r rhaglen a'u cyflwyno i'r grwpiau targed, partneriaid a rhanddeiliaid allweddol
 17. cyfosod y gwersi a ddysgwyd a'u cyfathrebu er mwyn argymell gweithgareddau yn y dyfodol
 18. nodi'r cyfleoedd i gynnal yr effaith wedi i'r rhaglen ddod i ben
 19. chwilio am ragor o gyfleoedd drwy'r perthnasoedd a sefydlwyd
 20. sicrhau cydymffurfiad â'r gofynion cyfreithiol, trefniadol, y côd ymarfer a'r polisïau sy'n berthnasol i'ch rôl, eich sefydliad a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. y rhanddeiliaid perthnasol, y grwpiau a dargedir, eu diddordebau, anghenion, galluoedd a'r hyn sydd orau ganddynt
 2. y patrymau a'r datblygiadau yn y sector ar hyn o bryd ac sy'n dod i'r amlwg yn rhyngwladol, yn genedlaethol ac yn lleol
 3. y modelau marchnata cymysg sy'n addas ar gyfer marchnata cymdeithasol
 4. sut i baratoi cynllun y prosiect gydag amcanion y gellir eu mesur, cerrig milltir ac amserlenni
 5. y dystiolaeth o'r ymchwil a'u troi'n gynlluniau cymell, atal ac ymyrryd
 6. pwysigrwydd myfyrio a gwerthuso er mwyn gwella eich arferion eich hun
 7. sut i beilota'r rhaglen marchnata cymdeithasol sy'n seiliedig ar dystiolaeth yn erbyn yr amcanion y cytunwyd arnynt
 8. y gwerthoedd a'r genhadaeth a ddiffiniwyd ar gyfer y rhaglen marchnata cymdeithasol
 9. rôl a chyfrifoldebau staff perthnasol a sut y dyrennir adnoddau yn erbyn cynllun y prosiect
 10. yr egwyddorion, dulliau, cyfarpar a thechnegau perthnasol ar gyfer hysbysu ac adrodd yn ôl
 11. yr asesiad risg a'r strategaethau asesu risgiau
 12. y problemau posibl sy'n gysylltiedig â'r rhaglen marchnata cymdeithasol
 13. yr egwyddorion a'r technegau monitro a gwerthuso perthnasol ar gyfer y rhaglen marchnata cymdeithasol
 14. pa gamau priodol i'w cymryd mewn ymateb i gyfleoedd sy'n dod i'r amlwg, bygythiadau neu os na chyflawnir yr amcanion
 15. dulliau cynnal cynaliadwyedd y rhaglen
 16. y gweithdrefnau adrodd perthnasol ar gyfer cyflwyno'r canlyniadau
 17. y gwersi a ddysgwyd a sut i greu rhagor o gyfleoedd ar sail y rhain
 18. y cyfleoedd i gynnal yr effaith wedi i'r rhaglen ddod i ben
 19. sut i adolygu'r rhaglen marchnata cymdeithasol a'i haddasu
 20. y gofynion cyfreithiol, trefniadol, y côd ymarfer a'r polisïau sy'n berthnasol i'ch rôl, eich sefydliad a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa

Fel y defnyddir yn y safonau, mae’r “rhaglen marchnata cymdeithasol” yn cwmpasu rhaglenni tymor hwy (3 blynedd), ymgyrchoedd tymor canolig (1-3 blynedd) a chynlluniau tymor byr (<1 flwyddyn) wedi'u targedu.

Rhanddeiliaid

Mae'r rhain yn cynnwys pawb sy'n gysylltiedig â'r strategaeth marchnata cymdeithasol, neu wedi'i heffeithio ganddi, a'r problemau mae'n ceisio'u datrys.

Risg

Mae hyn yn golygu'r posibilrwydd o ddigwyddiad yn cael ei gynnal a difrifoldeb goblygiadau'r digwyddiad hwn. Nid oes arwyddocâd negyddol yn gysylltiedig â 'risg' o reidrwydd; gall digwyddiad beri goblygiadau cadarnhaol a negyddol fel ei gilydd. Un o'r prif risgiau wrth gynnal gweithgaredd marchnata prawf yw bod newidiadau mewn ffactorau amgylcheddol eraill yn difetha'r canlyniadau.

Rheoli risg

Mae hyn yn cynnwys: asesu'r risgiau; cymryd camau unioni i osgoi digwyddiadau sy'n peri goblygiadau negyddol; cynllunio fel bod cyn lleied o oblygiadau negyddol â phosibl, a manteisio'n llawn ar gyfleoedd os bydd digwyddiadau.

Adnoddau

Mae hyn yn cynnwys rhai ffisegol (eiddo, cyfarpar, nwyddau traul, ynni); ariannol; dynol (boed am dâl neu'n ddi-dâl, mewnol neu allanol); gwybodaeth.

Cydnabyddir bod rhaglenni marchnata cymdeithasol fel arfer yn cynnwys nifer o sefydliadau "partner" yn cydweithio'n agos.


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol

Cymwyseddau Academaidd mewn Marchnata Cymdeithasol a ddatblygwyd a'i gymeradwyo gan y Gymdeithas Marchnata Cymdeithasol Ryngwladol (iSMA), Cymdeithas Marchnata Cymdeithasol Ewrop (ESMA), Cymdeithas Marchnata Cymdeithasol Awstralia (AASM). https://socialmarketing.blogs.com/rcraiiglefebvres_social/2014/09/academic-competencies-for-social-marketing.html

Datganiad Moeseg Marchnata Cymdeithasol: https://www.instructus-skills.org/documents/SM%20statement%20of%20ethics%20FINAL%2006032020.pdf

Consensws Byd-eang o Egwyddorion, Cysyniadau a Thechnegau Marchnata Cymdeithasol gan ESMA, AAS, SMANA, iSMA: https://europeansocialmarketing.org/wp-content/uploads/2017/08/ESMA-endorsed-Consensus-Principles-and-concepts-paper.pdf


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

24 Maw 2025

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFASMC1.1V3.0

Galwedigaethau Perthnasol

Addysg a hyfforddiant, Gwasanaeth Cyhoeddus a Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiedig eraill, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cymdeithaseg a pholisi cymdeithasol, Llywodraeth a Sefydliadau Cysylltiedig, Sefydliadau polisi cymdeithasol, Gweithwyr Addysgu Proffesiynol

Cod SOC

3543

Geiriau Allweddol

marchnata cymdeithasol; rhaglenni marchnata cymdeithasol; rheoli marchnata cymdeithasol; rheoli cyfrifoldebau cymdeithasol corfforaethol