Datblygu cynigion marchnata cymdeithasol a phrofi eu potensial er mwyn dylanwadu ar ymddygiad grwpiau targed

URN: INSSMA05
Sectorau Busnes (Suites): Marchnata Cymdeithasol
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 23 Maw 2020

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â datblygu cynigion marchnata cymdeithasol, eu profi gyda samplau cynrychioladol o'r grwpiau targed a ddiffiniwyd a gwerthuso eu gallu i ddylanwadu ar ymddygiadau, gan gynnwys credoau, gwerthoedd ac agweddau sylfaenol. Mae'n cynnwys amrediad eang o weithgareddau, fel cyflwyno cynigion i grwpiau ffocws neu dreialu cymysgedd o gynigion mewn ardal ddaearyddol.

Mae'r safon hon ar gyfer ymchwilwyr a gweithwyr proffesiynol mewn swyddi rheoli sy'n gyfrifol am ddatblygu cynigion marchnata cymdeithasol a phrofi eu gallu i ddylanwadu ar ymddygiad y grwpiau targed.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. nodi'r grwpiau targed, partneriaid a rhanddeiliaid allweddol ac ymgysylltu â nhw er mwyn datblygu a phrofi cynigion marchnata cymdeithasol
 2. sefydlu diben, cwmpas, meini prawf, fformatau ac amserlen ar gyfer cynigion marchnata cymdeithasol, eu profi a chytuno arnynt gyda'r rhanddeiliaid allweddol
 3. dyrannu'r adnoddau sydd ar gael ar gyfer datblygu cynigion a'u profi
 4. cynnal asesiad risg er mwyn datblygu cynigion, eu profi, a dyrannu camau lliniaru

 5. datblygu cynigion i'w profi, ar sail y dystiolaeth o ymchwil a dadansoddiad o wybodaeth

 6. dewis y dulliau a'r systemau ar gyfer mesur gallu'r cynigion i ddylanwadu ar ymddygiad y grwpiau targed
 7. cydweithio â grwpiau targed, partneriaid a rhanddeiliaid allweddol sy'n gallu bod o gymorth er mwyn cynnal y prawf
 8. nodi a dewis sampl cynrychioladol o'r grwpiau targed a rhoi'r data gofynnol iddynt
 9. nodi unrhyw ystyriaethau moesegol neu faterion sensitif sy'n gysylltiedig â'r prawf, a chytuno ar sut gellir datrys y rhain a'u trin gyda'r rhanddeiliaid allweddol

 10. cynnal y prawf drwy ddefnyddio'r adnoddau a'r cyfrifoldebau perthnasol

 11. monitro cynnydd y prawf a chofnodi unrhyw risgiau, ystyriaethau moesegol neu faterion sensitif
 12. addasu'r prawf mewn ymateb i broblemau neu gyfleoedd sy'n deillio o'r cytundeb gyda'r grwpiau targed, partneriaid a rhanddeiliaid allweddol
 13. dod â'r prawf i ben os bydd y data a ddaw i'r amlwg yn awgrymu bod y cynigion yn cael effaith negyddol ar ymddygiad neu elfennau eraill o'r grŵp targed, fel eu hiechyd meddwl 
 14. gwirio'r data a ddaw o'r prawf, gan gymryd camau perthnasol er mwyn mynd i'r afael â data annibynadwy, anghyflawn neu amwys
 15. gwerthuso'r cynigion a brofwyd yn erbyn y meini prawf y cytunwyd arnynt ac asesu sut maent yn dylanwadu ar ymddygiad y grwpiau targed
 16. myfyrio'r feirniadol a phrofi effeithiolrwydd, derbynioldeb a moeseg strategaethau marchnata cymdeithasol posibl gyda chynrychiolwyr o gynulleidfaoedd targed a rhanddeiliaid, a'u haddasu lle bo angen
 17. cyflwyno canlyniadau'r prawf yn y fformat ac ar yr adeg y cytunwyd arno, gan roi manylion y dystiolaeth a'r tybiaethau a wnaed am y canlyniadau
 18. gwirio gyda'r grwpiau targed, partneriaid a rhanddeiliaid allweddol bod canlyniadau'r prawf yn bodloni eu gofynion
 19. sicrhau cydymffurfiad â'r gofynion cyfreithiol, trefniadol, y côd ymarfer a'r polisïau sy'n berthnasol i'ch rôl, eich sefydliad a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. yr egwyddorion, y dulliau, y cyfarpar a'r technegau perthnasol ar gyfer ymgysylltu â phartneriaid, rhanddeiliaid allweddol a grwpiau targed, gan gynnwys grwpiau agored i niwed ac anodd eu cyrraedd
 2. y rhanddeiliaid perthnasol, y grwpiau a dargedir, eu diddordebau, anghenion, galluoedd a'r hyn sydd orau ganddynt
 3. y diben, cwmpas, meini prawf, fformatau a'r amserlen ar gyfer datblygu'r cynigion a phrofi
 4. sut i liniaru'r risgiau sy'n gysylltiedig â'r prawf
 5. y modelau marchnata cymysg sy'n addas ar gyfer marchnata cymdeithasol
 6. sut i ddatblygu'r cynigion marchnata cymdeithasol er mwyn profi'r dylanwadau ar ymddygiadau'r grwpiau targed
 7. y dulliau a'r systemau ar gyfer mesur gallu'r cynigion i ddylanwadu ar ymddygiad y grwpiau targed
 8. y cytundebau partneriaeth ar gyfer hwyluso'r prawf
 9. Sut i samplu'r grwpiau targed gofynnol a rhoi'r data sydd ei angen ar gyfer profi
 10. y gofyniad i deilwra'r prawf gan ddibynnu ar y cyfleoedd neu'r problemau sy'n codi
 11. eich dyletswydd gofal tuag at y grwpiau targed, y partneriaid a'r rhanddeiliaid allweddol
 12. sut i fynd i'r afael â'r ystyriaethau moesegol neu'r materion sensitif sy'n deillio o brofi'r cynigion
 13. egwyddorion, dulliau, cyfarpar a thechnegau hysbysu ac adrodd yn ôl
 14. yr egwyddorion, dulliau, cyfarpar a'r technegau perthnasol sy'n gysylltiedig â chynnal prawf sy'n ceisio dylanwadu ar ymddygiad y grwpiau targed
 15. beth i'w wneud gyda data annibynadwy, anghyflawn neu amwys
 16. sut i asesu effaith a dylanwad y prawf ar ymddygiad y grwpiau targed
 17. yr egwyddorion, y dulliau, y cyfarpar a'r technegau ar gyfer gwerthuso, dilysu a gwirio
 18. y gweithdrefnau adrodd ar gyfer y canlyniadau, tystiolaeth ategol, y tybiaethau a gafodd eu gwneud
 19. sut i wirio gyda'r grwpiau targed, partneriaid a rhanddeiliaid allweddol bod canlyniadau'r prawf yn bodloni eu gofynion
 20. y gofynion cyfreithiol, trefniadol, y côd ymarfer a'r polisïau sy'n berthnasol i'ch rôl, eich sefydliad a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa

Rhanddeiliaid

Yn cynnwys pawb sy'n gysylltiedig â'r strategaeth marchnata cymdeithasol, neu wedi'u heffeithio ganddi, a'r problemau mae'n ceisio'u datrys. Y 'rhanddeiliaid allweddol' yw'r rheiny sydd â'r diddordeb mwyaf yn y problemau hyn neu ddylanwad arnynt. Bydd y rhain bob amser yn cynnwys y grwpiau targed neu fuddiolwyr y gweithgaredd marchnata cymdeithasol mewn golwg.

Diben

Dyma'r rheswm pam mae'r prawf yn cael ei gynnal. Cewch hyd i'r diben drwy ofyn: pa benderfyniadau mae canlyniadau'r prawf yn ceisio eu llywio?

Cwmpas

Mae hyn yn cynnwys y grwpiau targed a'r ymddygiadau yr ydych am fynd i'r afael â nhw Gallai cwmpas y prawf fod yn llawer mwy cyfyngedig na chwmpas y nodau marchnata cymdeithasol cyffredinol (er enghraifft, gallai gael ei gynnal mewn ardal benodol a gyda sampl fach o'r grŵp targed).

Adnoddau

Mae'r rhain yn cynnwys: ffisegol (eiddo, cyfarpar, nwyddau traul, ynni); ariannol; dynol (boed am dâl neu'n ddi-dâl, mewnol neu allanol); gwybodaeth.

Risg

Mae hyn yn golygu'r posibilrwydd o ddigwyddiad yn cael ei gynnal a difrifoldeb goblygiadau'r digwyddiad hwn. Nid oes arwyddocâd negyddol yn gysylltiedig â 'risg' o reidrwydd; gall digwyddiad beri goblygiadau cadarnhaol a negyddol fel ei gilydd. Un o'r prif risgiau wrth gynnal gweithgaredd marchnata prawf yw bod newidiadau mewn ffactorau amgylcheddol eraill yn difetha'r canlyniadau.

Rheoli risg

Mae hyn yn cynnwys: asesu'r risgiau; cymryd camau i osgoi digwyddiadau sy'n peri goblygiadau negyddol; cynllunio fel bod cyn lleied o oblygiadau negyddol â phosibl, a manteisio'n llawn ar gyfleoedd os bydd digwyddiadau.

Cynnig

Ystyr hyn yw gwneud cynnig i'r segment a dargedir sy'n rhoi gwobr neu fantais sy'n fwy gwerthfawr na'r gost o newid yr ymddygiad o dan sylw. Gall cynnig fod yn rhan o neges, ond gellir ei fynegi hefyd ar ffurf cynnig gwasanaeth newydd, fel amserau agor mwy hwylus i wasanaeth cymdeithasol.

Fel y defnyddir yn y safonau, mae'r "rhaglen marchnata cymdeithasol" yn cwmpasu rhaglenni tymor hwy (3 blynedd), ymgyrchoedd tymor canolig (1-3 blynedd) a chynlluniau tymor byr (<1 flwyddyn) wedi'u targedu.


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol

Cymwyseddau Academaidd mewn Marchnata Cymdeithasol a ddatblygwyd a'i gymeradwyo gan y Gymdeithas Marchnata Cymdeithasol Ryngwladol (iSMA), Cymdeithas Marchnata Cymdeithasol Ewrop (ESMA), Cymdeithas Marchnata Cymdeithasol Awstralia (AASM). https://socialmarketing.blogs.com/rcraiiglefebvres_social/2014/09/academic-competencies-for-social-marketing.html

Datganiad Moeseg Marchnata Cymdeithasol: https://www.instructus-skills.org/documents/SM%20statement%20of%20ethics%20FINAL%2006032020.pdf

Consensws Byd-eang o Egwyddorion, Cysyniadau a Thechnegau Marchnata Cymdeithasol gan ESMA, AAS, SMANA, iSMA: https://europeansocialmarketing.org/wp-content/uploads/2017/08/ESMA-endorsed-Consensus-Principles-and-concepts-paper.pdf


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

24 Maw 2025

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFASMA1.6V4.0

Galwedigaethau Perthnasol

Addysg a hyfforddiant, Gwasanaeth Cyhoeddus a Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiedig eraill, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cymdeithaseg a pholisi cymdeithasol, Llywodraeth a Sefydliadau Cysylltiedig, Sefydliadau polisi cymdeithasol, Gweithwyr Addysgu Proffesiynol

Cod SOC

3543

Geiriau Allweddol

ymchwil marchnata cymdeithasol, cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol (CSR), casglu data, ymddygiadau, ymchwil, cynigion marchnata cymdeithasol, grwpiau targed, marchnata targed