Cynnal archwiliadau ansawdd a chymryd rhan ynddynt

URN: INSML054
Sectorau Busnes (Suites): Rheoli ac Arwain
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 12 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â chynnal archwiliadau ansawdd a chymryd rhan ynddynt. Rydych chi'n rheoli rhaglen o archwiliadau ansawdd i wneud yn siŵr bod pobl yn cydymffurfio â system ansawdd a gweithdrefnau eich sefydliad. Rydych chi'n cynnal archwiliadau ansawdd yn rhan o system rheoli ansawdd ffurfiol. Rydych hefyd yn paratoi ar gyfer archwiliadau ansawdd o faes eich cyfrifoldeb ac yn cymryd rhan ynddynt ac yn cymryd camau i wella prosesau, safonau ansawdd neu weithdrefnau busnes.

Mae'r safon hon ar gyfer pob rheolwr ac arweinydd.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

Rheoli a chynnal archwiliadau ansawdd

1.      cynnwys cydweithwyr a rhanddeiliaid wrth archwilio cydymffurfiaeth â systemau ansawdd eich sefydliad

2.      sefydlu cwmpas ac amcanion archwiliadau ansawdd

3.      gwerthuso'r risgiau os na fydd prosesau sefydliadol yn cydymffurfio â systemau ansawdd

4.      cynllunio rhaglenni archwiliadau ansawdd sy'n blaenoriaethu'r meysydd a'r prosesau sydd fwyaf o dan fygythiad

5.      datblygu, cefnogi a goruchwylio pobl i gynnal rhaglenni archwilio

6.      dyrannu archwiliadau i bobl, yn seiliedig ar eu harbenigedd a'u hanghenion datblygu

7.      gwneud yn siŵr bod cydweithwyr sy'n gyfrifol am brosesau sefydliadol yn deall eu rolau mewn archwiliadau ansawdd, a gofynion systemau a gweithdrefnau ansawdd

8.      monitro cynnydd archwiliadau ansawdd yn erbyn rhaglenni a gynlluniwyd

9.      adolygu gweithgareddau archwilio os bydd amrywiadau neu newidiadau o bwys yn y strategaeth sefydliadol, yr asesiad risg neu'r adnoddau sydd ar gael

10.  gwerthuso canlyniadau archwiliadau ansawdd a rhoi gwybod i uwch-reolwyr am ddiffyg cydymffurfiaeth a risgiau cysylltiedig yn unol â lefel y brys

11.  rhoi adborth i archwilwyr i gynyddu eu hyder a'u hymrwymiad i ansawdd

12.  defnyddio canlyniadau archwilio i lywio asesiad risg a rhaglenni archwilio ansawdd yn y dyfodol

13.  cynnal archwiliadau o ansawdd yn unol â chynllun ac amserlen y cytunwyd arni, gan roi'r cyfnod rhybudd gofynnol i archwilwyr

14.  cynnal archwiliadau ansawdd mewn ffyrdd sy'n cynyddu hyder archwilwyr yn y system ansawdd a'u hymrwymiad i gynnal safonau ansawdd

15.  diffinio cwmpas archwiliadau, cyfrifoldebau archwilwyr, y gweithdrefnau ansawdd a hanes archwilio blaenorol

16.  egluro diben archwiliadau a rolau, cyfrifoldebau a'r hyn a ddisgwylir gennych chi a'r archwilwyr

17.  cynnal ymchwiliad i waith yr archwilwyr mewn modd digon manwl i ddatgelu unrhyw ddiffyg cydymffurfio â gweithdrefnau ansawdd gofynnol

18.  annog archwilwyr i gydweithredu'n llawn i gyflawni diben archwiliadau

19.  rhannu canlyniadau archwiliadau â'r rhai sy'n cael eu harchwilio

20.  cytuno ar gamau i unioni unrhyw ddiffyg cydymffurfio, a'r dyddiad erbyn pryd y dylid cyflawni'r camau

21.  gwirio gydag archwilwyr bod camau cywiro wedi'u cyflawni erbyn dyddiadau y cytunwyd arnynt

22.  gofyn am gyngor gan eich rheolwr neu arbenigwyr ansawdd os na allwch gytuno ar gamau gweithredu gydag archwilwyr

23.  rhoi gwybod i'ch rheolwr neu arbenigwyr ansawdd am unrhyw ddiffyg cydymffurfio sy'n peri risgiau difrifol neu uniongyrchol

24.  nodi a dadansoddi unrhyw broblemau gyda phrosesau a gweithdrefnau a chyflwyno eich canfyddiadau ac unrhyw argymhellion

25.  cadw cofnodion cyflawn o archwiliadau ansawdd gan roi mynediad i bobl awdurdodedig

26.  dilyn y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol, sy'n berthnasol i reoli a chynnal archwiliadau ansawdd

Cymryd rhan mewn archwiliadau ansawdd

27.  sefydlu'r safonau a'r gweithdrefnau ansawdd sy'n berthnasol i faes eich cyfrifoldeb

28.  monitro gwaith i wneud yn siŵr ei fod yn bodloni safonau ansawdd yn gyson ac yn cydymffurfio â gweithdrefnau sefydliadol

29.  gwneud yn siŵr bod cofnodion a dogfennaeth yn gyflawn, yn gyfredol ac yn hygyrch

30.  gwirio bod unrhyw gamau unioni y cytunwyd arnynt mewn archwiliadau blaenorol wedi'u cwblhau a bod camau wedi'u cymryd ar sail argymhellion, lle bo hynny'n briodol

31.  gwneud yn siŵr bod gwybodaeth, cofnodion a dogfennaeth ar gael i'r archwilydd

32.  trafod canlyniadau'r archwiliad er mwyn cytuno ar gamau i unioni unrhyw ddiffyg cydymffurfio a'r dyddiad erbyn pryd y dylid cyflawni'r camau.

33.  trafod unrhyw feysydd lle gellir gwella prosesau busnes, safonau ansawdd neu weithdrefnau, gyda'r archwilydd

34.  creu unrhyw gamau unioni a'u cyflawni erbyn dyddiadau y cytunwyd arnynt


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Gwybodaeth a dealltwriaeth gyffredinol

1.      sut i gynnwys pobl yn eich sefydliad a rhanddeiliaid eraill wrth archwilio cydymffurfiaeth â systemau ansawdd eich sefydliad

2.      yr egwyddorion, y dulliau, yr offer a'r technegau rheoli ansawdd a risg y gellir eu defnyddio a datblygiadau cyfredol mewn arfer gorau

3.      sut i flaenoriaethu meysydd a phrosesau sydd fwyaf mewn perygl o beidio â chydymffurfio

4.      sut i baratoi rhaglen archwilio ansawdd

5.      y cymwyseddau sydd eu hangen ar archwilwyr ansawdd

6.      sut i gyfrifo'r adnoddau sydd eu hangen i gyflwyno rhaglen archwilio ansawdd

7.      sut i fonitro cynnydd yn erbyn cynlluniau a nodi amrywiadau o bwys

8.      sut i roi adborth i archwilwyr mewn ffyrdd sy'n cynyddu eu hyder a'u hymrwymiad i ansawdd

9.      sut i gynnal archwiliadau ansawdd a phwysigrwydd gwneud hynny yn unol â chynllun archwilio ac amserlen y cytunwyd arni

10.  y gwahanol ffyrdd o gynnal archwiliadau ansawdd mewn ffyrdd sy'n cynyddu hyder archwilwyr yn y system ansawdd a'u hymrwymiad i fodloni a chynnal safonau ansawdd

11.  pwysigrwydd rhoi'r cyfnod rhybudd gofynnol i archwilwyr o'ch bwriad i archwilio

12.  pwysigrwydd paratoi'n ofalus ar gyfer yr archwiliadau, a sut i wneud hynny

13.  sut i gynnal ymchwiliad yn ddigon manwl i ddatgelu unrhyw achos o ddiffyg cydymffurfio

14.  sut i benderfynu ar gamau i unioni pob achos o ddiffyg cydymffurfio, erbyn pryd y dylid cyflawni'r camau, a phwysigrwydd cytuno ar hyn gyda'r archwilwyr

15.  sut i nodi a dadansoddi problemau cynhenid gyda phrosesau a gweithdrefnau ansawdd a pham mae'n bwysig adrodd ar eich canfyddiad a'ch argymhellion mewn da bryd.

16.  pwysigrwydd gwirio gydag archwilwyr bod camau cywiro wedi'u cyflawni erbyn dyddiadau y cytunwyd arnynt, a sut i wneud hynny

17.  sut i gadw cofnodion cyflawn o archwiliadau ansawdd a phwysigrwydd gwneud yn siŵr bod eich adroddiadau archwilio ar gael i bobl ag awdurdod

18.  sut i nodi achosion o ddiffyg cydymffurfio sy'n peri risgiau difrifol neu uniongyrchol i weithwyr neu i'r sefydliad, a phwysigrwydd dwyn hyn i sylw eich rheolwr neu arbenigwyr ansawdd yn brydlon

19.  sut i fonitro gwaith i wneud yn siŵr ei fod yn bodloni safonau ansawdd yn gyson ac yn cydymffurfio â gweithdrefnau

20.  pwysigrwydd sicrhau bod cofnodion a dogfennaeth yn gyflawn ac yn gyfredol a sut i wneud yn siŵr bod y rhain ar gael i archwilwyr

21.  sut i nodi meysydd lle gellir gwella prosesau busnes, systemau ansawdd neu weithdrefnau

Gwybodaeth a dealltwriaeth benodol o'r diwydiant a'r sector

22.  gofynion y diwydiant a'r sector ar gyfer rheoli ansawdd ac archwilio

23.  y codau ymarfer a pholisïau cyfreithiol, sefydliadol, sy'n berthnasol i reoli a chynnal archwiliadau ansawdd

Gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n ymwneud â chyd-destun penodol

24.  strategaeth, rhanddeiliaid, polisïau a gweithdrefnau eich sefydliad

25.  y bobl yn eich sefydliad sy'n gyfrifol am ansawdd a'r systemau ansawdd a ddefnyddir

26.  y diwylliant a'r systemau rheoli ansawdd sydd ar waith yn y sefydliad y mae'r archwiliad yn cael ei gynnal ynddo

27.  cwsmeriaid yr archwiliad a'u hanghenion

28.  cyfrifoldebau'r archwilwyr a'r gweithdrefnau ansawdd sy'n berthnasol i'w gwaith

29.  ffynonellau cyngor, arweiniad a chefnogaeth gan eich rheolwr neu arbenigwyr ansawdd

30.  y personél awdurdodedig a ddylai dderbyn eich adroddiadau archwilio

31.  y safonau ansawdd a'r gweithdrefnau sy'n berthnasol i faes eich cyfrifoldeb

32.  y cofnodion a'r ddogfennaeth sy'n ofynnol ar gyfer maes eich cyfrifoldeb

33.  y camau cywiro a'r argymhellion y cytunwyd arnynt mewn archwiliadau blaenorol


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau

 1. Asesu
 2. Meincnodi
 3. Cyfathrebu
 4. Gwneud penderfyniadau
 5. Dirprwyo
 6. Gwerthuso
 7. Rheoli gwybodaeth
 8. Cyfweld
 9. Cynnwys gweithwyr
 10. Monitro
 11. Cynllunio
 12. Cyflwyno gwybodaeth
 13. Datrys problemau
 14. Rhoi adborth
 15. Cwestiynu
 16. Adrodd
 17. Adolygu
 18. Rheoli risg
 19. Meddwl yn systematig

Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFAM&LFE2, CFAM&LFE3, CFAM&LFE4

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwyr ac Uwch Swyddogion

Cod SOC

1114

Geiriau Allweddol

Rheoli ac arwain; archwiliadau ansawdd; paratoi; cymryd rhan