Cyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau i gwsmeriaid

URN: INSML051
Sectorau Busnes (Suites): Rheoli ac Arwain
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 12 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â chyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau i gwsmeriaid. Rydych chi'n pennu disgwyliadau cwsmeriaid a phrosesau dylunio i'w bodloni. Rydych chi'n mesur boddhad cwsmeriaid â'r prosesau, y cynhyrchion a'r gwasanaethau y mae eich sefydliad yn eu cyflwyno. Rydych yn sicrhau bod cydweithwyr yn cael eu briffio ar eu rolau a'u cyfrifoldebau, yn cael hyfforddi a chefnogaeth, a bod prosesau ac adnoddau ar gael ar eu cyfer i gynnig gwasanaeth sy'n rhoi'r cwsmer. Rydych hefyd yn monitro cydweithwyr yn erbyn gwerthoedd eich sefydliad er mwyn eu meithrin i berfformio hyd at y safon ofynnol, gan gydnabod eu cyfraniadau a gwobrwyo eu llwyddiannau.

Mae'r safon hon ar gyfer pob rheolwr ac arweinydd.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. nodi gwerthoedd eich sefydliad sy'n rhoi'r cwsmer yn gyntaf
 2. ymgysylltu â chydweithwyr a rhanddeiliaid wrth gyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau i gwsmeriaid
 3. sefydlu disgwyliadau cwsmeriaid o ran cynhyrchion, gwasanaethau a'r ffyrdd o gyflwyno'r rhain
 4. cynllunio prosesau sefydliadol i gyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau yn unol â disgwyliadau cwsmeriaid
 5. rheoli prosesau sefydliadol i gyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau yn unol â disgwyliadau cwsmeriaid
 6. gwneud yn siŵr bod cydweithwyr yn cael eu briffio ar brosesau a disgwyliadau cwsmeriaid
 7. cyfleu rolau a chyfrifoldebau cydweithwyr wrth fodloni disgwyliadau cwsmeriaid, gan gynnwys unrhyw safonau gwasanaeth i gwsmeriaid y cytunwyd arnynt
 8. galluogi cydweithwyr i fodloni disgwyliadau cwsmeriaid neu ragori arnynt
 9. rhoi hyfforddiant, cefnogaeth, goruchwyliaeth ac adnoddau eraill yn ôl yr angen
 10. sefydlu prosesau cynaliadwy o gefnogi cwsmeriaid a datrys unrhyw broblemau
 11. monitro ymddygiad cydweithwyr o ddydd i ddydd yn erbyn gwerthoedd eich sefydliad sy'n rhoi'r cwsmer yn gyntaf
 12. datblygu diwylliant sy'n meithrin, parchu, gwerthfawrogi, cydnabod a gwobrwyo gweithwyr sy'n gweithio ar 'lawr gwlad' yn uniongyrchol gyda chwsmeriaid
 13. nodi prosesau ar gyfer monitro lefelau boddhad cwsmeriaid â chynhyrchion, gwasanaethau a'r ffyrdd y mae'r rhain yn cael eu cyflwyno
 14. gweithredu prosesau ar gyfer monitro lefelau boddhad cwsmeriaid
 15. gwerthuso'r modd y darperir cynhyrchion a gwasanaethau i wneud argymhellion ar gyfer gwelliannau
 16. dangos lefelau cynyddol o foddhad cwsmeriaid â chynhyrchion, gwasanaethau a phrosesau'r sefydliad
 17. dilyn y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol, sy'n berthnasol i gyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau i gwsmeriaid

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Gwybodaeth a dealltwriaeth gyffredinol

1.      sut i gynnwys cydweithwyr a rhanddeiliaid eraill wrth gyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau i gwsmeriaid

2.      y gwahaniaeth rhwng gwasanaeth i gwsmeriaid a boddhad cwsmeriaid

3.      y ffactorau sy'n gwneud cwsmeriaid yn fodlon ac yn parhau i brynu gennych chi

4.      pwysigrwydd sicrhau boddhad cwsmeriaid mewn amgylchedd cystadleuol neu amgylchedd lle mae disgwyl lefelau uchel o wasanaeth

5.      yr arfer gorau ym maes gwasanaeth i gwsmeriaid y tu allan i'ch sector

6.      y mathau o arolwg cwsmeriaid sydd ar gael a ffyrdd effeithiol o gasglu adborth

7.      y technegau ar gyfer cymell staff i roi gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid

8.      sut y gall technoleg gwybodaeth a chyfathrebu gefnogi gwasanaeth i gwsmeriaid a helpu i fesur boddhad cwsmeriaid

9.      sut i ddylunio a rheoli prosesau a systemau sy'n canolbwyntio ar anghenion cwsmeriaid

Gwybodaeth a dealltwriaeth benodol o'r diwydiant a'r sector

10.  y tueddiadau cyfredol a rhai sy'n dod i'r amlwg sy'n debygol o effeithio ar eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau

11.  y datblygiadau ym maes technoleg a sut bydd y rhain yn effeithio ar eich gwaith gyda chwsmeriaid

12.  y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol, sy'n berthnasol i gyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau i gwsmeriaid

Gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n ymwneud â chyd-destun penodol

13.  gweledigaeth, amcanion, cynlluniau, gwerthoedd, rhanddeiliaid, cynhyrchion a gwasanaethau, a chwsmeriaid eich sefydliad

14.  cryfderau a gwendidau eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau o ran boddhad cwsmeriaid

15.  yr arolwg boddhad cwsmeriaid, adborth a dulliau mesur sy'n addas i'ch sefydliad a pham

16.  gweithgareddau a gwasanaethau'r rhai sy'n cystadlu yn eich erbyn neu sefydliadau tebyg, a sut y gallai hyn effeithio ar eich cynhyrchion, eich gwasanaethau a'ch prosesau

17.  y sefydliadau y mae eich cwsmeriaid yn cymharu'ch sefydliad yn eu herbyn


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau

 1. Cyfathrebu
 2. Grymuso
 3. Gwerthuso
 4. Cynnwys eraill
 5. Arwain
 6. Monitro
 7. Yn ysgogi
 8. Cael adborth
 9. Argyhoeddi
 10. Cyflwyno gwybodaeth
 11. Datrys problemau
 12. Rhoi adborth
 13. Cwestiynu
 14. Adolygu
 15. Meddwl gyda phwyslais ar gwsmeriaid

Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFAM&LFD2

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwyr ac Uwch Swyddogion

Cod SOC

1114

Geiriau Allweddol

Rheoli ac arwain; cyflwyno; cynhyrchion; gwasanaethau; cwsmeriaid