Datblygu cynlluniau marchnata a'u rhoi ar waith

URN: INSML046
Sectorau Busnes (Suites): Rheoli ac Arwain
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 12 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â datblygu cynlluniau marchnata ar gyfer maes eich cyfrifoldeb a'u rhoi ar waith. Mae'n cynnwys dealltwriaeth o'ch marchnadoedd a'ch cwsmeriaid trwy gasglu ac adolygu data, ac ymgynghori ag arbenigwyr yn ôl yr angen. Rydych chi'n gwerthuso marchnadoedd a chwsmeriaid cyfredol a phosibl, a sut mae eich sefydliad yn cyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau o gymharu â'r rhai sy'n cystadlu yn eich erbyn.

Rydych chi'n ymgysylltu â chydweithwyr a rhanddeiliaid wrth ddatblygu cynlluniau marchnata ar gyfer marchnadoedd targed ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau eich sefydliad. Rydych chi'n trafod eich cynlluniau a'ch cyllidebau gydag uwch-reolwyr i ennill eu hymrwymiad a sicrhau'r adnoddau sydd eu hangen arnoch chi. Rydych chi'n rhoi eich cynlluniau ar waith, yn briffio'r cydweithwyr perthnasol ac yn rhoi hyfforddiant a chefnogaeth. Mae'r safon hefyd yn cynnwys monitro eich gweithgareddau marchnata ac adrodd ar berfformiad.

Mae'r safon hon ar gyfer pob rheolwr ac arweinydd.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. ymgysylltu â chydweithwyr a rhanddeiliaid wrth ddatblygu cynlluniau marchnata a'u rhoi ar waith
 2. nodi a blaenoriaethu amcanion marchnata ar gyfer maes eich cyfrifoldeb
 3. gwirio bod amcanion marchnata yn cyd-fynd â chynllun busnes, diwylliant, gweledigaeth a gwerthoedd cyffredinol eich sefydliad
 4. ystyried anghenion meysydd eraill o'ch sefydliad wrth ddatblygu amcanion marchnata
 5. cael cyngor a chefnogaeth gan arbenigwyr marchnata a'r rhai sy'n darparu gwasanaethau marchnata, yn ôl yr angen
 6. ymgysylltu â chydweithwyr yn eich sefydliad a rhanddeiliaid i ddatblygu dealltwriaeth o'ch marchnadoedd a'ch cwsmeriaid
 7. adolygu'r data a'r wybodaeth sydd ar gael am gwsmeriaid
 8. adolygu'r data a'r wybodaeth sydd ar gael am eich marchnadoedd
 9. cynnal ymchwil i ddatblygu dealltwriaeth o farchnadoedd a chwsmeriaid eich sefydliad
 10. gwerthuso gwybodaeth am farchnadoedd cyfredol a phosibl ar gyfer eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau i nodi'r nodweddion sy'n gwahaniaethu segmentau'r farchnad
 11. gwerthuso cwsmeriaid cyfredol a darpar gwsmeriaid i nodi eu hymddygiad, eu hanghenion a'u disgwyliadau
 12. gwerthuso i ba raddau mae cynhyrchion a disgwyliadau a gwasanaethau eich sefydliad neu rywun sy'n cystadlu yn eich erbyn yn diwallu anghenion a disgwyliadau cwsmeriaid presennol a darpar gwsmeriaid
 13. gwerthuso datblygiadau cyfredol a phosibl yn eich sector, gan gynnwys gweithgareddau'r rhai sy'n cystadlu yn eich erbyn
 14. gwerthuso cyfleoedd i fynd i roi cynnig ar farchnadoedd newydd
 15. asesu'r cyfleoedd i gyflwyno arloesiadau sy'n diwallu anghenion cwsmeriaid
 16. sefydlu pam mae cwsmeriaid yn dewis cynhyrchion a gwasanaethau penodol, naill ai sefydliadau gan eich sefydliad neu gan y rhai sy'n cystadlu yn eich erbyn
 17. nodi unrhyw fygythiadau i gynhyrchion a gwasanaethau eich sefydliad, a gwendidau ynddynt
 18. rhoi data a gwybodaeth am farchnadoedd a chwsmeriaid i helpu rheolwyr i wneud penderfyniadau
 19. datblygu cynlluniau marchnata a chyllidebau ar gyfer cyflawni'r strategaethau, gan nodi camau gweithredu, risgiau, cynlluniau wrth gefn, cyfrifoldebau a cherrig milltir clir
 20. trafod cynlluniau marchnata a chyllidebau gydag uwch-reolwyr a rhanddeiliaid
 21. cadarnhau ymrwymiad uwch-reolwyr a rhanddeiliaid i'ch cynlluniau marchnata a darparu'r gweithwyr a'r adnoddau angenrheidiol
 22. nodi'r gweithwyr a'r adnoddau eraill sydd eu hangen ar gyfer eich cynlluniau marchnata a chael gafael arnynt
 23. cyfleu eich cynlluniau marchnata i sicrhau dealltwriaeth ac ymrwymiad cydweithwyr a chefnogaeth rhanddeiliaid
 24. sicrhau bod y rhai sy'n ymwneud â gweithredu cynlluniau marchnata yn deall eu cyfrifoldebau unigol ac wedi ymrwymo i gyflawni amcanion
 25. rhoi hyfforddiant, cefnogaeth a goruchwyliaeth i alluogi cydweithwyr i gyflawni eu cyfrifoldebau
 26. rhoi cynlluniau marchnata ar waith fel y cytunwyd, wrth ymateb yn hyblyg i ymatebion gan gwsmeriaid a newidiadau yn y marchnadoedd, gan gynnwys gweithgareddau'r rhai sy'n cystadlu yn eich erbyn
 27. monitro sut y rhoddir eich cynllun marchnata ar waith a'i berfformiad yn erbyn cerrig milltir a chyllidebau
 28. gweithredu i fynd i'r afael ag unrhyw amrywiadau o bwys mewn perfformiad yn erbyn y cynllun
 29. adrodd ar berfformiad eich cynlluniau marchnata i uwch-reolwyr a rhanddeiliaid
 30. gofyn am yr awdurdod i wneud unrhyw newidiadau sylweddol i gynlluniau marchnata, lle bo angen
 31. gwerthuso sut y rhoddir eich cynlluniau marchnata ar waith a defnyddio'r wybodaeth i wella cynllunio marchnata yn y dyfodol
 32. dilyn y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol, sy'n berthnasol i'ch rôl a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal i ddatblygu cynlluniau marchnata a'u rhoi ar waith

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Gwybodaeth a dealltwriaeth gyffredinol

1.      sut i gynnwys gweithwyr yn eich sefydliad a'ch rhanddeiliaid wrth ddatblygu cynlluniau marchnata a'u rhoi ar waith

2.      sut i nodi, datblygu a blaenoriaethu amcanion marchnata ar gyfer maes eich cyfrifoldeb sy'n cyd-fynd â chynllun busnes cyffredinol eich sefydliad

3.      pwysigrwydd cael cyngor a chefnogaeth gan arbenigwyr marchnata a'r rhai sy'n darparu gwasanaethau, yn ôl yr angen

4.      sut i gynnwys cydweithwyr yn eich sefydliad a rhanddeiliaid eraill wrth ddatblygu dealltwriaeth o'ch marchnadoedd a'ch cwsmeriaid

5.      lle gallwch gael gwybodaeth am eich cwsmeriaid a'r farchnad yn ogystal â manteision ac anfanteision gwahanol ffynonellau

6.      sut y gallwch gael gwybodaeth am y rhai sy'n cystadlu yn eich erbyn neu sefydliadau tebyg

7.      sut i asesu ffynonellau gwybodaeth am eich cwsmeriaid a'r farchnad i weld pa mor addas yw'r ffynonellau hyn i'w defnyddio

8.      ffynonellau arbenigedd ymchwil am y farchnad broffesiynol

9.      y dulliau o gael adborth gan gwsmeriaid, a'r costau a'r manteision sy'n gysylltiedig â nhw

10.  sut i ddadansoddi, mesur ac asesu data a'i droi yn wybodaeth sy'n addas at ddibenion busnes

11.  sut y gall cynhyrchion meddalwedd gwybodaeth eich helpu i gasglu a dadansoddi gwybodaeth

12.  yr egwyddor bod cwsmeriaid yn prynu cynhyrchion a gwasanaethau i gael y manteision maen nhw'n eu rhoi iddyn nhw

13.  yr egwyddor o geisio sicrhau mantais gystadleuol fel y bydd yn well gan fwy o gwsmeriaid gynhyrchion a gwasanaethau eich sefydliad

14.  sut i nodi a thargedu marchnadoedd trwy ddatblygu strategaethau priodol ar gyfer cyflawni amcanion marchnata

15.  sut i ddatblygu cynlluniau marchnata a chyllidebau ar gyfer cyflawni'r strategaethau, gan nodi camau gweithredu clir, atebolrwydd a cherrig milltir a phwysigrwydd cytuno ar y rhain

16.  sut i nodi a chael gafael ar yr adnoddau a'r galluoedd sy'n ofynnol ar gyfer eich cynlluniau

17.  pwysigrwydd cyfleu cynlluniau i weithwyr a sicrhau dealltwriaeth ac ymrwymiad, a sut i wneud hynny'n effeithiol

18.  pwysigrwydd sicrhau ymrwymiad uwch-reolwyr a rhanddeiliaid eraill i'ch cynlluniau marchnata, a sut i wneud hynny'n effeithiol

19.  sut i nodi a darparu'r hyfforddiant, y gefnogaeth a'r oruchwyliaeth sydd eu hangen ar weithwyr i gyflawni eu cyfrifoldebau marchnata

20.  sut i fonitro ac adrodd ar berfformiad cynlluniau yn erbyn cerrig milltir a chyllidebau a sut caiff y rhain eu rhoi ar waith

21.  pwysigrwydd cymryd camau i fynd i'r afael ag unrhyw amrywiadau o bwys mewn perfformiad yn erbyn y cynllun, a sut i wneud hynny'n effeithiol

22.  pwysigrwydd nodi ffyrdd posibl o wella cynllunio marchnata yn y dyfodol

23.  sut i baratoi mesurau a dulliau a'u rhoi ar waith er mwyn gwerthuso datblygiad a cynlluniau marchnata a sut maent yn cael eu rhoi ar waith

Gwybodaeth a dealltwriaeth benodol o'r diwydiant a'r sector

24.  gofynion y diwydiant a'r sector ar gyfer datblygu cynlluniau marchnata a'u rhoi ar waith

25.  y codau ymarfer a pholisïau cyfreithiol, sefydliadol, sy'n berthnasol i'ch rôl a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal i ddatblygu cynlluniau marchnata a'u rhoi ar waith

Gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n ymwneud â chyd-destun penodol

26.  cynllun busnes cyffredinol eich sefydliadau sy'n berthnasol i faes eich cyfrifoldeb

27.  ffynonellau cyngor a chefnogaeth arbenigwyr marchnata a darparwyr gwasanaethau marchnata

28.  cynhyrchion a gwasanaethau eich sefydliad, eu nodweddion a'u manteision posibl

29.  sylfaen cwsmeriaid eich sefydliad ar hyn o bryd a'r cwsmeriaid y gallech eu cael yn y dyfodol

30.  y rhai sy'n cystadlu yn eich erbyn ar gyfer eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau

31.  yr adnoddau a'r galluoedd sefydliadol sydd ar gael i gefnogi eich cynlluniau


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau

 1. Dadansoddi
 2. Cyfathrebu
 3. Ymgynghori
 4. Gwneud penderfyniadau
 5. Darogan
 6. Cynnwys eraill
 7. Cynllunio
 8. Cyflwyno gwybodaeth
 9. Blaenoriaethu
 10. Gosod amcanion
 11. Meddwl yn greadigol
 12. Meddwl yn strategol
 13. Cyfathrebu
 14. Ymgynghori
 15. Dirprwyo
 16. Gwerthuso
 17. Cynnwys eraill
 18. Monitro
 19. Yn ysgogi
 20. Cael adborth
 21. Cyflwyno gwybodaeth
 22. Datrys problemau
 23. Rhoi adborth
 24. Cwestiynu
 25. Adrodd
 26. Meddwl gyda phwyslais ar gwsmeriaid
 27. Rheoli amser

Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFAM&LFB2, CFAM& LFB3

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwyr ac Uwch Swyddogion

Cod SOC

1114

Geiriau Allweddol

Rheoli ac arwain; cynlluniau marchnata