Datblygu gwybodaeth a'i chyfleu

URN: INSML042
Sectorau Busnes (Suites): Rheoli ac Arwain
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 12 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â datblygu gwybodaeth a'i chyfleu i ystod eang o weithwyr. Rydych chi'n sicrhau bod gwybodaeth ar gael i'r rhai sydd ei hangen. Rydych chi'n gweithredu safonau a phrosesau y cytunwyd arnynt, ac yn rhoi hyfforddiant, cefnogaeth ac arweiniad i weithwyr. Rydych chi'n nodi risgiau, ac arferion gwaith sy'n rhwystro datblygiad gwybodaeth, gan roi newidiadau ar waith i wella sut y rhennir gwybodaeth sefydliadol. Rydych hefyd yn cyfleu gwybodaeth i'r rhai sydd ei hangen, gan ystyried eu dewisiadau cyfathrebu personol, ac yn defnyddio gwahanol dechnegau i gynnal eu diddordeb a sicrhau eu bod yn cadw'r wybodaeth a rennir. Mae'r safon hefyd yn cynnwys monitro cyfathrebu a'r defnydd o safonau, systemau, offer a phrosesau rheoli gwybodaeth i wneud gwelliannau.

Mae'r safon hon ar gyfer pob rheolwr ac arweinydd.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. ennyn diddordeb gweithwyr ym maes eich cyfrifoldeb wrth ddatblygu eu gwybodaeth
 2. nodi lle mae gwybodaeth allweddol yn cael ei chreu, ei datblygu a'i rhannu ym maes eich cyfrifoldeb
 3. nodi sut mae gwybodaeth ar gael ar gyfer adrannau neu sefydliadau eraill
 4. nodi a chyrchu rhwydweithiau, cymunedau a ffynonellau gwybodaeth eraill sy'n berthnasol i'ch maes cyfrifoldeb
 5. gweithredu safonau a phrosesau y cytunwyd arnynt sy'n cefnogi'r gwaith o greu, datblygu, rhannu a nodi gwybodaeth i sicrhau bod gwybodaeth werthfawr yn cael ei chofnodi
 6. darparu systemau ac offer i gefnogi'r gwaith o ddatblygu, cofnodi a rhannu gwybodaeth
 7. rhoi hyfforddiant, cefnogaeth ac arweiniad i ganiatáu i weithwyr ddefnyddio systemau ac offer rheoli gwybodaeth yn effeithiol
 8. nodi lle mae arferion ac ymddygiadau gwaith yn atal gwybodaeth rhai cael ei datblygu a'i rhannu yn effeithiol
 9. gweithredu newidiadau i wella'r gwaith o ddatblygu a rhannu gwybodaeth, yn ôl yr angen
 10. annog gweithwyr i rannu gwybodaeth a defnyddio safonau, systemau, offer a phrosesau rheoli gwybodaeth
 11. gwerthuso risgiau rheoli gwybodaeth a chymryd camau i'w rheoli
 12. amddiffyn eiddo deallusol rhag cael ei ddefnyddio heb awdurdod
 13. nodi'r wybodaeth sydd ei hangen ar weithwyr
 14. cyfleu gwybodaeth i'r rhai sydd ei hangen, yn unol â pholisïau
 15. nodi sut mae'n well gan weithwyr gael gwybodaeth a pha gyfryngau, ieithoedd, arddulliau, amseriad a chyflymder sydd fwyaf priodol
 16. gwneud yn siŵr bod y wybodaeth rydych chi'n eu cyfathrebu yn gyfredol, yn gywir ac yn gyflawn yn unol â gofynion eich sefydliad
 17. cymryd camau i leihau unrhyw beth a allai ymyrryd â'ch cyfathrebu neu darfu arno
 18. cyfathrebu mewn ffyrdd sy'n helpu gweithwyr i ddeall y wybodaeth rydych chi'n ei chyfleu a'u perthnasedd
 19. defnyddio amrywiaeth o dechnegau i ennill a chynnal sylw a diddordeb gweithwyr a'u helpu i gadw gwybodaeth
 20. addasu a mireinio'ch cyfathrebiad mewn ymateb i adborth llafar a di-eiriau
 21. nodi lefel yr hyder y gellir ei roi yn y wybodaeth rydych chi'n ei chyfleu
 22. esbonio jargon, termau technegol neu fyrfoddau
 23. cadarnhau bod gweithwyr wedi cael y wybodaeth rydych chi wedi'i chyfleu a'i deall
 24. monitro dulliau cyfathrebu a'r defnydd o safonau, systemau, offer a phrosesau rheoli gwybodaeth ym maes eich cyfrifoldeb i wneud yn siŵr bod gwybodaeth yn cael ei chasglu'n effeithiol a'i bod ar gael i'r rhai a allai elwa ohoni
 25. gweithredu gwelliannau i safonau, systemau, offer a phrosesau rheoli gwybodaeth
 26. dilyn y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol, sy'n berthnasol i ddatblygu gwybodaeth a'i chyfleu

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Gwybodaeth a dealltwriaeth gyffredinol

1.      pwysigrwydd egwyddorion rheoli gwybodaeth, y technegau a ddefnyddir ac arfer da

2.      y gefnogaeth a'r arweiniad a allai fod eu hangen ar weithwyr cymorth i ddefnyddio systemau ac offer rheoli gwybodaeth

3.      sut i nodi'r arferion neu'r ymddygiadau gwaith sy'n helpu neu'n rhwystro'r gwaith o reoli gwybodaeth yn effeithiol

4.      sut i annog gweithwyr i rannu gwybodaeth a defnyddio safonau, systemau, offer a phrosesau rheoli gwybodaeth

5.      sut i sicrhau bod gwybodaeth a ddatblygir trwy weithgareddau gwaith unigol a grŵp yn cael ei chasglu'n effeithiol a'i bod ar gael i'r rhai a allai elwa ohoni

6.      sut i werthuso risgiau a rheoli risgiau o bwys sy'n gysylltiedig â rheoli gwybodaeth

7.      pwysigrwydd amddiffyn eiddo deallusol rhag ei ddefnyddio heb awdurdod, a sut i wneud hynny

8.      sut i nodi anghenion gweithwyr am wybodaeth a'u cymhellion dros ei gaffael

9.      pwysigrwydd cyfleu gwybodaeth i'r rhai sydd â hawl iddi yn unig

10.  sut i sefydlu'r cyfryngau cyfathrebu, yr ieithoedd, yr arddulliau, yr amseriad a'r cyflymder sydd orau gan weithwyr

11.  pwysigrwydd gwneud yn siŵr pa mor gyfredol, cywir a chyflawn yw'r wybodaeth rydych chi'n ei chyfleu, a sut i wneud hynny

12.  sut i gymryd camau i leihau unrhyw beth sy'n ymyrryd â'ch dulliau cyfathrebu neu'n ymyrryd â nhw

13.  pwysigrwydd strwythuro'ch dulliau cyfathrebu mewn ffyrdd sy'n galluogi gweithwyr i'w derbyn a'i deall, a sut i wneud hynny

14.  y technegau sy'n ennill ac yn cynnal sylw a diddordeb gweithwyr ac sy'n eu helpu i gadw gwybodaeth, a sut i ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau

15.  pwysigrwydd defnyddio adborth llafar a di-eiriau i'ch helpu i fireinio'ch cyfathrebu, a sut i wneud hynny

16.  pwysigrwydd cyfleu'r wybodaeth h.y. a yw'n seiliedig ar dystiolaeth wedi'i hymchwilio, ffeithiau a dderbynnir neu a yw'n farn bersonol

17.  pwysigrwydd esbonio jargon, termau technegol neu fyrfoddau

18.  pwysigrwydd cadarnhau bod gweithwyr wedi derbyn a deall y wybodaeth rydych chi wedi'i chyfleu, a sut i wneud hynny

Gwybodaeth a dealltwriaeth benodol o'r diwydiant a'r sector

19.  gofynion y diwydiant a'r sector ar gyfer rheoli gwybodaeth a chyfleu gwybodaeth

20.  y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol, sy'n berthnasol i ddatblygu gwybodaeth a chyfleu gwybodaeth

Gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n ymwneud â chyd-destun penodol

21.  sut mae gwybodaeth yn cael ei chreu, ei datblygu, ei rhannu a'i defnyddio ym maes eich cyfrifoldeb

22.  sut mae gwybodaeth yn cael ei chyfnewid ag adrannau neu sefydliadau eraill

23.  y rhwydweithiau, y cymunedau a'r ffynonellau gwybodaeth eraill sy'n berthnasol i faes eich cyfrifoldeb

24.  safonau a phrosesau eich sefydliad i gefnogi'r gwaith o reoli gwybodaeth a'r systemau a'r offer sydd ar gael

25.  anghenion a chymhellion y gweithwyr rydych chi'n cyfathrebu â nhw, ac sydd â hawl i'r wybodaeth, a beth sydd orau ganddynt

26.  y jargon, y termau technegol a'r byrfoddau a ddefnyddir yn gyffredin yn y cyd-destun rydych chi'n gweithio ynddo


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau

 1. Dadansoddi
 2. Asesu
 3. Cyfathrebu
 4. Gwneud penderfyniadau
 5. Gwerthuso
 6. Rheoli gwybodaeth
 7. Cynnwys eraill
 8. Monitro
 9. Cael adborth
 10. Cynllunio
 11. Cyflwyno gwybodaeth
 12. Rhoi adborth
 13. Cwestiynu
 14. Adolygu

Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFAM&LEC3, CFAM&LEC4

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwyr ac Uwch Swyddogion

Cod SOC

1114

Geiriau Allweddol

Rheoli ac arwain; gwybodaeth, cyfathrebu, gwybodaeth