Rheoli effeithiau amgylcheddol a chymdeithasol eich gwaith

URN: INSML039
Sectorau Busnes (Suites): Rheoli ac Arwain
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 12 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â rheoli'r adnoddau ffisegol sy'n ofynnol i gyflawni gweithgareddau wedi'u cynllunio ym maes eich cyfrifoldeb. Gall adnoddau ffisegol gynnwys offer, deunyddiau, adeiladau, gwasanaethau a chyflenwadau ynni. Rydych chi'n nodi'r adnoddau ffisegol sy'n ofynnol trwy ymgysylltu â chydweithwyr a gwerthuso patrymau hanesyddol o ddefnyddio adnoddau a thueddiadau. Rydych chi'n nodi gofynion o ran adnoddau ac yn paratoi achos busnes i'w sicrhau. Rydych chi'n addasu cynlluniau pan na ellir cael adnoddau, gan gytuno ar addasiadau gyda chydweithwyr. Mae'r safon yn cynnwys trafod gyda chyflenwyr i gael adnoddau a chytuno ar ddulliau ar gyfer defnyddio adnoddau a rennir gyda thimau eraill. Rydych hefyd yn monitro adnoddau i leihau effaith niweidiol ar yr amgylchedd, gan wneud yn siŵr eu bod yn cael eu defnyddio'n ddiogel.

Mae'r safon hon ar gyfer pob rheolwr ac arweinydd.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. ymgysylltu â defnyddwyr adnoddau i nodi'r adnoddau corfforol sydd eu hangen a chael gafael arnynt
 2. gwerthuso patrymau defnydd a thueddiadau'r gorffennol
 3. nodi datblygiadau sy'n debygol o effeithio ar y galw am adnoddau yn y dyfodol
 4. paratoi manylebau ar gyfer yr adnoddau sydd eu hangen
 5. nodi ystod a faint o adnoddau sydd eu hangen ar gyfer y gweithgareddau a gynlluniwyd ym maes eich cyfrifoldeb, gan gynnwys cynlluniau wrth gefn
 6. nodi adnoddau cynaliadwy a sicrhau eu heffeithiolrwydd a'u heffeithlonrwydd i ddiwallu anghenion penodol
 7. cynhyrchu achos busnes i gael yr adnoddau sydd eu hangen, gan ddangos y costau a'r manteision disgwyliedig
 8. cytuno ar addasiadau i'r gweithgareddau a gynlluniwyd gennych, lle na ellir cael yr adnoddau gofynnol yn llawn
 9. trafod gyda chyflenwyr i wneud yn siŵr eu bod yn darparu adnoddau o'r ansawdd gofynnol mewn pryd
 10. cytuno ar ddefnyddio adnoddau a rennir gyda thimau eraill, gan ystyried anghenion y gwahanol dimau ac amcanion eich sefydliad
 11. ymgysylltu â defnyddwyr adnoddau i gynllunio sut i'w defnyddio yn y ffordd fwyaf effeithlon
 12. defnyddio adnoddau mewn ffyrdd effeithiol ac effeithlon, a lliniaru unrhyw effaith negyddol ar yr amgylchedd
 13. cadw adnoddau'n ddiogel a monitro eu bod yn cael eu defnyddio'n ddiogel
 14. gwneud yn siŵr nad yw'r adnoddau sydd eu hangen mwyach yn cael eu gwaredu mewn modd sy'n cael cyn lleied o effaith niweidiol â phosibl ar yr amgylchedd
 15. monitro ansawdd adnoddau a phatrymau defnyddio adnoddau yn unol â gofynion eich sefydliad
 16. nodi a delio ag unrhyw amrywiadau o bwys rhwng y defnydd a wneir o adnoddau mewn gwirionedd a'r hyn a gynlluniwyd
 17. dilyn y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol, sy'n berthnasol i reoli adnoddau ffisegol

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Gwybodaeth a dealltwriaeth gyffredinol

1.      pwysigrwydd ymgysylltu â defnyddwyr adnoddau (offer, deunyddiau, adeiladau, gwasanaethau a chyflenwadau ynni), a sut i wneud hynny

2.      sut i nodi ystod yr adnoddau sydd eu hangen a'i chyfrifo i gyflawni gweithgareddau a gynlluniwyd

3.      pwysigrwydd defnyddio adnoddau cynaliadwy a sut i nodi adnoddau o'r fath a sicrhau eu heffeithiolrwydd a'u heffeithlonrwydd

4.      sut i gynnal dadansoddiadau o gostau a manteision ac ysgrifennu achosion busnes

5.      sut i ddatblygu cynlluniau gweithgareddau ac addasu'r cynlluniau os na ellir sicrhau adnoddau angenrheidiol i'w cefnogi

6.      sut i drafod gyda chyflenwyr i sicrhau eu bod yn darparu adnoddau o'r ansawdd gofynnol mewn pryd

7.      sut i drafod y defnydd o adnoddau a rennir gyda chydweithwyr er mwyn i bawb o dan sylw wneud y defnydd gorau posibl o adnoddau

8.      effaith bosibl defnyddio adnoddau ar yr amgylchedd a'r camau y gallwch eu cymryd i leihau unrhyw effaith andwyol

9.      y risgiau sy'n gysylltiedig â gwahanol adnoddau ffisegol a ddefnyddir a'r camau y gallwch eu cymryd i sicrhau bod adnoddau'n ddiogel ac yn cael eu defnyddio'n ddiogel

10.  pwysigrwydd monitro ansawdd adnoddau a'r defnydd ohonynt, a sut i wneud hynny

11.  y mathau o gamau unioni (e.e. newid gweithgareddau a gynlluniwyd, newid y ffyrdd y mae adnoddau'n cael eu defnyddio ar gyfer gweithgareddau, aildrafod argaeledd adnoddau) y gallwch eu cymryd rhag ofn y bydd anghysondebau sylweddol rhwng yr adnoddau a ddefnyddir mewn gwirionedd a'r hyn a gynlluniwyd.

Gwybodaeth a dealltwriaeth benodol o'r diwydiant a'r sector

12.  gofynion y diwydiant a'r sector ar gyfer rheoli adnoddau ffisegol

13.  y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol, sy'n berthnasol i reoli adnoddau ffisegol

Gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n ymwneud â chyd-destun penodol

14.  patrymau defnyddio adnoddau yn y gorffennol ym maes eich maes, sut i gael gafael ar y wybodaeth hon a'i dadansoddi i gynllunio gweithgareddau

15.  y tueddiadau a'r datblygiadau sy'n effeithio ar y galw am adnoddau yn y dyfodol ym maes eich cyfrifoldeb a sut i werthuso effaith debygol y rhain

16.  y gweithgareddau a gynlluniwyd ym maes eich gweithgaredd a chynlluniau wrth gefn posibl

17.  cyflenwyr gwirioneddol a darpar gyflenwyr yr adnoddau sydd eu hangen arnoch i gyflawni gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio ym maes eich cyfrifoldeb


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau

 1. Dadansoddi
 2. Cyfathrebu
 3. Trefniadau wrth gefn
 4. Gwneud penderfyniadau
 5. Gwerthuso
 6. Darogan
 7. Dylanwadu
 8. Rheoli gwybodaeth
 9. Cynnwys gweithwyr
 10. Monitro
 11. Cyd-drafod
 12. Argyhoeddi
 13. Cynllunio
 14. Cyflwyno gwybodaeth
 15. Blaenoriaethu
 16. Datrys problemau
 17. Adolygu
 18. Rheoli risg

Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFAM&LEB4

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwyr ac Uwch Swyddogion

Cod SOC

1114

Geiriau Allweddol

Rheoli ac arwain; amgylchedd; effaith gymdeithasol gwaith