Sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion cyfreithiol, rheoliadol, moesegol a chymdeithasol

URN: INSML013
Sectorau Busnes (Suites): Rheoli ac Arwain
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 12 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion cyfreithiol, rheoliadol, moesegol a chymdeithasol eich sefydliad. Rydych chi'n monitro cydymffurfiaeth eich sefydliad â gofynion penodol a'r effaith, gan ddatblygu polisïau a gweithdrefnau i gefnogi'r broses. Rydych hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd rhoi polisïau ar waith ac yn rhoi cefnogaeth i gydweithwyr. Rydych chi'n nodi risgiau, peryglon a phryderon moesegol, gan weithredu i gywiro unrhyw achosion o fethu â chydymffurfio ac osgoi eu hailadrodd. Mae'r safon hefyd yn cynnwys rhoi gwybodaeth i gefnogi cydymffurfiaeth ac adrodd i randdeiliaid.

Mae'r safon hon ar gyfer pob rheolwr ac arweinydd.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.      monitro gofynion cyfreithiol, rheoliadol, moesegol a chymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol a'r effaith y maent yn ei chael ar eich sefydliad

2.      gwerthuso beth fydd yn digwydd os na fyddwch yn bodloni gofynion cyfreithiol, rheoliadol, moesegol a chymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol

3.      datblygu polisïau a gweithdrefnau i sicrhau bod eich sefydliad yn bodloni'r holl ofynion

4.      gwneud yn siŵr bod cydweithwyr yn deall polisïau a gweithdrefnau sefydliadol a phwysigrwydd eu rhoi ar waith

5.      monitro'r ffordd y mae polisïau a gweithdrefnau yn cael eu rhoi ar waith a rhoi cefnogaeth

6.      cefnogi cydweithwyr neu aelodau'r tîm i roi gwybod am unrhyw bryderon ynghylch peidio â bodloni'r gofynion

7.      nodi risgiau a pheryglon posibl

8.      nodi a mynegi pryderon moesegol gyda chydweithwyr a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau

9.      nodi achosion o fethu â fodloni'r gofynion a'u cywiro

10.  nodi rhesymau dros beidio â bodloni gofynion

11.  annog eraill i rannu gwybodaeth o fewn cyfyngiadau cyfrinachedd

12.  addasu polisïau a gweithdrefnau i leihau'r tebygolrwydd o fethu â bodloni gofynion yn y dyfodol

13.  gwneud penderfyniadau anodd neu amhoblogaidd pan fo angen i sicrhau cydymffurfiaeth

14.  darparu adroddiadau llawn i randdeiliaid allweddol am unrhyw achosion o fethu â bodloni'r gofynion

15.  rhoi gwybodaeth i ategu cydymffurfiaeth â gofynion cyfreithiol, rheoliadol, moesegol a chymdeithasol


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Gwybodaeth a dealltwriaeth gyffredinol

1.      pwysigrwydd cael dull llywodraethu moesegol ac sy'n seiliedig ar werth a sut i roi hyn ar waith

2.      y gofynion cyfreithiol sy'n llywodraethu sut mae sefydliadau'n cael eu rhedeg

3.      yr agweddau cymdeithasol cyfredol ac sy'n dod i'r amlwg tuag at arferion rheoli ac arwain a phwysigrwydd bod yn ymwybodol o'r rhain

4.      y ffyrdd y mae sefydliadau eraill yn delio â phryderon a disgwyliadau cymdeithasol cyfredol a'r rhai sy'n dod i'r amlwg

5.      sut i nodi risgiau a pheryglon posibl sy'n gysylltiedig â gofynion cyfreithiol, rheoliadol, moesegol a chymdeithasol

6.      y ffyrdd y gellir nodi pryderon moesegol a'u mynegi

Gwybodaeth a dealltwriaeth benodol o'r diwydiant a'r sector

7.      y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol sy'n berthnasol i'ch rôl a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal (cenedlaethol a rhyngwladol)

8.      y pryderon a'r disgwyliadau cymdeithasol cyfredol a'r rhai sy'n dod i'r amlwg yn eich sector

Gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n ymwneud â chyd-destun penodol

9.      diwylliant a gwerthoedd y sefydliad a'r effaith y mae'r rhain yn ei gael ar lywodraethu corfforaethol

10.  y polisïau a'r gweithdrefnau sefydliadol sy'n cefnogi cydweithwyr i fodloni'r gofynion a nodwyd

11.  y gefnogaeth sydd ar gael i alluogi cydweithwyr i roi gwybod am bryderon ynghylch peidio â bodloni gofynion

12.  y prosesau ar gyfer cynnal polisïau a gweithdrefnau, a'r cydweithwyr dan sylw

13.  pwysigrwydd gwneud yn siŵr bod polisïau a gweithdrefnau yn parhau i fod yn effeithiol

14.  y gwahanol ffyrdd na fydd cydweithwyr neu aelodau'r tîm yn bodloni'r gofynion o bosibl, a'r risgiau y bydd y hyn yn digwydd

15.  y gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer delio â chydweithwyr nad ydynt yn bodloni'r gofynion, a sut y rhoddir gwybod am y rhain


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau

 1. Dadansoddi
 2. Asesu
 3. Cyfathrebu
 4. Gwneud penderfyniadau
 5. Rheoli gwybodaeth
 6. Cynnwys eraill
 7. Arwain
 8. Monitro
 9. Yn ysgogi
 10. Cyflwyno gwybodaeth
 11. Rhoi adborth
 12. Adrodd
 13. Rheoli risg
 14. Gwerthfawrogi aelodau staff a'u cefnogi

Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFAM&LBB4

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwyr ac Uwch Swyddogion

Cod SOC

1114

Geiriau Allweddol

Rheoli ac arwain; cyfreithiol; rheoliadol; moesegol; cymdeithasol