Rheoli Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CSR)

URN: INSML012
Sectorau Busnes (Suites): Rheoli ac Arwain
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 12 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â rheoli Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CSR). Rydych chi'n adolygu ac yn datblygu polisi ac amcanion CSR eich sefydliad gyda rhanddeiliaid. Rydych hefyd yn gwerthuso'r effaith y mae eich sefydliad yn ei chael ar yr amgylchedd, cynaliadwyedd, y gymuned leol a'r gymdeithas ehangach i nodi sut y gall ddod yn fwy buddiol. Rydych chi'n gwirio bod y polisi CSR yn cyd-fynd â gweithgareddau busnes ac yn cyfleu'r manylion i randdeiliaid. Mae'r safon yn cynnwys cefnogi mentrau sy'n creu gwerth i'ch sefydliad, monitro cydymffurfiaeth â'r polisi CSR, a diffinio camau i sicrhau bod amcanion yn cael eu cyflawni. Rydych chi'n cyfleu cynnydd a chyflawniadau i randdeiliaid ac yn diwygio'r polisi ar ôl cael adborth ac yn sgîl newidiadau yn yr amgylchedd gweithredu.

Mae'r safon hon ar gyfer pob rheolwr ac arweinydd.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. adolygu polisi ac amcanion CSR eich sefydliad trwy ymgysylltu â chydweithwyr a rhanddeiliaid
 2. datblygu polisi ac amcanion CSR eich sefydliad trwy gydweithio â chydweithwyr
 3. gwerthuso effaith eich sefydliad ar yr amgylchedd, cynaliadwyedd, y gymuned leol a chymdeithas yn gyffredinol
 4. nodi ffyrdd y gall effaith eich sefydliad fod yn fwy buddiol
 5. gwneud yn siŵr bod eich polisi a'ch amcanion CSR yn adlewyrchu gweledigaeth a gwerthoedd eich sefydliad a'i gyfrifoldebau cyfreithiol, moesegol, cymdeithasol ac amgylcheddol
 6. cyfleu eich polisi CSR a'i fuddion i gydweithwyr a rhanddeiliaid
 7. gwneud yn siŵr bod gweithgareddau busnes arferol eich sefydliad yn cydymffurfio â'ch polisi CSR (cyflogaeth, dethol cydweithredwyr, cyflenwyr, defnyddio adnoddau, iechyd a diogelwch)
 8. cefnogi cynlluniau sy'n creu gwerth a rennir i'ch sefydliad, y gymuned a'r amgylchedd cymdeithasol a ffisegol ehangach
 9. monitro cydymffurfiaeth â'ch polisi CSR a chynnydd tuag at ei amcanion
 10. diffinio gweithredoedd i wneud yn siŵr bod amcanion yn cael eu cyflawni
 11. rhoi cyngor, arweiniad a chefnogaeth, pan fo angen, er mwyn cyflawni amcanion CSR
 12. adrodd ar gynnydd tuag at gyflawni eich amcanion CSR i randdeiliaid a gofyn am adborth
 13. cyfleu cyflawniad eich amcanion CSR i randdeiliaid
 14. adolygu polisi ac amcanion CSR eich sefydliad, gan ddefnyddio canlyniadau, adborth gan randdeiliaid a newidiadau yn yr amgylchedd gweithredu

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Gwybodaeth a dealltwriaeth gyffredinol

1.      yr ystod o egwyddorion, dulliau, offer a thechnegau cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol (CSR)

2.      sut i gynnwys ystod o randdeiliaid ym maes CSR gan gynnwys cydweithwyr, cwsmeriaid, buddsoddwyr, cyflenwyr, cymunedau, rheoleiddwyr, grwpiau diddordeb arbennig a chymdeithas

3.      sut i fesur effaith eich sefydliad ar yr amgylchedd, y gymuned leol a chymdeithas

4.      egwyddorion a dulliau cyfathrebu a thrafod effeithiol, a sut i'w defnyddio wrth gydweithio â chydweithwyr a rhanddeiliaid

5.      y gwahanol egwyddorion, dulliau a thechnegau adeiladu consensws

6.      egwyddorion cynaliadwyedd

7.      sut i fonitro cydymffurfiad â'r polisi CSR

8.      sut i roi'r cyngor, yr arweiniad a'r gefnogaeth sydd eu hangen ar bobl

9.      sut i werthuso effeithiolrwydd polisi CSR

10.  sut i adrodd ar gyflawni amcanion CSR, a chynnydd tuag eu cyflawni

Gwybodaeth a dealltwriaeth benodol o'r diwydiant a'r sector

11.  y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol sy'n berthnasol i'ch rôl a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal

Gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n ymwneud â chyd-destun penodol

12.  y cydweithwyr ym maes eich gwaith, eu rolau, cyfrifoldebau, cymwyseddau a'u potensial

13.  cyfrifoldebau cyfreithiol, moesegol, cymdeithasol ac amgylcheddol eich sefydliad

14.  rhanddeiliaid eich sefydliad, eu buddiannau a'u disgwyliadau

15.  gwerthoedd, gweledigaeth, gweithgareddau ac amgylchedd gweithredu eich sefydliad


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau

 1. Asesu
 2. Cydbwyso anghenion a buddiannau sy'n cystadlu â'i gilydd
 3. Creu consensws
 4. Cyfathrebu
 5. Ymgynghori
 6. Gwerthuso
 7. Dylanwadu
 8. Ysbrydoledig
 9. Cynnwys eraill
 10. Arwain
 11. Monitro
 12. Rhwydweithio
 13. Argyhoeddi
 14. Cyflwyno gwybodaeth
 15. Adrodd
 16. Adolygu
 17. Gosod amcanion

Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFAM&LBB3

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwyr ac Uwch Swyddogion

Cod SOC

1114

Geiriau Allweddol

Rheoli ac arwain; cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol