Datblygu gwerthoedd a diwylliant eich sefydliad

URN: INSML009
Sectorau Busnes (Suites): Rheoli ac Arwain
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 12 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â datblygu gwerthoedd a diwylliant eich sefydliad. Rydych chi'n datblygu gwerthoedd a diwylliant eich sefydliad, gan gytuno ar y rhain gyda chydweithwyr, aelodau'r tîm a rhanddeiliaid. Rydych chi'n llunio polisïau, rhaglenni a systemau diwylliannol ac yn cyfleu'r gwerthoedd ar draws eich sefydliad. Rydych chi'n dangos esiampl o werthoedd eich sefydliad yn y ffordd rydych chi'n ymddwyn, gan annog cydweithwyr i ddangos y gwerthoedd yn eu hymddygiad gwaith hefyd. Mae'r safon hefyd yn cynnwys ymddygiadau heriol a negeseuon sy'n mynd yn groes i'r gwerthoedd y cytunwyd arnynt, ac adolygu'r gwerthoedd i ddeall sut maent yn gweithio'n ymarferol.

Mae'r safon hon ar gyfer pob rheolwr ac arweinydd.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. ennyn diddordeb cydweithwyr, aelodau tîm a rhanddeiliaid eraill wrth ddatblygu gwerthoedd a diwylliant eich sefydliad yn unol â gweledigaeth a strategaeth y sefydliad.
 2. cytuno ar werthoedd sy'n cyd-fynd â gweledigaeth a strategaeth gyffredinol eich sefydliad ac anghenion a buddiannau rhanddeiliaid
 3. nodi'r ymddygiadau a ddisgwylir gan gydweithwyr ac aelodau'r tîm sy'n cyd-fynd â'i ddiwylliant a'i werthoedd
 4. cyfleu'r gwerthoedd cytunwyd arnynt i gydweithwyr ac aelodau tîm ar draws eich sefydliad
 5. annog cydweithwyr ac aelodau'r tîm i weithredu mewn ffyrdd sy'n cyd-fynd â gwerthoedd sefydliadol a'r diwylliant y maent wedi deillio ohonynt
 6. llunio polisïau, rhaglenni a systemau i gefnogi'r gwerthoedd y cytunwyd arnynt
 7. cefnogi cydweithwyr ac aelodau'r tîm i ddangos y gwerthoedd yn eu gwaith
 8. dangos ymwybyddiaeth o'ch gwerthoedd, eich cymhellion a'ch emosiynau
 9. nodi anghenion, teimladau a chymhellion cydweithwyr ac aelodau'r tîm a dangos diddordeb o ddifrif yn eu barn
 10. bod yn esiampl o ymddygiadau a gwerthoedd sefydliadol i ysbrydoli cydweithwyr ac aelodau'r tîm i ddangos parch, parodrwydd i helpu a chydweithrediad
 11. monitro'r ffordd y mae gwerthoedd yn cael eu cymhwyso yn y gwaith
 12. herio ymddygiad a negeseuon sy'n mynd yn groes i'r gwerthoedd y cytunwyd arnynt
 13. adolygu diwylliant eich sefydliad ac ailddiffinio neu atgyfnerthu gwerthoedd

 14. dilyn, a sicrhau bod eraill yn dilyn, gofynion cyfreithiol, rheoliadau'r diwydiant, polisïau sefydliadol a chodau proffesiynol


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Gwybodaeth a dealltwriaeth gyffredinol

1.      sut i gynnwys cydweithwyr ac aelodau'r tîm yn eich sefydliad a rhanddeiliaid allweddol eraill wrth ddatblygu gwerthoedd a diwylliant eich sefydliad

2.      y cysyniad o ddiwylliant fel y caiff ei gymhwyso i sefydliadau

3.      pwysigrwydd gwerthoedd wrth ategu perfformiad unigolion a sefydliadau

4.      y ffactorau mewnol ac allanol sy'n dylanwadu ar ddiwylliant sefydliadol, gan gynnwys diwylliannau cenedlaethol

5.      y gwahanol fathau o ddiwylliant sefydliadol, eu nodweddion a'u manteision

6.      y berthynas rhwng diwylliant sefydliadol, strategaeth a pherfformiad

7.      yr egwyddorion a'r dulliau rheoli newid diwylliant o fewn sefydliadau

Gwybodaeth a dealltwriaeth benodol o'r diwydiant a'r sector

8.      y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol sy'n berthnasol i'ch rôl a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal

9.      y mathau o ddiwylliant sefydliadol yn eich sector a'u cryfderau a'u cyfyngiadau

Gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n ymwneud â chyd-destun penodol

10.  diwylliannau eich gweithlu a goblygiadau'r rhain ar gyfer diwylliant sefydliadol

11.  gweledigaeth, strategaethau a diwylliant sefydliadol eich sefydliad ar hyn o bryd

12.  y gwerthoedd sefydliadol, y rhagdybiaethau a'r ymddygiadau sy'n cyd-fynd â'ch gweledigaeth a'ch strategaeth a'r rhai sy'n mynd yn groes iddynt

13.  y dulliau cyfathrebu gwerthoedd, a chefnogi'r sut y defnyddir y rhain yn eich sefydliad

14.  y ffyrdd o ddelio â negeseuon ac ymddygiad sy'n mynd yn groes i'r gwerthoedd a thybiaethau y cytunwyd arnynt


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau

 1. Creu consensws
 2. Cyfathrebu
 3. Dangos empathi
 4. Dylanwadu
 5. Arwain trwy esiampl
 6. Rheoli gwrthdaro
 7. Monitro
 8. Yn ysgogi
 9. Argyhoeddi
 10. Adolygu
 11. Gosod esiampl
 12. Meddwl yn strategol
 13. Gwerthfawrogi eraill a'u cefnogi

Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFAM&LBA8

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwyr ac Uwch Swyddogion

Cod SOC

1114

Geiriau Allweddol

Rheoli ac arwain; sefydliad; gwerthoedd; diwylliant