Hyrwyddo cyfle cyfartal, amrywiaeth a chynhwysiant yn eich sefydliad

URN: INSML008
Sectorau Busnes (Suites): Rheoli ac Arwain
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 12 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â hyrwyddo cyfle cyfartal, amrywiaeth a chynhwysiant yn eich sefydliad. Rydych chi'n nodi'ch cyfrifoldebau a'ch rhwymedigaethau chi a'ch sefydliad sy'n gysylltiedig â chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Rydych chi'n mynd ati i hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant yn y ffordd rydych chi'n ymddwyn a'r iaith rydych chi'n ei defnyddio. Rydych yn adolygu anghenion amrywiaeth cydweithwyr a chwsmeriaid ac yn nodi gwelliannau y gellir eu gwneud, gan gymryd camau i gynnal hawliau unigolion. Rydych yn cynnal systemau i fonitro, adolygu ac adrodd ar gynnydd sy'n gysylltiedig â chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac yn gofyn am arbenigedd arbenigol yn ôl yr angen.

Mae'r safon hon ar gyfer pob rheolwr ac arweinydd.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. nodi cyfrifoldebau a rhwymedigaethau eich sefydliad a'ch cyfrifoldebau eich hun o dan ddeddfwriaeth cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac unrhyw godau ymarfer perthnasol
 2. nodwch eich cyfrifoldebau a'ch rhwymedigaethau o dan ddeddfwriaeth cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac unrhyw godau ymarfer perthnasol
 3. gwnewch yn siŵr bod polisi a chynllun gweithredu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ysgrifenedig eich sefydliad yn eich galluogi i gyflawni eich cyfrifoldebau
 4. cytuno ar ddiwygiadau i bolisi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ysgrifenedig eich sefydliad gyda'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau, os oes angen
 5. gwneud yn siŵr bod y polisi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant a'r cynllun gweithredu wedi cael eu cyfleu i'r holl gydweithwyr a rhanddeiliaid perthnasol eraill
 6. herio'r sefyllfa ohoni a chwilio am ddewisiadau amgen gwell yn ôl yr angen
 7. hyrwyddo cyfle cyfartal, amrywiaeth a chynhwysiant trwy ymgysylltu â chydweithwyr a rhanddeiliaid allweddol eraill
 8. cytuno ar ymrwymiad rheolwyr i hyrwyddo cyfle cyfartal, amrywiaeth a chynhwysiant
 9. gwneud yn siŵr bod yr ymrwymiad i hyrwyddo cyfle cyfartal, amrywiaeth a chynhwysiant yn sail i weledigaeth, gwerthoedd, amcanion a chynlluniau eich sefydliad
 10. defnyddio iaith ac ymddygiadau sy'n dangos esiampl o ymrwymiad eich sefydliad i gyfle cyfartal, amrywiaeth a chynhwysiant
 11. monitro'r iaith a'r ymddygiadau a ddefnyddir gan gydweithwyr i wneud yn siŵr eu bod yn ategu ymrwymiad eich sefydliad i gyfle cyfartal, amrywiaeth a chynhwysiant
 12. adolygu amrywiaeth ac anghenion cwsmeriaid presennol a darpar gwsmeriaid eich sefydliad
 13. dewis cyfryngau cyfathrebu ac arddulliau sy'n diwallu anghenion gwahanol gydweithwyr, cwsmeriaid a sefyllfaoedd
 14. nodi meysydd lle nad yw anghenion yn cael eu diwallu neu lle dylid gwella amrywiaeth cwsmeriaid
 15. adolygu amrywiaeth y gweithlu, ar bob lefel, o'i gymharu â'r boblogaeth a chwsmeriaid presennol a darpar gwsmeriaid eich sefydliad, ac
 16. ystyried barn a gweithredoedd cydweithwyr, aelodau'r tîm a rhanddeiliaid eraill wrth wneud penderfyniadau
 17. cefnogi cydweithwyr, aelodau'r tîm a rhanddeiliaid eraill i'w hannog i ddefnyddio eu gwybodaeth, eu sgiliau a'u harbenigedd
 18. cymryd camau i gynnal hawliau unigolion gan ddilyn canllawiau eich sefydliad ar gyfer gwneud penderfyniadau a chreu cynghreiriaid
 19. nodi meysydd i'w gwella o ran amrywiaeth y gweithlu
 20. gofyn am arbenigedd mewn perthynas â materion cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, lle bo angen
 21. cynnal systemau i fonitro, adolygu ac adrodd ar gynnydd mewn perthynas â chyfle cyfartal, amrywiaeth a chynhwysiant yn eich sefydliad
 22. defnyddio canfyddiadau eich adolygiadau i nodi'r camau gweithredu gofynnol a'r newidiadau i ymarfer
 23. cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, rheoliadau'r diwydiant, polisïau sefydliadol a chodau proffesiynol, a sicrhau bod eraill yn cydymffurfio â nhw.

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Gwybodaeth a dealltwriaeth gyffredinol

1.      cyfrifoldebau a rhwymedigaethau personol eich sefydliad a'ch cyfrifoldebau personol o dan ddeddfwriaeth cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant a'r codau ymarfer perthnasol

2.      y gwahanol ddiffiniadau o gydraddoldeb, amrywioldeb a chynhwysiant

3.      y gwahanol ffurfiau y gallai gwahaniaethu ac aflonyddu eu cymryd yn y gweithle

4.      yr achos busnes dros sicrhau cyfle cyfartal a hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant

5.      pwysigrwydd ymrwymiad uwch-reolwyr i hyrwyddo cyfle cyfartal, amrywiaeth a chynhwysiant a sut y gellir cyflawni hyn

6.      pam mae'n bwysig arwain trwy esiampl o ran eich ymddygiad, geiriau a gweithredoedd i gefnogi ymrwymiad i gyfle cyfartal, amrywiaeth a chynhwysiant

7.      sut i gydnabod pan mae ymddygiad, geiriau a gweithredoedd cydweithwyr a chwsmeriaid yn cefnogi, neu ddim yn cefnogi, ymrwymiad i gyfle cyfartal, amrywiaeth a chynhwysiant a'r camau y gellir eu cymryd i gywiro ymddygiadau

8.      pwysigrwydd adolygu amrywiaeth ac anghenion cwsmeriaid presennol a darpar gwsmeriaid sefydliad i nodi meysydd i'w gwella a sut i adolygu

9.      pwysigrwydd adolygu amrywiaeth gweithlu sefydliad, ar bob lefel, i nodi meysydd i'w gwella a sut i adolygu

10.  sut i ddatblygu polisi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ysgrifenedig a'r hyn y dylai ei gwmpasu

11.  sut i gyfleu polisi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant y sefydliad i bawb sy'n gweithio i'r sefydliad a phartïon perthnasol eraill

12.  ffynonellau arbenigedd ym maes cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

13.  sut i sefydlu systemau monitro, adolygu ac adrodd ar gynnydd mewn perthynas â chyfle cyfartal, amrywiaeth a chynhwysiant mewn sefydliad

Gwybodaeth a dealltwriaeth benodol o'r diwydiant a'r sector

14.  deddfwriaeth, rheoliadau, canllawiau a chodau ymarfer diwydiant a sector-benodol sy'n ymwneud â chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

15.  yr ystod o faterion a datblygiadau sy'n ymwneud â chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant sy'n benodol i'ch diwydiant a'ch sector

Gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n ymwneud â chyd-destun penodol

16.  gweledigaeth, gwerthoedd, amcanion, cynlluniau a diwylliant cyffredinol eich sefydliad

17.  pam mae cynghreiriad yn y gweithle yn bwysig

18.  y prosesau cynllunio a gwneud penderfyniadau yn eich sefydliad gan gynnwys y canllawiau sy'n ymwneud â thegwch a chysondeb

19.  cwsmeriaid presennol a darpar gwsmeriaid eich sefydliad a'u hanghenion

20.  amrywiaeth gweithlu eich sefydliad ar hyn o bryd

21.  y rhanddeiliaid pwysig sydd â diddordeb mewn cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn eich sefydliad

22.  polisi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ysgrifenedig eich sefydliad a sut maent yn cael eu cyfleu i gydweithwyr ac i randdeiliaid perthnasol eraill

23.  y mecanweithiau ar gyfer ymgynghori â chydweithwyr neu eu cynrychiolwyr ar faterion cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, a pham mae'n bwysig ystyried eu barn a'u gweithredoedd

24.  y ffynonellau arbenigedd mewn perthynas â chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant a ddefnyddir gan eich sefydliad (mewnol ac allanol)

25.  systemau eich sefydliad ar gyfer monitro, adolygu ac adrodd ar gynnydd mewn perthynas â chyfle cyfartal, amrywiaeth a chynhwysiant


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau

 1. Creu cynghreiriad
 2. Cyfathrebu
 3. Ymgynghori
 4. Dangos empathi
 5. Gwerthuso
 6. Dylanwadu
 7. Cynnwys eraill
 8. Arwain
 9. Arwain trwy esiampl
 10. Monitro
 11. Argyhoeddi
 12. Cynllunio
 13. Adrodd
 14. Adolygu
 15. Gwerthfawrogi eraill a'u cefnogi

Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFAM&LBA7

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwyr ac Uwch Swyddogion

Cod SOC

1114

Geiriau Allweddol

Rheoli ac arwain; strategol; cynllun busnes