Rhoi arweiniad i'ch tîm

URN: INSML005
Sectorau Busnes (Suites): Rheoli ac Arwain
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 12 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon yn ymwneud â rhoi arweiniad i'ch tîm. Rydych chi'n cyfleu gweledigaeth a gwerthoedd eich sefydliad a diben ac amcanion y tîm. Rydych yn ymgysylltu ag aelodau'r tîm i ddiffinio cyfeiriad ac ymrwymo eu hegni a'u harbenigedd i gyflawni canlyniadau. Rydych chi'n cytuno ar amcanion gwaith i unigolion ac yn rheoli eich tîm trwy heriau. Mae'r safon yn cynnwys annog eich tîm i gymryd cyfrifoldeb, bod yn greadigol ac arloesol, cymryd yr awenau a gweithio'n annibynnol o fewn ffiniau diffiniedig. Rydych chi'n cymell ac yn cefnogi eich tîm i gyflawni amcanion, gan ddangos esiampl o werthoedd ac ymddygiadau disgwyliedig eich sefydliad.

Mae'r safon hon ar gyfer pob rheolwr ac arweinydd.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.      cyfleu diben ac amcanion y tîm i'r holl aelodau

2.      diffinio cyfeiriad o fewn maes eich cyfrifoldeb trwy ymgysylltu â'ch tîm

3.      cynllunio sut bydd y tîm yn cyflawni ei amcanion trwy ymgynghori â nhw

4.      cytuno ar amcanion gwaith unigol gyda holl aelodau'r tîm

5.      esbonio sut mae amcanion unigol yn helpu i gyflawni amcanion y tîm a'r sefydliad

6.      argyhoeddi eich tîm i ymrwymo eu hymdrechion a'u harbenigedd i gyflawni canlyniadau

7.      cyfleu gweledigaeth a'r gwerthoedd a rennir o ran ble mae eich sefydliad yn mynd

8.      gwneud yn siŵr bod eich tîm yn deall sut mae'r cynlluniau gweithredol yn cyd-fynd â gweledigaeth, gwerthoedd ac amcanion eich sefydliad

9.      rheoli eich maes yn llwyddiannus trwy heriau

10.  datblygu ystod o arddulliau arwain a'u defnyddio mewn gwahanol rolau a sefyllfaoedd

11.  cyfathrebu â'ch tîm rheolaidd ac yn effeithiol

12.  dangos eich bod yn gwrando ar beth mae eich tîm yn ei ddweud a chymryd camau ar sail hynny

13.  annog aelodau'r tîm i gymryd cyfrifoldeb am eu hanghenion datblygu eu hunain

14.  cefnogi gwytnwch aelodau'r tîm

15.  rhoi cefnogaeth a chyngor wyneb yn wyneb neu wrth weithio o bell

16.  annog a chydnabod creadigrwydd ac arloesedd o fewn y tîm

17.  cymell aelodau'r tîm i gyflawni eu hamcanion gwaith a datblygu, gan roi cydnabyddiaeth pan maent yn llwyddiannus

18.  galluogi aelodau'r tîm i weithio'n annibynnol a gwneud eu penderfyniadau eu hunain o fewn ffiniau y cytunwyd arnynt

19.  annog aelodau'r tîm i arwain yn eu meysydd arbenigedd eu hunain, gan ddilyn eu harweiniad

20.  dangos esiampl o ymddygiadau sy'n adlewyrchu gwerthoedd ac ymddygiadau disgwyliedig eich sefydliad i feithrin ymddiriedaeth a chefnogaeth yn eich tîm

21.  gwneud penderfyniadau sy'n bodloni gofynion eich sefydliad o ran tegwch ac uniondeb

22.  amddiffyn eich gwaith eich hun a'ch tîm rhag effeithiau negyddol

23.  gofyn am adborth gan eraill a chymryd camau ar sail hyn i wella eich ymarfer arwain

24.  dilyn y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol, sy'n berthnasol i'ch rôl wrth roi arweiniad i'ch tîm


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Gwybodaeth a dealltwriaeth gyffredinol

1.      sut i gynnwys aelodau'r tîm ym maes eich cyfrifoldeb i ddiffinio cyfeiriad y tîm a'u hargyhoeddi i ymrwymo eu hegni a'u harbenigedd i gyflawni canlyniadau

2.      y gwahaniaethau rhwng rheoli ac arwain a sut i alluogi aelodau'r tîm

3.      sut i greu gweledigaeth sy'n mynd i ennyn brwdfrydedd a'i chyfleu i wahanol gynulleidfaoedd ym maes eich cyfrifoldeb

4.      y gwahanol arddulliau arwain a sut i ddewis a defnyddio'r rhain mewn gwahanol sefyllfaoedd a gyda gwahanol aelodau'r tîm

5.      sut i arwain ac ysgogi eich tîm wyneb yn wyneb neu o bell

6.      sut i gael adborth ar eich arweinyddiaeth gan aelodau'r tîm a chydweithwyr eraill a'i ddefnyddio

7.      y mathau o anawsterau a heriau a allai godi a ffyrdd o'u hadnabod a mynd i'r afael â nhw

8.      sut i greu a chynnal diwylliant sy'n annog ac yn cydnabod creadigrwydd ac arloesedd

9.      pwysigrwydd cydnabod cryfderau unigol, annog eraill i arwain, a ffyrdd o gyflawni hyn

10.  sut i ddewis gwahanol ddulliau a'u defnyddio'n llwyddiannus i annog, cymell a chefnogi aelodau'r tîm a chydnabod cyflawniad

11.  sut i osod amcanion gwaith Penodol, Mesuradwy, Cyraeddadwy, Realistig ac â therfyn amser (CAMPUS)

12.  sut i gynllunio sut y caiff amcanion y tîm eu cyflawni a phwysigrwydd cynnwys aelodau'r tîm yn y broses hon

13.  pwysigrwydd dangos i aelodau'r tîm sut mae amcanion gwaith personol yn cyfrannu at gyflawni amcanion tîm a sefydliadol

Gwybodaeth a dealltwriaeth benodol o'r diwydiant a'r sector

14.  gofynion y diwydiant a'r sector ar gyfer datblygu a chynnal gwybodaeth, sgiliau a chymhwysedd

15.  y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol sy'n berthnasol i'ch rôl a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal

Gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n ymwneud â chyd-destun penodol

16.  eich rôl, eich cyfrifoldebau a lefel eich awdurdod

17.  aelodau eich tîm, eu rolau, cyfrifoldebau, cymwyseddau, anghenion, cymhellion, cryfderau, cyfyngiadau a photensial

18.  sut i annog a chefnogi gwytnwch aelodau eich tîm

19.  eich gwerthoedd, eich cymhellion, eich emosiynau, eich cryfderau a'ch cyfyngiadau yn eich rôl arwain

20.  gweledigaeth, amcanion strategol a diwylliant y sefydliad yn gyffredinol a sut mae diben, amcanion a chynlluniau gweithredol eich tîm ar gyfer maes eich cyfrifoldeb yn cyd-fynd

21.  y mathau o gefnogaeth a chyngor fydd eu hangen ar aelodau'r tîm yn ôl pob tebyg a sut i ymateb i'r rhain

22.  yr arddulliau arwain a ddefnyddir ar draws y sefydliad a sut rydych chi'n cymharu â nhw

23.  amcanion gwaith personol a safonau perfformiad sefydliadol aelodau eich tîm


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau

 1. Hyfforddi
 2. Cyfathrebu
 3. Gwneud penderfyniadau
 4. Grymuso
 5. Gwerthuso
 6. Dilyn
 7. Cynnwys eraill
 8. Dylanwadu
 9. Arwain
 10. Arwain trwy esiampl
 11. Rheoli gwrthdaro
 12. Monitro
 13. Yn ysgogi
 14. Cael adborth
 15. Rheoli perfformiad
 16. Argyhoeddi
 17. Cynllunio
 18. Datrys problemau
 19. Cyflwyno gwybodaeth
 20. Blaenoriaethu
 21. Rhoi adborth
 22. Datrys problemau
 23. Rhoi adborth
 24. Cefnogi timau
 25. Cefnogi gwytnwch unigol
 26. Gosod amcanion
 27. Adeiladu Tîm
 28. Gwerthfawrogi eraill a'u cefnogi

Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFAM&LBA2, CFAM&LBA3

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwyr ac Uwch Swyddogion

Cod SOC

1114

Geiriau Allweddol

Rheoli ac arwain; arweinyddiaeth; cyfrifoldeb; arwain; tîm; arweinwyr tîm; rheolwyr prosiect