Arwain eich sefydliad

URN: INSML004
Sectorau Busnes (Suites): Rheoli ac Arwain
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 12 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud ag arwain eich sefydliad. Rydych chi'n rhoi cyfeiriad i gydweithwyr ac aelodau'r tîm yn eich sefydliad trwy gyfathrebu ac atgyfnerthu diben, gwerthoedd a gweledigaeth eich sefydliad. Rydych chi'n ymgysylltu â rhanddeiliaid allanol ac yn ystyried sut mae eich sefydliad yn effeithio ar yr amgylchedd, y gymuned leol a chymdeithas. Rydych chi'n grymuso, ysbrydoli, cymell a chefnogi cydweithwyr, aelodau'r tîm i gyflawni diben a gweledigaeth eich sefydliad, gan atgyfnerthu gwerthoedd eich sefydliad i feithrin ymddiriedaeth. Rydych chi'n cysgodi arweinwyr eraill a'u harddull, yn ceisio adborth ar eich perfformiad yn rheolaidd ac yn cymryd camau yn unol â hynny.

Mae'r safon hon ar gyfer pob rheolwr ac arweinydd.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.      diffinio cyfeiriad eich sefydliad trwy ymgysylltu â chydweithwyr, aelodau'r tîm a rhanddeiliaid eraill

2.      asesu a dadansoddi tueddiadau, cyfleoedd a risgiau cyfredol i'ch sefydliad

3.      cyflwyno canlyniadau eich dadansoddiad i gynrychiolwyr uwch-reolwyr

4.      hwyluso trafodaethau gydag uwch-reolwyr i ennill ymrwymiad ac arbenigedd er mwyn cyflawni canlyniadau

5.      cyfathrebu ac atgyfnerthu diben, gwerthoedd a gweledigaeth eich sefydliad ar draws y sefydliad

6.      cyfleu diben, gwerthoedd a gweledigaeth eich sefydliad i randdeiliaid allanol

7.      gwerthuso effaith eich sefydliad ar yr amgylchedd, y gymuned leol a chymdeithas

8.      nodi buddion effaith eich sefydliad ar yr amgylchedd, y gymuned leol a chymdeithas

9.      datblygu cynlluniau sefydliadol sy'n ategu diben, gwerthoedd a gweledigaeth eich sefydliad

10.  nodi manylion penodol sy'n hanfodol i gyflawni'r canlyniadau

11.  datblygu dulliau rheoli anawsterau a heriau sefydliadol

12.  datblygu ystod o arddulliau arwain a'u defnyddio wrth arwain a rheoli gwahanol randdeiliaid a sefyllfaoedd

13.  nodi anghenion a chymhellion cydweithwyr a rhanddeiliaid a'u gwerthuso

14.  rhoi cefnogaeth i helpu cydweithwyr i gyflawni eu hamcanion

15.  amddiffyn eich cydweithwyr ac aelodau'r tîm rhag effeithiau negyddol

16.  cydnabod llwyddiannau a chyflawniadau unigolion a thimau

17.  annog cydweithwyr i gymryd cyfrifoldeb am wneud penderfyniadau a'u hanghenion datblygu eu hunain

18.  rhoi cefnogaeth, cyngor ac arweiniad i unigolion a thimau yn ôl yr angen, yn enwedig yn ystod cyfnodau o oedi a newid

19.  cymell cydweithwyr, aelodau'r tîm a rhanddeiliaid i gyflwyno eu syniadau eu hunain

20.  galluogi cydweithwyr ac aelodau'r tîm i ddatblygu eu ffyrdd eu hunain o weithio o fewn ffiniau y cytunwyd arnynt

21.  annog cydweithwyr i arwain pan fydd ganddynt y wybodaeth a'r arbenigedd perthnasol

22.  dilyn arweinwyr cymheiriaid eraill a dysgu o'u harbenigedd proffesiynol a'u harddulliau arwain

23.  meithrin a chynnal ymddiriedaeth a chefnogaeth ar draws y sefydliad a rhanddeiliaid

24.  creu diwylliant ar gyfer eich sefydliad sy'n annog creadigrwydd ac arloesedd trwy osod esiampl

25.  gofyn am adborth rheolaidd ar eich perfformiad

26.  dadansoddi adborth er mwyn cynllunio gwelliannau i berfformiad personol a'u gweithredu

27.  monitro cynnydd gweithgareddau mewn gwahanol feysydd neu adrannau yn eich sefydliad


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Gwybodaeth a dealltwriaeth gyffredinol

1.      sut i gynnwys pobl yn eich sefydliad a rhanddeiliaid allweddol eraill wrth ddiffinio cyfeiriad eich sefydliad ac ymrwymo eu hegni a'u harbenigedd i gyflawni ei ganlyniadau

2.      y gwahaniaethau rhwng rheoli ac arwain

3.      sut i ddatblygu gweledigaeth ar gyfer sefydliad sy'n mynd i ennyn brwdfrydedd

4.      sut i gynnal asesiad beirniadol o dueddiadau, risgiau a chyfleoedd cyfredol i'ch sefydliad

5.      pwysigrwydd gwerthoedd sefydliadol a'u hystyr

6.      sut i fesur effaith eich sefydliad ar yr amgylchedd, y gymuned leol a chymdeithas

7.      y ffyrdd o sicrhau bod cynlluniau sefydliadol yn ategu diben, gwerthoedd a gweledigaeth y sefydliad

8.      sut i ddewis gwahanol ddulliau a thechnegau a'u defnyddio yn llwyddiannus i gyfathrebu â phobl ar draws sefydliad

9.      y mathau o heriau ac anawsterau a allai godi a ffyrdd o'u hadnabod a mynd i'r afael â nhw

10.  y gwahanol ddamcaniaethau, modelau ac arddulliau arwain a'r effaith y gallant ei chael ar sefydliadau

11.  sut i ddewis arddulliau arwain a'u defnyddio gyda gwahanol unigolion a sefyllfaoedd

12.  y gwahanol ddulliau a thechnegau ar gyfer cymell, grymuso, gwobrwyo, dylanwadu ac argyhoeddi cydweithwyr a sut i'w defnyddio

13.  y gwahanol fathau o ddiwylliant sefydliadol sy'n annog ac yn cydnabod creadigrwydd ac arloesedd

14.  sut i gydnabod a datblygu gallu cydweithwyr i arwain a dilyn eu harweiniad

15.  y ffynonellau adborth ar sut ydych yn arwain a sut i'w dadansoddi

Gwybodaeth a dealltwriaeth benodol o'r diwydiant a'r sector

16.  yr ystod o arddulliau arwain yn y diwydiant a'r sector

17.  y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol sy'n berthnasol i'ch rôl a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal

Gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n ymwneud â chyd-destun penodol

18.  y cydweithwyr a'r aelodau tîm allweddol yn eich sefydliad, eu rolau, eu cyfrifoldebau, eu cymwyseddau a'u potensial

19.  eich gwerthoedd, eich cymhellion, eich dyheadau a'ch emosiynau a'r effaith y mae'r rhain yn ei chael ar eich gweithredoedd eich hun ac eraill

20.  eich cryfderau a'ch cyfyngiadau eich hun yn eich rôl arwain neu reoli

21.  cryfderau, cyfyngiadau a photensial cydweithwyr ac aelodau'r tîm

22.  eich rôl, eich cyfrifoldebau a lefel eich awdurdod

23.  diben, gwerthoedd, gweledigaeth a'r cynlluniau ar gyfer eich sefydliad

24.  diwylliant arwain a gallu eich sefydliad

25.  y mathau o gefnogaeth a chyngor sydd eu hangen a sut i ymateb i'r rhain

26.  yr ystod o randdeiliaid y gallai fod angen i chi gyfathrebu a chydweithio â nhw


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau

 1. Cyfathrebu
 2. Ymgynghori
 3. Gwneud penderfyniadau
 4. Grymuso
 5. Gwerthuso
 6. Dilyn
 7. Dylanwadu
 8. Ysbrydoledig
 9. Rheoli gwrthdaro
 10. Monitro
 11. Yn ysgogi
 12. Cael adborth
 13. Argyhoeddi
 14. Cynllunio
 15. Cyflwyno gwybodaeth
 16. Blaenoriaethu
 17. Datrys problemau
 18. Rhoi adborth
 19. Gosod esiampl
 20. Gosod amcanion
 21. Cefnogi
 22. Meddwl yn strategol
 23. Gwerthfawrogi gwahaniaethau

Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFAM&LBA1

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwyr ac Uwch Swyddogion

Cod SOC

1114

Geiriau Allweddol

Rheolwyr ac Uwch-swyddogion