Nodi sianeli dosbarthu

URN: INSMAR017
Sectorau Busnes (Suites): Marchnata
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 05 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â nodi sianeli dosbarthu. Mae'n cynnwys pennu amcanion y sefydliad ar gyfer ei sianeli a'r cyfyngiadau posibl sydd ganddynt. Rydych chi'n nodi cyfryngwyr ac yn defnyddio sianel i ddadansoddi gofynion cwsmeriaid a dargedir. Rydych hefyd yn asesu'r sianeli dosbarthu sydd ar gael ac yn nodi'r rhai sy'n helpu i gyflawni amcanion marchnata. Mae'r safon yn ei gwneud yn ofynnol i chi nodi a lliniaru risgiau a gofyn am adborth gan y rhai sy'n gwneud penderfyniadau. Mae'r safon ar gyfer gweithwyr marchnata proffesiynol sy'n nodi sianeli dosbarthu.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. pennu amcanion y sefydliad ar gyfer ei sianeli dosbarthu
 2. nodi cyfyngiadau posibl sianeli dosbarthu
 3. nodi'r opsiynau dosbarthu sydd ar gael, yn unol â strategaeth ac amcanion marchnata sefydliadol
 4. nodi cyfryngwyr a allai fod eu hangen a'u cyfrifoldebau
 5. dadansoddi gofynion y cwsmeriaid a dargedir o sianel ddosbarthu

 6. asesu sianeli dosbarthu posibl

 7. asesu'r enillion tebygol ar fuddsoddiad, costau, manteision a risgiau
 8. nodi ffyrdd o liniaru risgiau posibl
 9. amlinellu'r opsiynau sydd orau gennych ar gyfer sianeli dosbarthu, gan gyfiawnhau'r argymhellion a wneir
 10. gofyn am adborth gan y rhai sy'n gwneud penderfyniadau ar argymhellion a gweithredu unrhyw newidiadau sydd eu hangen arnynt
 11. dilyn gofynion cyfreithiol, rheoliadol a moesegol cyfredol, codau ymarfer a pholisïau a gweithdrefnau sefydliadol wrth gynorthwyo'r broses o nodi sianeli dosbarthu

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. y gofynion cyfreithiol, rheoliadol a moesegol sy'n ymwneud â dosbarthu cynhyrchion a gwasanaethau
 2. rôl dosbarthu wrth gyflawni amcanion marchnata sefydliad
 3. y mathau o sianeli dosbarthu, a'u cryfderau, eu gwendidau a'u risgiau posibl
 4. y mathau o gyfryngwr sy'n gysylltiedig â dosbarthu a'u rolau posibl
 5. sut i liniaru risgiau posibl a'r amgylchiadau pan ddylai camau lliniaru gael eu lliniaru
 6. yr ystod o ddulliau y gellir eu defnyddio i ddadansoddi gofynion cwsmeriaid o sianel ddosbarthu
 7. y ffactorau i'w hystyried wrth asesu sianeli dosbarthu, gan gynnwys adenillion ar fuddsoddiad (ROI), costau, manteision a risgiau
 8. pwysigrwydd nodi a lliniaru risgiau a sut i wneud hyn yn unol â gweithdrefnau sefydliadol
 9. sut i gyfiawnhau argymhellion ar gyfer y sianeli dosbarthu sydd orau gennych ac ymgynghori â'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau
 10. sut i gytuno ar gamau gweithredu gyda'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau a gwneud diwygiadau i gynigion amlinellol
 11. y mecanweithiau y gellir eu defnyddio i ymgynghori â rhanddeiliaid

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFAMAR21

Galwedigaethau Perthnasol

Marchnata a Gwerthiant, Swyddog Marchnata, Rheolwr Marchnata a Gwerthu, Cydymaith Marchnata, Gweithwyr Proffesiynol Cyswllt Marchnata

Cod SOC

3554

Geiriau Allweddol

Marchnata, gwerthu, rheoli marchnata, ymchwil i'r farchnad, hysbysebu, cysylltiadau cyhoeddus