Rheoli hunaniaeth brand ac enw da corfforaethol

URN: INSMAR012
Sectorau Busnes (Suites): Marchnata
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 05 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â rheoli hunaniaeth brand ac enw da corfforaethol. Mae'n cynnwys hyrwyddo ymwybyddiaeth o frand a gwneud yn siŵr bod yr holl staff yn deall pwysigrwydd ymddwyn mewn ffyrdd sy'n cyd-fynd â nodweddion a gwerthoedd brand. Rydych yn cymryd camau i reoli adborth am frand ac yn gwneud yn siŵr bod cynlluniau parhad busnes yn adlewyrchu'r angen i reoli'r brand a diogelu enw da'r sefydliad. Rydych hefyd yn casglu gwybodaeth am ffactorau sy'n effeithio ar ganfyddiadau cwsmeriaid o frand, yn addasu delwedd brand yn unol ag adborth, ac yn rheoli adborth negyddol gan gwsmeriaid. Byddwch yn datblygu cynlluniau i hyrwyddo'r brand yn unol â strategaeth farchnata'r sefydliad, gan ddiogelu enw da corfforaethol, Rydych yn gwneud hyn drwy wneud yn siŵr bod canllawiau brand yn cael eu dilyn a monitro'r llwyddiant yn erbyn meini prawf y cytunwyd arnynt. Mae'r safon hon ar gyfer gweithwyr marchnata proffesiynol sy'n rheoli hunaniaeth brand ac enw da corfforaethol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. hyrwyddo ymwybyddiaeth o'r brand drwy gyfathrebu nodweddion a gwerthoedd y brand yn fewnol ac yn allanol
 2. cadarnhau dealltwriaeth gweithwyr o nodweddion a gwerthoedd y brand
 3. gwneud yn siŵr bod gweithwyr yn ymwybodol o bwysigrwydd ymddwyn mewn ffyrdd sy'n cyd-fynd â nodweddion a gwerthoedd y brand
 4. asesu'r risgiau i'r brand a'r enw da corfforaethol a sut caiff y rhain eu lliniaru
 5. gwneud yn siŵr bod cynlluniau parhad busnes yn ystyried yr angen i reoli'r brand a diogelu enw da'r sefydliad
 6. casglu gwybodaeth ddilys a dibynadwy am ganfyddiadau o'r brand presennol neu'r un arfaethedig
 7. cymryd camau i reoli adborth ar y brand
 8. casglu gwybodaeth am ffactorau sy'n debygol o effeithio ar ganfyddiadau cwsmeriaid o'r brand arfaethedig
 9. asesu dilysrwydd a dibynadwyedd y wybodaeth a gesglir
 10. addasu delwedd y brand yn seiliedig ar adborth gan gwsmeriaid a rhanddeiliaid
 11. cyfathrebu delwedd y brand i gwsmeriaid
 12. monitro'r gwaith o hyrwyddo delwedd y brand a nodi cryfderau a gwendidau'r ddelwedd
 13. addasu gweithgareddau hyrwyddo yn unol â chryfderau a gwendidau delwedd y brand
 14. rheoli adborth negyddol gan gwsmeriaid sy'n gysylltiedig â'r brand
 15. pennu'r camau sy'n dangos nodweddion y brand i gwsmeriaid
 16. cyflwyno nodweddion brand i randdeiliaid 
 17. datblygu cynllun i hyrwyddo'r brand yn unol â strategaeth farchnata'r sefydliad
 18. cynnal y safle a ddymunir ar gyfer y brand er mwyn sicrhau'r elw mwyaf posibl ar fuddsoddiad
 19. diogelu'r brand, gan sicrhau bod canllawiau brand yn cael eu dilyn
 20. monitro delwedd a llwyddiant y brand yn erbyn meini prawf y cytunwyd arnynt
 21. defnyddio canlyniadau monitro brand i lywio datblygiad y brand yn y dyfodol
 22. dilyn gofynion cyfreithiol, rheoliadol a moesegol cyfredol, codau ymarfer a pholisïau a gweithdrefnau sefydliadol sy'n ymwneud â hunaniaeth brand ac enw da corfforaethol

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. yr ystod o ddulliau sydd ar gael i hyrwyddo nodweddion brand yn ogystal â'u manteision a'u hanfanteision
 2. sut i sicrhau bod yr holl staff yn deall pam mae angen i'w hymddygiad gyd-fynd â nodweddion a gwerthoedd brand
 3. sut i asesu'r risgiau i'r brand a'r enw da corfforaethol
 4. y ffyrdd o liniaru risgiau i'r brand a'r enw da corfforaethol a'r amgylchiadau lle dylid defnyddio'r rhain
 5. y gwahanol ffynonellau sy'n cynnig gwybodaeth ddilys a dibynadwy am ganfyddiadau o'r brand
 6. sut i olrhain canfyddiadau o'r brand
 7. ffynonellau gwybodaeth am ganfyddiadau cwsmeriaid
 8. sut i asesu pa mor ddilys a dibynadwy yw gwybodaeth am ganfyddiadau o'r brand
 9. y gwahaniaethau rhwng gofynion cwsmeriaid, eu disgwyliadau, eu boddhad a'u teyrngarwch
 10. y dulliau hyrwyddo nodweddion brand a'u manteision a'u hanfanteision
 11. yr egwyddorion a'r dulliau brandio a ddefnyddir i hyrwyddo a chynnal enw da corfforaethol
 12. rôl hunaniaeth brandio wrth farchnata cynhyrchion a gwasanaethau sefydliadol
 13. pwysigrwydd cynnal y safle a ddymunir ar gyfer y brand er mwyn sicrhau'r elw mwyaf posibl ar fuddsoddiad (ROI)
 14. yr hyn sy'n cael ei gynnwys mewn canllawiau'r brand a'i rôl wrth ddiogelu'r brand
 15. sut i ddatblygu meini prawf i fonitro a gwerthuso llwyddiant y brand a'r enw da corfforaethol
 16. y dulliau y gellir eu defnyddio i fonitro llwyddiant brand yn erbyn meini prawf y cytunwyd arnynt
 17. y ffyrdd y gall canlyniadau monitro brand lywio camau gweithredu ar gyfer datblygu brand yn y dyfodol
 18. y gofynion cyfreithiol, rheoliadol a moesegol presennol, codau ymarfer a pholisïau a gweithdrefnau sefydliadol sy'n ymwneud â hunaniaeth brand ac enw da corfforaethol

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFAMAR15

Galwedigaethau Perthnasol

Marchnata a Gwerthiant, Swyddog Marchnata, Rheolwr Marchnata a Gwerthu, Cydymaith Marchnata, Gweithwyr Proffesiynol Cyswllt Marchnata

Cod SOC

3554

Geiriau Allweddol

Marchnata, gwerthu, rheoli marchnata, ymchwil i'r farchnad, hysbysebu, cysylltiadau cyhoeddus