Datblygu strategaeth brand

URN: INSMAR011
Sectorau Busnes (Suites): Marchnata
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 05 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â datblygu strategaeth brand. Mae'n cynnwys cytuno ar y rhesymeg a'r farchnad a dargedir ar gyfer y brand. Rydych yn nodi brandiau posibl sy'n cystadlu â'i gilydd ac yn dehongli ymchwil i sefydlu ystyr brand, ei werth a'i addewid. Rydych yn cadarnhau'r nodweddion yr ydych am i'r brand eu cyfathrebu, ac yn cydweithio â chydweithwyr i ddewis enw neu ddyluniad ar gyfer y brand yn unol â'i nodau, ei amcanion a'i ddiben. Mae'r safon hefyd yn cynnwys cofrestru enw a dyluniad y brand a'i ddiogelu yn unol â deddfwriaeth pan fo angen, a dilyn polisïau a gweithdrefnau sefydliadol drwyddi draw. Mae'r safon ar gyfer gweithwyr marchnata proffesiynol sy'n datblygu strategaeth brand.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. cytuno ar y rhesymeg dros ddatblygu brand gyda rhanddeiliaid
 2. crynhoi'r rhesymeg dros sefydlu'r brand
 3. nodi'r marchnadoedd posibl i'w targedu ar gyfer y brand
 4. adolygu brandiau presennol yn y farchnad i nodi'r rhai a allai fod yn cystadlu yn eich erbyn
 5. dehongli ymchwil i sefydlu ystyr y brand, ei werthoedd a'i addewid
 6. gwneud argymhellion i randdeiliaid yn seiliedig ar ymchwil
 7. cadarnhau nodau, amcanion a diben terfynol y brand gyda rhanddeiliaid
 8. cytuno ar y gynulleidfa a'r farchnad a dargedir ar gyfer y brand
 9. amlinellu'r prif nodweddion yr ydych am i'r brand eu cyfathrebu
 10. nodi manteision y cynhyrchion a'r gwasanaethau sydd i'w cysylltu â'r brand
 11. cydweithio â chydweithwyr i ddewis enw a dyluniad ar gyfer y brand sy'n cyfathrebu'r nodweddion y cytunwyd arnynt
 12. cadarnhau bod enw a dyluniad y brand yn cyd-fynd â'r farchnad a dargedir ac yn cyd-fynd â nodau, amcanion a phwrpas y brand
 13. gwneud yn siŵr nad yw'r enw a'r dyluniad yn amharu ar frandiau presennol
 14. dangos bod modd cofrestru a diogelu'r enw a'r dyluniad yn gyfreithiol os oes angen
 15. cyfrannu at ddatblygu a chyhoeddi canllawiau brand
 16. cofrestru a diogelu enw a dyluniad y brand, os oes angen
 17. dilyn gofynion rheoliadol a moesegol cyfredol, codau ymarfer a pholisïau sefydliadol wrth ddatblygu brand

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. yr egwyddorion a'r dulliau ar gyfer datblygu strategaeth brand
 2. sut i gytuno ar y rhesymeg dros sefydlu brand gyda rhanddeiliaid a'i grynhoi
 3. y materion i'w hystyried wrth benderfynu a ddylid brandio cynhyrchion a gwasanaethau a sut i wneud penderfyniadau ynghylch datblygu'r syniadau
 4. sut i sefydlu marchnad a dargedir ar gyfer brand gan ddefnyddio ymchwil am ddefnyddwyr a rhai sy'n cystadlu yn eich erbyn
 5. rôl hunaniaeth brand mewn cynhyrchion a gwasanaethau marchnata ac effaith bosibl brandio llwyddiannus ac aflwyddiannus
 6. sut mae brandiau eraill sy'n bodoli eisoes yn effeithio ar frandiau newydd a sut i'w hystyried wrth ddatblygu strategaeth brand
 7. pwysigrwydd y nodweddion sy'n ffurfio brand a sut i sicrhau eu bod yn cael eu hintegreiddio â gofynion sefydliadol
 8. y ffyrdd y gall nodweddion brand sicrhau manteision i'r defnyddiwr
 9. y materion i'w hystyried wrth ddewis enw brand a'i ddyluniad a sut i'w rheoli
 10. diben cofrestru enw a dyluniad brand a'i ddiogelu, a sut i wneud hyn
 11. y goblygiadau posibl i'ch sefydliad a'ch cleient o amharu ar frandiau sy'n bodoli eisoes
 12. yr hyn sy'n cael ei gynnwys mewn canllawiau brand a sut i'w ddatblygu gyda chydweithwyr ac arbenigwyr allanol
 13. y gofynion rheoliadol a moesegol presennol, y codau ymarfer a'r polisïau sefydliadol wrth ddatblygu brand

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFAMAR13

Galwedigaethau Perthnasol

Marchnata a Gwerthiant, Swyddog Marchnata, Rheolwr Marchnata a Gwerthu, Cydymaith Marchnata, Gweithwyr Proffesiynol Cyswllt Marchnata

Cod SOC

3554

Geiriau Allweddol

Marchnata, gwerthu, rheoli marchnata, ymchwil i'r farchnad, hysbysebu, cysylltiadau cyhoeddus