Creu neu esblygu strategaeth farchnata ar gyfer sefydliad

URN: INSMAR010
Sectorau Busnes (Suites): Marchnata
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 05 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â chreu neu esblygu strategaeth farchnata yn unol ag amcanion a chynllun busnes sefydliad. Rydych yn adolygu dulliau marchnata presennol y sefydliad gan ystyried gofynion cyfreithiol, codau ymarfer a pholisïau sefydliadol. Rydych yn ystyried dylanwadau a thueddiadau allanol a mewnol ac yn cytuno ar amserlenni ar gyfer datblygu strategaethau marchnata gyda'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau. Rydych yn creu neu'n datblygu strategaeth farchnata ac yn datblygu'r meini prawf ar gyfer gwerthuso'r strategaeth. Byddwch hefyd yn asesu risgiau ac yn nodi camau lliniaru i reoli'r rhain. Mae'r safon yn cynnwys cael cytundeb y rhai sy'n gwneud penderfyniadau i weithredu eich strategaeth. Mae'r safon ar gyfer gweithwyr marchnata proffesiynol sy'n creu neu'n esblygu strategaethau marchnata.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. nodi dulliau marchnata presennol y sefydliad
 2. asesu'r strategaeth farchnata gyfredol, os yw ar gael
 3. adolygu'r strategaeth farchnata bresennol yn erbyn anghenion sefydliadol
 4. cytuno ar yr amserlenni ar gyfer datblygu'r strategaeth farchnata newydd gyda'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau
 5. llunio amcanion marchnata strategol sydd wedi'u halinio â strategaeth gyffredinol a chynllun busnes y sefydliad
 6. nodi'r dylanwadau a'r cyfyngiadau allanol a mewnol sy'n effeithio ar ddatblygu strategaeth farchnata
 7. dadansoddi dylanwadau a thueddiadau allanol a mewnol i ddatblygu'r strategaeth farchnata
 8. creu neu esblygu'r strategaeth farchnata o fewn yr amserlenni y cytunwyd arnynt
 9. asesu'r risgiau sy'n gysylltiedig â'r strategaeth farchnata
 10. amlinellu sut bydd y risgiau'n cael eu lliniaru
 11. nodi'r meini prawf y bydd y strategaeth yn cael ei gwerthuso yn eu herbyn
 12. gofyn am gyngor ac arweiniad gan ffynonellau arbenigedd mewnol ac allanol
 13. asesu effaith y strategaeth farchnata ar swyddogaethau sefydliadol eraill
 14. ymgynghori â rhanddeiliaid i gasglu adborth ar y strategaeth farchnata gan ddefnyddio'r meini prawf gwerthuso penodedig
 15. cael cytundeb y rhai sy'n gwneud penderfyniadau ar y strategaeth
 16. gwneud addasiadau i'r strategaeth ar ôl cael adborth, yn unol ag anghenion sefydliadol
 17. dilyn gofynion cyfreithiol, codau ymarfer a pholisïau a gweithdrefnau sefydliadol wrth greu neu ei esblygu strategaeth farchnata

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. pwysigrwydd ymchwilio i ddulliau marchnata presennol y sefydliad a sut i ddatblygu hyn er mwyn datblygu eu strategaeth
 2. y sefyllfaoedd pan fydd angen creu strategaeth farchnata newydd a sut i gyfathrebu hyn i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau
 3. sut i ddatblygu strategaeth farchnata sy'n seiliedig ar ddulliau gweithredu presennol sefydliad
 4. sut i ddatblygu strategaeth farchnata newydd a'r gwahanol ddulliau a fformatau a allai fod ganddi
 5. sut i sefydlu'r cysylltiadau rhwng strategaeth farchnata arfaethedig a strategaeth a chynllun busnes cyffredinol y sefydliad
 6. sut i asesu effaith debygol y strategaeth farchnata ar swyddogaethau sefydliadol eraill
 7. y gofynion cyfreithiol, codau ymarfer a pholisïau a gweithdrefnau sefydliadol cyfredol
 8. sut i nodi ac ystyried y dylanwadau a'r cyfyngiadau allanol a mewnol a allai effeithio ar ddatblygiad y strategaeth farchnata
 9. y mathau o risgiau (marchnad, y rhai sy'n cystadlu yn eich erbyn, rhanddeiliaid a busnes) sy'n gysylltiedig â strategaethau marchnata a sut gellir eu lliniaru
 10. ffynonellau cyngor ac arbenigedd mewnol ac allanol a sut i gael gafael arnynt
 11. sut i ddatblygu meini prawf gwerthuso i helpu'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau i fabwysiadu ymagwedd strwythuredig at asesu eich strategaeth farchnata arfaethedig
 12. y ffyrdd o ymgynghori â rhanddeiliaid i gasglu eu hadborth am eich strategaeth farchnata arfaethedig
 13. sut i gael cefnogaeth a chytundeb ar gyfer strategaeth farchnata gan y rhai sy'n gwneud penderfyniadau
 14. sut i wneud addasiadau i'r strategaeth a'r amgylchiadau pan fydd angen hyn
 15. y gofynion cyfreithiol, codau ymarfer a pholisïau a gweithdrefnau sefydliadol sy'n berthnasol wrth greu ac esblygu strategaethau marchnata

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFAMAR12

Galwedigaethau Perthnasol

Marchnata a Gwerthiant, Swyddog Marchnata, Rheolwr Marchnata a Gwerthu, Cydymaith Marchnata, Gweithwyr Proffesiynol Cyswllt Marchnata

Cod SOC

3554

Geiriau Allweddol

Marchnata, gwerthu, rheoli marchnata, ymchwil i'r farchnad, hysbysebu, cysylltiadau cyhoeddus