Asesu cyfleoedd yn y farchnad a datblygu achos busnes

URN: INSMAR009
Sectorau Busnes (Suites): Marchnata
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 05 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud ag asesu cyfleoedd yn y farchnad a datblygu achos busnes. Mae'n cynnwys nodi'r ffyrdd y mae marchnadoedd yn gweithredu a'r anghenion ar gyfer cynhyrchion neu wasanaethau eich sefydliad. Byddwch yn asesu ffactorau diwylliannol ac ymddygiadol sy'n effeithio ar farchnadoedd ac yn gwneud asesiad realistig o gyfleoedd a bygythiadau i'r sefydliad wrth fynd i mewn i farchnadoedd neu ehangu ynddynt. Mae'r safon hefyd yn cynnwys datblygu achos busnes a chynllun marchnata ar gyfer marchnad benodol. Rydych yn ymgynghori â ffynonellau arbenigedd ac yn rhagweld yr elw posibl ar fuddsoddiad (ROI). Rydych yn asesu cyfleoedd ac yn argymell strategaeth ar gyfer datblygu'r farchnad i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau. Mae'r safon ar gyfer gweithwyr marchnata proffesiynol sy'n asesu cyfleoedd yn y farchnad ac yn datblygu achos busnes.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. nodi sut mae marchnadoedd yn gweithredu, gan gynnwys unrhyw rwystrau o ran masnachu, mynediad neu ehangu
 2. asesu amgylcheddau a rhagolygon cyfleoedd dethol yn y farchnad
 3. asesu anghenion y farchnad am gynnyrch neu wasanaethau
 4. nodi cyfleoedd cysylltiedig ar gyfer eich sefydliad sy'n ymwneud ag anghenion y farchnad
 5. dadansoddi sut mae darpar gwsmeriaid yn canfod ac yn defnyddio'r mathau o gynhyrchion neu wasanaethau a gynigir gan eich sefydliad
 6. asesu potensial prynu grwpiau o gwsmeriaid mewn marchnadoedd
 7. asesu effaith bosibl ffactorau diwylliannol neu ymddygiadol ar gwsmeriaid
 8. nodi'r rhai a allai fod yn cystadlu yn eich erbyn mewn marchnadoedd
 9. asesu cryfderau a gwendidau strategaethau marchnata a thactegau y rhai allai fod yn cystadlu yn eich erbyn
 10. diffinio cryfderau a gwendidau busnes presennol eich sefydliad
 11. nodi cyfleoedd a bygythiadau i'ch sefydliad ar sail ei gryfderau a'i wendidau mewn marchnadoedd presennol
 12. diffinio a chytuno ar yr amcanion marchnata a datblygu achos busnes a chynllun marchnata ar gyfer marchnad benodol
 13. nodi'r adnoddau ffisegol, dynol ac ariannol sydd eu hangen i gyflawni potensial y farchnad
 14. ymgynghori â ffynonellau arbenigedd mewnol ac allanol
 15. paratoi rhagolwg o elw ar fuddsoddiad (ROI)
 16. nodi'r risgiau i'r sefydliad o ddatblygu'r farchnad ddethol
 17. argymell strategaeth ar gyfer datblygu'r farchnad, gan gynnwys opsiynau posibl
 18. datgan risgiau, costau a manteision opsiynau posibl
 19. nodi'r grwpiau cwsmeriaid a dargedir, yn seiliedig ar eich asesiad o'u potensial prynu
 20. cyflwyno'r achos busnes a'r cynigion marchnata i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau
 21. cytuno ar gynigion marchnata a chamau gweithredu gyda'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. y gofynion cyfreithiol, rheoliadol a moesegol sy'n ymwneud â chynhyrchion a gwasanaethau eich sefydliad yn y farchnad
 2. y tueddiadau a'r datblygiadau yn y sector ar hyn o bryd, a'r rhai sy'n dod i'r amlwg, y mae eich sefydliad yn gweithredu ynddynt
 3. y rhwystrau posibl i fasnachu, mynediad neu ehangu i farchnadoedd a sut mae'r rhain yn cael eu goresgyn
 4. y ffactorau i'w hystyried wrth asesu'r sefyllfa a rhagolygon marchnadoedd
 5. sut i asesu anghenion y gwahanol farchnadoedd ar gyfer y cynhyrchion a'r gwasanaethau y mae eich sefydliad yn eu darparu er mwyn nodi cyfleoedd
 6. pwysigrwydd deall sut mae cwsmeriaid yn canfod ac yn defnyddio'r cynhyrchion a'r gwasanaethau y mae eich sefydliad yn eu darparu
 7. sut gall ffactorau diwylliannol ac ymddygiadol ddylanwadu ar weithredoedd darpar gwsmeriaid a'r effaith y gallai hyn ei chael
 8. sut i nodi'r rhai sy'n cystadlu yn eich erbyn a chymharu eu dulliau marchnata â'ch sefydliadau eich hun
 9. sut i gynnal dadansoddiad PESTLE i archwilio sut y gall ffactorau gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol, technolegol, cyfreithiol ac amgylcheddol ddylanwadu ar y farchnad ddethol
 10. sut i gwblhau dadansoddiad SWOT i nodi ac asesu cryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau i'ch sefydliad
 11. sut i ddatblygu achos busnes a chynllun marchnata yn unol â gofynion eich sefydliad
 12. y gwahanol fathau o adnoddau sydd eu hangen i gyflwyno cynlluniau marchnata
 13. y ffynonellau arbenigedd mewnol ac allanol sydd ar gael i helpu i ddatblygu cyfleoedd yn y farchnad
 14. y pynciau i'w cynnwys mewn achos busnes a chynllun marchnata
 15. y gwahanol ffyrdd o ymuno â marchnadoedd, neu eu datblygu, a'u goblygiadau i'r sefydliad
 16. y risgiau sy'n gysylltiedig ag ymuno â marchnadoedd, neu ddatblygu rhai newydd, a ffyrdd o liniaru'r risgiau hyn
 17. sut i ddatblygu opsiynau posibl ar gyfer strategaethau marchnata a'r ffyrdd o asesu'r ateb gorau
 18. pwysigrwydd nodi grwpiau penodol o gwsmeriaid a dargedir yn seiliedig ar asesiad o'u potensial prynu
 19. sut i gyflwyno achos busnes i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau a chytuno ar gamau gweithredu

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFAMAR11

Galwedigaethau Perthnasol

Marchnata a Gwerthiant, Swyddog Marchnata, Rheolwr Marchnata a Gwerthu, Cydymaith Marchnata, Gweithwyr Proffesiynol Cyswllt Marchnata

Cod SOC

3554

Geiriau Allweddol

Marchnata, gwerthu, rheoli marchnata, ymchwil i'r farchnad, hysbysebu, cysylltiadau cyhoeddus