Rheoli a chynnal ymchwiliadau i anghydfodau a thorri cytundebau

URN: INSHOU40
Sectorau Busnes (Suites): Tai
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 29 Maw 2019

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â rheoli a chynnal ymchwiliadau i anghydfodau a thorri cytundebau.  Bydd unigolion hefyd yn rheoli ymchwiliadau unigol ac yn cymryd rhan mewn unrhyw achos cyfreithiol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. cadarnhau bod gweithdrefnau a pholisïau gweithredol ar waith i leihau ac atal anghydfodau neu dorri cytundebau
 2. dechrau a chynnal ymchwiliad ffurfiol i dorri cytundeb yn unol â'r gofynion cyfreithiol a gweithredol perthnasol
 3. cyfweld â'r holl unigolion a sefydliadau perthnasol mewn perthynas ag adroddiadau neu honiadau o dorri cytundeb
 4. cadarnhau bod ymchwiliadau ffurfiol i anghydfodau a thorri cytundeb yn unol â'r gofynion cyfreithiol a gweithredol perthnasol
 5. cadw cofnodion o'ch ymchwiliadau a'ch camau gweithredu yn unol â'r gofynion cyfreithiol a gweithredol perthnasol
 6. rheoli'r broses o nodi, cofnodi a dadansoddi tystiolaeth o anghydfodau a thorri cytundeb a pharatoi achosion ar gyfer camau cyfreithiol
 7. cysylltu ag arbenigwyr cyfreithiol perthnasol ac asiantaethau eraill i benderfynu ar anghydfodau a thorri cytundebau a chymryd camau ar sail hynny
 8. dilyn gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer cynorthwyo tystion yn ystod ymchwiliad ac wedi hynny
 9. cadarnhau nad yw camau gweithredu yn gwahaniaethu yn erbyn unigolion neu grwpiau
 10. datblygu a rheoli systemau a gweithdrefnau i fonitro anghydfodau a thorri cytundebau
 11. defnyddio data gwybodaeth rheoli i nodi tueddiadau ac eiddo neu ardaloedd lle ceir nifer arbennig o uchel o anghydfodau a thorri cytundebau
 12. nodi grwpiau sy'n agored i niwed a sut gellir eu diogelu

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer ymchwilio i anghydfodau neu dorri cytundebau a chymryd camau ar eu sail
 2. hawliau a chyfrifoldebau cwsmeriaid o dan gytundebau
 3. y ddeddfwriaeth berthnasol, yn enwedig mewn perthynas â throseddu, anhrefn cyhoeddus, ymddygiad gwrthgymdeithasol, iechyd a diogelwch a rheoliadau tân
 4. y risgiau sy'n gysylltiedig ag ymchwilio i anghydfodau neu achosion posibl o dorri cytundeb
 5. sut i asesu a lleihau risg i chi eich hun ac i eraill
 6. yr opsiynau sydd ar gael wrth ddelio ag anghydfodau a thorri cytundeb
 7. yr arbenigwyr a'r asiantaethau cyfreithiol perthnasol y gallai fod angen i chi weithio gyda nhw
 8. y gweithdrefnau sefydliadol a chyfreithiol perthnasol sy'n ymwneud â'ch camau gweithredu
 9. eich gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer cyfleu penderfyniadau
 10. sut mae'n rhaid i'ch sefydliad gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth berthnasol ym maes diogelu data
 11. sut i gasglu gwybodaeth rheoli a'i dadansoddi

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

06 Ion 2024

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

ASTH408

Galwedigaethau Perthnasol

Cynorthwy-ydd Cynnwys Preswylwyr, Cynorthwy-ydd Tai, Cynorthwy-ydd Cymdogaeth, Gweinyddwr Tai, Cynorthwy-ydd Gosod Eiddo, Rheolwr Portffolio Cynorthwyol (heb bortffolio), Trafodwr Gosod Llety, Cynorthwy-ydd Refeniw, Cynorthwy-ydd Atgyweirio

Cod SOC

3234

Geiriau Allweddol

eiddo; ymchwilio; delio; torri cytundeb; llety; tenantiaeth; trwydded; lesddeiliad; cytundebau; cwsmeriaid; dogfennaeth; diogelwch; cymorth; deddfwriaeth; cydraddoldeb; amrywiaeth; diogel; trefnu; monitro; adolygu; rheoli; ymchwilio; anghydfodau;