Datblygu a chynnal trefniadau gweithio mewn partneriaeth neu gydweithio

URN: INSHOU28
Sectorau Busnes (Suites): Tai
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 29 Maw 2019

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â datblygu a chynnal trefniadau mewn partneriaeth neu gydweithio ag unigolion a sefydliadau perthnasol.  Gallai trefniadau gweithio mewn partneriaeth fod yn rhai mewnol neu allanol, ffurfiol neu anffurfiol, a bydd ganddynt ystod o ddibenion.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. datblygu trefniadau gweithio mewn partneriaeth neu gydweithio â phartneriaid a rhanddeiliaid perthnasol
 2. cyfathrebu ag unigolion a sefydliadau perthnasol mewn modd proffesiynol yn unol â safonau eich sefydliad
 3. hyrwyddo ac esbonio'r gwasanaethau a ddarperir gan eich sefydliad
 4. cadarnhau bod arferion gweithio mewn partneriaeth neu gydweithio yn cydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau sefydliadol yn ogystal â gofynion cyfreithiol a rheoliadol perthnasol
 5. cadarnhau rolau a chyfrifoldebau gwahanol unigolion a sefydliadau sy'n ymwneud â threfniadau partneriaeth neu gydweithio â nhw
 6. rhannu'r wybodaeth berthnasol ag unigolion a sefydliadau 
 7. cyfrannu at yr adolygiad o effeithiolrwydd trefniadau gweithio mewn partneriaeth eich sefydliad
 8. nodi bylchau mewn darpariaeth ac arferion gyda'r partneriaid a'r rhanddeiliaid perthnasol
 9. gwerthuso trefniadau gweithio mewn partneriaeth eich sefydliad i lywio gwelliannau i arferion gwaith yn y dyfodol a chynnal y bartneriaeth neu'r trefniadau cydweithio
 10. rhannu eich canfyddiadau â chydweithwyr perthnasol

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. y gwahanol ddulliau datblygu trefniadau gweithio mewn partneriaeth neu gydweithio â phartneriaid a rhanddeiliaid
 2. natur y sector rydych chi'n gweithio ynddo a gwahanol rolau a chyfrifoldebau sefydliadau perthnasol
 3. yr ystod o drefniadau gweithio mewn partneriaeth neu gydweithio presennol sy'n berthnasol i'ch gwaith
 4. y cytundebau ffurfiol ac anffurfiol sydd ar waith gyda sefydliadau perthnasol
 5. sut mae'n rhaid i'ch sefydliad gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth berthnasol ym maes diogelu data
 6. sut i reoli gwrthdaro ac anawsterau sy'n codi wrth weithio gydag unigolion a sefydliadau perthnasol a rhoi gwybod amdanynt
 7. terfynau eich cyfrifoldebau eich hun a goblygiadau gweithredu y tu allan i'r terfynau hyn
 8. y gwahanol ddulliau a ddefnyddir gan eich sefydliad i adolygu effeithiolrwydd trefniadau gweithio mewn partneriaeth neu gydweithio
 9. ffyrdd o weithio mewn sefydliadau eraill a allai effeithio ar bartneriaethau presennol a darpar bartneriaethau
 10. pwysigrwydd cynnal trefniadau gweithio mewn partneriaeth neu gydweithio

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

06 Ion 2024

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

ASTH319

Galwedigaethau Perthnasol

Cynorthwy-ydd Cynnwys Preswylwyr, Cynorthwy-ydd Tai, Cynorthwy-ydd Cymdogaeth, Gweinyddwr Tai, Cynorthwy-ydd Gosod Eiddo, Rheolwr Portffolio Cynorthwyol (heb bortffolio), Trafodwr Gosod Llety, Cynorthwy-ydd Refeniw, Cynorthwy-ydd Atgyweirio

Cod SOC

3234

Geiriau Allweddol

eiddo; ymchwilio; delio; torri cytundebau; llety; tenantiaeth; trwydded; lesddeiliad; cytundebau; cwsmeriaid; dogfennaeth; diogelwch; cymorth; deddfwriaeth; cydraddoldeb; amrywiaeth; diogel; trefnu; datblygu; cynnal; partneriaeth; sefydliadau; cydweithio