Cynorthwyo cwsmeriaid i nodi cyfleoedd i ddatblygu'n bersonol a chael mynediad atynt

URN: INSHOU26
Sectorau Busnes (Suites): Tai
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 29 Maw 2019

Trosolwg

Mae'r safon hon ar gyfer swyddogion tai sy'n ymwneud â chynorthwyo cwsmeriaid i nodi cyfleoedd datblygu personol a chael mynediad atynt.  Gall cwsmeriaid gynnwys y rhai sydd angen cymorth i gael mynediad at gyfleoedd dysgu neu ddatblygu o ganlyniad i amgylchiadau newidiol, pobl ifanc sy'n gadael gofal maeth a phreswyl, unigolion â salwch neu anabledd sydyn ac acíwt, neu y gellir disgwyl i'w cyflwr ddirywio dros amser.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. nodi gofynion cwsmeriaid presennol a darpar gwsmeriaid i ddatblygu'n bersonol
 2. sicrhau bod cyfleoedd datblygu perthnasol, cost-effeithiol a hygyrch ar gael i gwsmeriaid yn unol â'ch gweithdrefnau sefydliadol
 3. gweithio gyda chwsmeriaid a grwpiau unigol i roi gwybodaeth a chyngor ar gyfleoedd perthnasol, hyfforddi neu ddatblygu
 4. rhoi cymorth i alluogi cwsmeriaid i archwilio'r ystod o gyfleoedd sy'n berthnasol i'w gofynion
 5. galluogi cwsmeriaid i gael gafael ar wybodaeth neu gymorth ychwanegol sy'n ofynnol i wneud eu penderfyniadau
 6. cynorthwyo cwsmeriaid i gael mynediad at gyfleoedd datblygu personol trwy sicrhau bod addasiadau ar gyfer cwsmeriaid anabl wedi'u gwneud, yn ôl yr angen
 7. cynorthwyo cwsmeriaid i baratoi ar gyfer cyfleoedd dysgu, hyfforddi neu ddatblygu, gan ystyried eu gofynion
 8. gweithio gyda chwsmeriaid unigol i adolygu eu cynnydd a chynnig cymorth neu ddatblygiad ychwanegol, yn ôl yr angen

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. sut mae nodau, anghenion ac amgylchiadau'r cwsmer yn effeithio ar ei ddewisiadau, a sut i nodi anghenion ychwanegol
 2. sut i gynorthwyo cwsmeriaid i wneud a chyfleu eu penderfyniadau eu hunain ynghylch cael mynediad at gyfleoedd i ddatblygu'n bersonol
 3. sut mae cyfleoedd dysgu, hyfforddi a datblygu yn cymell unigolion ac yn hyrwyddo annibyniaeth
 4. sut y gallwch gael gafael ar wybodaeth am gyfleoedd datblygu sy'n berthnasol i ofynion eich cwsmeriaid a'i adolygu a'i gwerthuso
 5. yr ystod lawn o offer a mecanweithiau cymorth sydd ar gael i chi
 6. yr ystod o ddarpariaeth a chyfleoedd sydd ar gael i gwsmeriaid
 7. mentrau gan lywodraeth y DU a llywodraethau datganoledig sy'n hyrwyddo mynediad at ddysgu a datblygu
 8. sut i gofnodi'r gwaith rydych chi'n ei wneud drwy ddefnyddio'r systemau sefydliadol perthnasol
 9. sut mae'n rhaid i'ch sefydliad gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth berthnasol ym maes diogelu data

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

06 Ion 2024

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

ASTH316

Galwedigaethau Perthnasol

Cynorthwy-ydd Cynnwys Preswylwyr, Cynorthwy-ydd Tai, Cynorthwy-ydd Cymdogaeth, Gweinyddwr Tai, Cynorthwy-ydd Gosod Eiddo, Rheolwr Portffolio Cynorthwyol (heb bortffolio), Trafodwr Gosod Llety, Cynorthwy-ydd Refeniw, Cynorthwy-ydd Atgyweirio

Cod SOC

3234

Geiriau Allweddol

eiddo; ymchwilio; delio; torri cytundeb; llety; tenantiaeth; trwydded; lesddeiliad; cytundebau; cwsmeriaid; dogfennaeth; diogelwch; cymorth; deddfwriaeth; cydraddoldeb; amrywiaeth; diogel; trefnu