Archwilio cyflwr eiddo rhent neu eiddo tenant

URN: INSHOU17
Sectorau Busnes (Suites): Tai
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 29 Maw 2019

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud ag archwilio cyflwr eiddo rhent neu eiddo tenant. Mae hyn yn cynnwys archwiliadau a gynhelir yn rhan o raglen fonitro barhaus, ar ddiwedd y meddiannaeth, neu mewn ymateb i geisiadau cwsmeriaid am atgyweiriadau.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. nodi diben eich archwiliadau arfaethedig
 2. cynhyrchu briffiau ar gyfer archwilio cyflwr eiddo rhent ac eiddo tenant gan ddefnyddio eich prosesau a'ch gweithdrefnau sefydliadol
 3. asesu'r risgiau i'ch diogelwch a'ch diogeledd personol sy'n gysylltiedig â'r archwiliad a chymryd y camau gofynnol i liniaru'r rhain
 4. cadarnhau dyddiad ac amser eich archwiliadau gyda chwsmeriaid ac arbenigwyr lle bo hynny'n berthnasol
 5. casglu'r dogfennau perthnasol sy'n ofynnol ar gyfer eich archwiliadau
 6. archwilio'r eiddo yn unol â'r briff arolygu a'ch gweithdrefnau sefydliadol
 7. nodi a chofnodi problemau a nodwyd gyda chyflwr eiddo
 8. nodi'r angen am archwiliad arbenigol pan fydd hyn y tu allan i faes eich cyfrifoldeb
 9. asesu canlyniadau'r archwiliad, gan gynnwys cael gafael ar gyngor arbenigol lle bo angen
 10. penderfynu pwy sy'n gyfrifol am ddatrys y problemau a nodwyd o dan gytundebau perthnasol a chymryd camau perthnasol i ddatrys y problemau
 11. cadw cofnodion o archwiliadau yn unol â'ch gweithdrefnau sefydliadol

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. y rhesymau dros gynnal archwiliadau o gyflwr eiddo rhent ac eiddo tenant
 2. y gweithdrefnau sydd gan eich sefydliad ar gyfer cynnal canlyniadau archwiliadau a'u cofnodi
 3. y cyfyngiadau cyfreithiol neu sefydliadol perthnasol ar archwilio
 4. sut i gyfathrebu â chwsmeriaid ac arbenigwyr
 5. pryd mae'n berthnasol cynnal archwiliadau heb rybuddio cwsmeriaid ymlaen llaw
 6. eich cyfrifoldeb o ran archwilio eiddo a phryd i gyflwyno cyngor arbenigol
 7. y mathau o weithdrefnau asesu risg sy'n gysylltiedig ag archwiliadau
 8. y problemau cyffredin sy'n gysylltiedig â chyflwr eiddo a sut i'w nodi
 9. sut i asesu canlyniadau'r archwiliad
 10. y camau cywir i'w cymryd mewn ymateb i broblemau a nodwyd
 11. blaenoriaethau ac amserlenni eich sefydliad ar gyfer atgyweirio eiddo
 12. y mathau o gyfrifoldebau sydd gan gwsmeriaid ac arbenigwyr mewn perthynas â chyflwr eiddo

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

06 Ion 2024

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

ASTH305

Galwedigaethau Perthnasol

Cynorthwy-ydd Cynnwys Preswylwyr, Cynorthwy-ydd Tai, Cynorthwy-ydd Cymdogaeth, Gweinyddwr Tai, Cynorthwy-ydd Gosod Eiddo, Rheolwr Portffolio Cynorthwyol (heb bortffolio), Trafodwr Gosod Llety, Cynorthwy-ydd Refeniw, Cynorthwy-ydd Atgyweirio

Cod SOC

3234

Geiriau Allweddol

eiddo; cyflwr; archwiliadau; rhaglen fonitro; risg; diogelwch; cymorth; deddfwriaeth; cydraddoldeb; amrywiaeth; amgylchedd; diogel; trefnu