Cynllunio, trefnu a rheoli gweithrediadau gwasanaeth i gwsmeriaid

URN: INSCS042
Sectorau Busnes (Suites): Gwasanaeth i Gwsmeriaid
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 22 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn rhan o faes cymhwysedd gwasanaeth i gwsmeriaid sy'n gysylltiedig â Rheoli Gwasanaeth i Gwsmeriaid.  Mae'n cynnwys cynllunio, trefnu a rheoli gweithrediadau gwasanaeth i gwsmeriaid. Mae'n cynnwys ymddygiadau a phrosesau gwasanaeth i gwsmeriaid sy'n cael yr effaith fwyaf ar brofiad y cwsmer wrth gyflwyno gwasanaeth i gwsmeriaid.  Cofiwch fod cwsmeriaid yn cynnwys pawb rydych chi'n darparu cynhyrchion a gwasanaethau ar eu cyfer. Gallent fod y tu allan i'ch sefydliad neu'n gwsmeriaid mewnol.

Mae darparu gwasanaeth effeithiol i gwsmeriaid yn allweddol er mwyn ennill teyrngarwch cwsmeriaid a'i gynnal.  Rydych yn cynllunio ac yn goruchwylio gweithgareddau gwasanaeth i gwsmeriaid, gan fonitro gweithrediadau gwasanaeth i gwsmeriaid yn agos a'u rheoli. Pan fydd problemau'n codi, rydych yn delio â nhw mewn ffordd sy'n rhoi argraff gadarnhaol o'ch sefydliad i'ch cwsmer.

Mae'r safon hon ar gyfer gweithwyr proffesiynol gwasanaeth i gwsmeriaid ar lefelau goruchwylio neu reoli sy'n cynllunio, trefnu a rheoli gweithrediadau gwasanaethau cwsmeriaid yn eu sefydliad.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. dadansoddi'r hyn y mae cwsmeriaid yn ei ddisgwyl gan wasanaethau
 2. diffinio'r gwasanaethau a'r cynhyrchion sydd ar gael i fodloni'r disgwyliadau hynny
 3. creu cynlluniau cyflwyno gwasanaeth i gwsmeriaid a meini prawf gwerthuso
 4. cytuno ar gynlluniau, cyllidebau a thargedau i ddarparu gwasanaeth i gwsmeriaid gyda'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau
 5. nodi unrhyw argyfyngau a allai ddigwydd ac asesu eu risgiau
 6. datblygu cynlluniau i ddelio â digwyddiadau annisgwyl
 7. trafod y staff a'r adnoddau eraill sydd eu hangen arnoch i roi eich cynlluniau cyflwyno gwasanaeth i gwsmeriaid ar waith
 8. datblygu targedau penodol, mesuradwy a realistig ar gyfer y staff sy'n darparu gwasanaeth i gwsmeriaid
 9. briffio staff ar eu hamcanion a'u targedau
 10. casglu adborth gan gwsmeriaid a staff am weithrediadau gwasanaeth i gwsmeriaid
 11. gwerthuso sut mae'r canlyniadau a'r prosesau y cytunwyd arnynt yn cael eu cyflawni
 12. addasu eich cynlluniau ar gyfer gweithrediadau gwasanaeth i gwsmeriaid yn seiliedig ar adborth a'ch gwerthusiad
 13. casglu gwybodaeth am broblemau sy'n digwydd
 14. asesu effaith problemau ar gwsmeriaid
 15. nodi achosion problemau ac atebion posibl
 16. gwerthuso atebion posibl i ddatrys problemau yn erbyn disgwyliadau cwsmeriaid ac anghenion sefydliadol
 17. dewis ateb derbyniol sy'n tarfu cyn lleied â phosibl ar gwsmeriaid a'i roi ar waith
 18. monitro sut y rhoddir yr ateb ar waith yn erbyn y meini prawf y cytunwyd arnynt
 19. dilyn y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol sy'n berthnasol i'ch rôl a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. sut i ddatblygu cynlluniau ar gyfer gweithrediadau gwasanaeth i gwsmeriaid a'r hyn y dylent ei gynnwys
 2. sut i nodi a gweithio o fewn cyllidebau a ddyrannwyd a thargedau amser ar gyfer gweithrediadau gwasanaeth i gwsmeriaid
 3. sut i drafod yr adnoddau sydd eu hangen arnoch i gyflawni eich cynlluniau
 4. y mathau o argyfyngau a allai ddigwydd yn ystod gweithrediadau gwasanaeth i gwsmeriaid, sut i asesu eu risgiau a chynllunio sut i ddelio â nhw
 5. y mathau o ddulliau monitro y gallwch eu defnyddio i drefnu a rheoli gweithrediadau gwasanaeth i gwsmeriaid
 6. y meini prawf a ddefnyddir i werthuso effeithiolrwydd gweithrediadau gwasanaeth i gwsmeriaid
 7. sut i ddatblygu amcanion a thargedau penodol, mesuradwy a realistig ar gyfer timau ac unigolion
 8. pwysigrwydd briffio staff ar eu rolau a'u cyfrifoldebau a sut i wneud hyn
 9. sut i wirio bod staff yn deall bod angen iddynt ddarparu gwasanaeth i gwsmeriaid
 10. pwysigrwydd monitro ansawdd eich gweithrediadau gwasanaeth i gwsmeriaid a'r effaith y mae hyn yn ei chael ar eich sefydliad
 11. y mathau o broblemau sy'n debygol o ddigwydd yn eich gweithrediadau gwasanaeth i gwsmeriaid a sut i gynllunio ar gyfer delio â'r rhain
 12. y prosesau a'r systemau a ddefnyddiwyd gan eich sefydliad ar gyfer delio â phroblemau
 13. pwysigrwydd cysylltu â chwsmeriaid a chydweithwyr am broblemau ac atebion posibl
 14. sut i nodi a gwerthuso atebion posibl i broblemau sy'n digwydd
 15. y gwahanol ffynonellau gwybodaeth sydd ar gael, gan gynnwys y rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol, a'r cyfleoedd y maent yn eu cynnig i fonitro gwybodaeth am anghenion cwsmeriaid
 16. y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol sy'n berthnasol i'ch rôl a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFACSB13

Galwedigaethau Perthnasol

Galwedigaethau Gwasanaeth i Gwsmeriaid

Cod SOC

7212

Geiriau Allweddol

Cyflwyno; teyrngarwch cwsmeriaid; monitro; datrys problemau; argraff gadarnhaol; gwasanaeth i gwsmeriaid; cyfathrebu; datrys problemau; gweithio gydag eraill; rhoi gwybodaeth; gwaith tîm; derbyn gwybodaeth