Datblygu strategaeth gwasanaeth i gwsmeriaid

URN: INSCS034
Sectorau Busnes (Suites): Gwasanaeth i Gwsmeriaid
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 22 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn rhan o faes cymhwysedd gwasanaeth i gwsmeriaid sy'n gysylltiedig â Rheoli Gwasanaeth i Gwsmeriaid.  Mae'n cynnwys datblygu strategaeth gwasanaeth i gwsmeriaid. Mae'n ymwneud â gweithgareddau a dulliau gweithredu sy'n chwarae rhan hanfodol mewn gwasanaeth i gwsmeriaid drwy chwilio am welliannau a datblygiadau a'u rhoi ar waith.  Cofiwch fod cwsmeriaid yn cynnwys pawb rydych chi'n darparu cynhyrchion a gwasanaethau ar eu cyfer. Gallent fod y tu allan i'ch sefydliad neu'n gwsmeriaid mewnol.

Er mwyn bod yn llwyddiannus yn gyson gyda gwasanaeth i gwsmeriaid, mae angen strategaeth gwasanaeth i gwsmeriaid ar eich sefydliad.  Rydych yn defnyddio eich gwybodaeth am gwsmeriaid eich sefydliad a'ch arbenigedd mewn gwasanaeth i gwsmeriaid i ddatblygu strategaeth gwasanaeth i gwsmeriaid sy'n cyd-fynd â strategaeth gyffredinol eich sefydliad ar gyfer maes eich cyfrifoldeb. Rydych yn seilio eich strategaeth ar ymchwil am sefydliadau eraill a thueddiadau cyfredol mewn gwasanaeth i gwsmeriaid ac yn ymgynghori â'ch tîm i gael eu barn.

Mae'r safon hon ar gyfer gweithwyr proffesiynol gwasanaeth i gwsmeriaid ar lefelau goruchwylio neu reoli sy'n datblygu strategaeth gwasanaeth i gwsmeriaid.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. nodi strategaeth, gwerthoedd, nodau ac amcanion busnes cyffredinol eich sefydliad
 2. nodi sut mae maes eich cyfrifoldeb yn helpu i gyflawni strategaeth fusnes gyffredinol eich sefydliad
 3. gwerthuso goblygiadau'r strategaeth fusnes gyffredinol ar gyfer gwasanaeth i gwsmeriaid yn eich maes cyfrifoldeb
 4. cadarnhau goblygiadau'r strategaeth fusnes gyffredinol ar gyfer cyflwyno gwasanaeth i gwsmeriaid gyda'ch rheolwr
 5. nodi sefydliadau eraill sy'n cynrychioli modelau arfer da mewn gwasanaeth i gwsmeriaid
 6. gwerthuso nodweddion allweddol gwasanaeth i gwsmeriaid mewn sefydliadau eraill a'r egwyddorion sy'n sail i'w dulliau gweithredu
 7. dadansoddi ymchwil gyfredol ar dueddiadau a datblygiadau mewn gwasanaeth i gwsmeriaid
 8. ystyried goblygiadau eich ymchwil ar gyfer maes eich cyfrifoldeb
 9. trafod canlyniadau eich ymchwil gyda'ch tîm i gytuno ar yr hyn y byddwch yn ei gynnwys yn eich strategaeth gwasanaeth i gwsmeriaid
 10. llunio strategaeth gwasanaeth i gwsmeriaid ar gyfer maes eich cyfrifoldeb
 11. diffinio gwerthoedd, nodau ac amcanion strategaeth gwasanaeth i gwsmeriaid yn seiliedig ar eich ymchwil ar gyfer maes eich cyfrifoldeb
 12. nodi prosesau a sianelau cyfathrebu ar gyfer gwasanaeth i gwsmeriaid sy'n cyd-fynd â'ch gwerthoedd, nodau ac amcanion diffiniedig
 13. amlinellu sut y byddwch yn gwerthuso effeithiolrwydd y strategaeth
 14. cytuno ar eich strategaeth gwasanaeth i gwsmeriaid gyda'ch rheolwr
 15. dilyn y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol sy'n berthnasol i'ch rôl a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. sut i gael gafael ar wybodaeth am strategaeth fusnes gyffredinol eich sefydliad a dadansoddi ei goblygiadau i faes eich cyfrifoldeb
 2. yr amcanion gweithredol ar gyfer maes eich cyfrifoldeb a sut mae'r rhain yn cysylltu â strategaeth fusnes gyffredinol eich sefydliad
 3. pwysigrwydd cael strategaeth gwasanaeth i gwsmeriaid ar gyfer maes eich cyfrifoldeb a sut i'w chysoni â strategaeth fusnes eich sefydliad
 4. y ffynonellau gwybodaeth y gallwch eu defnyddio i gael gwybodaeth am eich cwsmeriaid a'u disgwyliadau
 5. sut i nodi sefydliadau eraill a allai gynrychioli modelau arfer gorau mewn gwasanaeth i gwsmeriaid y gallwch ddysgu oddi wrthynt
 6. yr egwyddorion sy'n sail i ddulliau sefydliadau eraill o ymdrin â gwasanaeth i gwsmeriaid a sut i werthuso eu nodweddion allweddol i nodi'r rhai yr hoffech eu rhoi ar waith yn eich sefydliad eich hun
 7. ffynonellau ymchwil ar dueddiadau a datblygiadau mewn gwasanaeth i gwsmeriaid, gan gynnwys sut i'w defnyddio a'u dadansoddi
 8. pwysigrwydd defnyddio canfyddiadau eich ymchwil i nodi'r hyn y mae angen i chi ei gynnwys yn eich strategaeth gwasanaeth i gwsmeriaid
 9. sut i rannu eich canfyddiadau ymchwil â'ch tîm, trafod y goblygiadau a chytuno ar yr hyn y dylech ei gynnwys yn eich strategaeth gwasanaeth i gwsmeriaid
 10. y dulliau a ddefnyddir i ddatblygu strategaeth gwasanaeth i gwsmeriaid a'r hyn y dylai ei gynnwys
 11. sut i ddiffinio gwerthoedd, nodau ac amcanion sy'n berthnasol i faes eich cyfrifoldeb a'r amcanion strategol y cytunwyd arnynt
 12. y sianeli a'r prosesau cyfathrebu sy'n cefnogi gwasanaeth i gwsmeriaid yn eich sefydliad
 13. y dulliau a ddefnyddir i werthuso pa mor effeithiol yw eich strategaeth gwasanaeth i gwsmeriaid o ran cyflawni amcanion strategol
 14. y gweithdrefnau ar gyfer gwneud argymhellion i'ch rheolwr a sut i gytuno ar eich strategaeth
 15. y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol sy'n berthnasol i'ch rôl a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFACSD16

Galwedigaethau Perthnasol

Galwedigaethau Gwasanaeth i Gwsmeriaid

Cod SOC

7212

Geiriau Allweddol

strategaeth gwasanaeth i gwsmeriaid; rheolwyr; uwch-staff; arbenigedd; ymchwil; tueddiadau; gwasanaeth i gwsmeriaid; canolfannau cyswllt; datblygu; gwella; cyfathrebu; datrys problemau; ymddygiadau; gweithio gydag eraill; gweithio mewn tîm;