Monitro problemau gwasanaeth i gwsmeriaid a'u datrys

URN: INSCS026
Sectorau Busnes (Suites): Gwasanaeth i Gwsmeriaid
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 22 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn rhan o faes cymhwysedd gwasanaeth i gwsmeriaid sy'n ymwneud â Delio â Phroblemau, Ymholiadau a Chwynion.  Mae'n ymwneud â monitro problemau gwasanaeth i gwsmeriaid a'u datrys. Mae'n ymwneud â'r ymddygiadau, y prosesau a'r dulliau gweithredu sydd fwyaf effeithiol wrth ymdrin â phroblemau gwasanaeth i gwsmeriaid.  Cofiwch fod cwsmeriaid yn cynnwys pawb rydych chi'n darparu cynhyrchion a gwasanaethau ar eu cyfer. Gallent fod y tu allan i'ch sefydliad neu'n gwsmeriaid mewnol.

Rydych yn darparu ac yn trefnu gwasanaeth i gwsmeriaid, ond bydd rhai o'ch cwsmeriaid yn cael problemau a gallwch sylwi ar y rhain a'u datrys cyn i'ch cwsmeriaid hyd yn oed wybod amdanynt. Rydych hefyd yn cymryd rhan mewn newid systemau er mwyn osgoi problemau sy'n codi dro ar ôl tro mewn gwasanaeth i gwsmeriaid. Mae rhai cwsmeriaid yn asesu ansawdd eich gwasanaeth cwsmeriaid ar sail y ffordd yr ydych yn datrys problemau gwasanaeth i gwsmeriaid.  Rydych yn creu argraff ar gwsmeriaid ac yn adeiladu eu teyrngarwch drwy ddatrys problemau ac y creu argraff arnynt mewn ffordd na fyddai wedi bod yn bosibl pe bai popeth wedi mynd yn esmwyth. Weithiau efallai y byddwch yn gofyn am gymorth arbenigol os nad oes modd datrys problem. Rydych hefyd yn rheoli eich cwsmeriaid pan maent yn disgwyl mwy nag y gall eich sefydliad ei gynnig neu am nad yw gweithdrefnau eich gwasanaeth wedi'u dilyn. 

Mae'r safon hon ar gyfer gweithiwr proffesiynol gwasanaeth i gwsmeriaid sy'n monitro ac yn datrys problemau gwasanaeth i gwsmeriaid.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. ymateb i broblemau gwasanaeth i gwsmeriaid gan ddilyn canllawiau sefydliadol
 2. gwrando'n ofalus ar eich cwsmeriaid pan maent yn codi problemau
 3. gofyn i'ch cwsmeriaid am y broblem i wneud yn siŵr eich bod yn deall
 4. nodi problemau gyda systemau a gweithdrefnau cyn iddynt ddechrau effeithio ar eich cwsmeriaid
 5. datrys problemau gyda systemau a gweithdrefnau gwasanaeth a allai effeithio ar gwsmeriaid cyn iddynt ddod yn ymwybodol ohonynt
 6. hysbysu rheolwyr a chydweithwyr o'r camau a gymerwyd i ddatrys problemau gyda systemau a gweithdrefnau
 7. nodi problemau sy'n digwydd dro ar ôl tro gyda gwasanaeth i gwsmeriaid
 8. cymharu'r atebion ar gyfer delio â phroblemau sy'n digwydd dro ar ôl tro gyda gwasanaeth i gwsmeriaid a manteision ac anfanteision pob un o'r rhain
 9. dewis yr ateb gorau ar gyfer datrys problem sy'n digwydd dro ar ôl tro gyda gwasanaeth i gwsmeriaid, gan gydbwyso disgwyliadau cwsmeriaid ag anghenion eich sefydliad
 10. cael cymeradwyaeth ar gyfer yr ateb gan y rhai sy'n gwneud penderfyniadau i leihau'r siawns y bydd problemau'n cael eu hailadrodd
 11. gweithredu'r ateb y cytunwyd arno a'i fonitro i gael llai o broblemau sy'n codi eto
 12. gweithio gyda chydweithwyr i nodi a chadarnhau'r opsiynau i ddatrys problem gwasanaeth i gwsmeriaid
 13. gwerthuso manteision ac anfanteision pob opsiwn i'ch cwsmer a'ch sefydliad
 14. dewis yr opsiwn gorau i ddiwallu anghenion eich cwsmeriaid a'ch sefydliad
 15. trafod yr opsiynau ar gyfer datrys y broblem gyda'ch cwsmeriaid a chytuno arnynt
 16. gofyn am gymorth arbenigol i ddatrys problemau cwsmeriaid, pan fo angen
 17. cymryd camau i roi'r opsiwn y cytunwyd arno gyda'ch cwsmeriaid ar waith
 18. gweithio gyda chydweithwyr a chwsmeriaid i wneud yn siŵr bod unrhyw addewidion sy'n ymwneud â datrys y broblem yn cael eu cadw
 19. rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'ch cwsmeriaid am yr hyn sy'n digwydd i ddatrys eu problem
 20. cadarnhau gyda'ch cwsmeriaid bod y broblem wedi'i datrys i'w boddhad nhw
 21. rhoi rhesymau clir i'ch cwsmer pan na allwch ddatrys y broblem i'w boddhad
 22. dilyn y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol sy'n berthnasol i'ch rôl a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. gweithdrefnau a systemau eich sefydliad ar gyfer ymdrin â phroblemau gwasanaeth i gwsmeriaid
 2. sut i wrando ar gwsmeriaid pan maent yn codi pryderon i ddangos empathi a dealltwriaeth
 3. y mathau o gwestiynau sy'n helpu i gasglu gwybodaeth am broblemau a theimladau cwsmeriaid amdanynt
 4. eich gweithdrefnau a'ch systemau sefydliadol ar gyfer nodi problemau sy'n codi dro ar ôl tro gyda gwasanaeth i gwsmeriaid
 5. sut mae datrys problemau gwasanaeth i gwsmeriaid yn llwyddiannus yn cyfrannu at deyrngarwch cwsmeriaid allanol a gwell perthynas waith gyda phartneriaid gwasanaeth neu gwsmeriaid mewnol
 6. y dulliau a ddefnyddir i nodi problemau sy'n codi dro ar ôl tro gyda gwasanaeth
 7. sut i ddatblygu atebion posibl i broblemau gyda chydweithwyr
 8. pwysigrwydd cydbwyso disgwyliadau cwsmeriaid ag anghenion eich sefydliad
 9. sut i drafod gyda chwsmeriaid a'u sicrhau wrth i'w problemau gael eu datrys o fewn yr amserlenni y cytunwyd arnynt
 10. y cyfleoedd a'r potensial i fonitro a datrys problemau gwasanaeth i gwsmeriaid gan gasglu a rhannu gwybodaeth o bell megis ar y cyfryngau cymdeithasol
 11. sut i leddfu sefyllfaoedd a allai achosi straen sy'n gysylltiedig â phroblemau gwasanaeth i gwsmeriaid
 12. cyfyngiadau'r hyn y gallwch ei gynnig i'ch cwsmeriaid o ran gwasanaethau a chynhyrchion eich sefydliad
 13. y mathau o gamau ac ymddygiadau a allai waethygu problem cwsmeriaid a sut i osgoi'r rhain
 14. sut i ddewis y dull cyfathrebu mwyaf effeithiol wrth ddelio â phroblemau gwasanaeth i gwsmeriaid
 15. sut i ddefnyddio cyfathrebu o bell gyda chwsmeriaid ar y cyfryngau cymdeithasol wrth ddatrys problemau cwsmeriaid
 16. y mathau o gymorth arbenigol i ddatrys problemau cwsmeriaid, pan fo angen
 17. y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol sy'n berthnasol i'ch rôl a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFACSC3, CFACSC5

Galwedigaethau Perthnasol

Galwedigaethau Gwasanaeth i Gwsmeriaid

Cod SOC

7212

Geiriau Allweddol

monitro problemau; problemau gwasanaeth i gwsmeriaid; teyrngarwch cwsmeriaid; creu argraff; gwasanaeth i gwsmeriaid; cyfathrebu; datrys problemau; gweithio gydag eraill; gweithio mewn tîm; rhoi gwybodaeth; derbyn gwasanaethau gwybodaeth;