Cynnal amgylchedd iach a diogel i gwsmeriaid a chydweithwyr

URN: INSCS005
Sectorau Busnes (Suites): Gwasanaeth i Gwsmeriaid
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 22 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn rhan o faes cymhwysedd gwasanaeth i gwsmeriaid sy'n gysylltiedig â Hanfodion Gwasanaeth i Gwsmeriaid. Mae'n ymwneud â chynnal amgylchedd iach a diogel i gwsmeriaid a chydweithwyr. Mae'n cynnwys iaith a chysyniadau gwasanaeth i gwsmeriaid yn ogystal â'r cyd-destun sefydliadol a'r amgylchedd allanol rydych chi'n gweithio ynddo.  Cofiwch fod cwsmeriaid yn cynnwys pawb rydych chi'n darparu cynhyrchion a gwasanaethau ar eu cyfer. Gallent fod y tu allan i'ch sefydliad neu'n gwsmeriaid mewnol.

Mae iechyd a diogelwch yn bwysig ym mhob maes gwaith, boed mewn swyddfa neu yn y cartref, ac mae hyn yn wir am wasanaeth i gwsmeriaid.  Rydych yn darparu lefelau uchel o wasanaeth i gwsmeriaid, gan gydnabod ei bod hefyd yn bwysig cynnig amgylchedd sy'n galluogi ac yn annog staff i weithio'n ddiogel er eu lles eu hunain ac i gwsmeriaid.

Mae'r safon hon yn ymwneud â chynnal amgylchedd gwaith iach a diogel i gwsmeriaid a chydweithwyr.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. nodi peryglon iechyd a diogelwch wrth weithio gartref ac yn amgylchedd swyddfa eich sefydliad
 2. asesu'r risgiau sy'n gysylltiedig â pheryglon a nodir
 3. nodi ffactorau iechyd a diogelwch a allai wneud staff gwasanaeth i gwsmeriaid yn llai effeithiol
 4. nodi ffactorau iechyd a diogelwch a allai beri pryder i gwsmeriaid
 5. gwerthuso'r ffactorau iechyd a diogelwch a nodwyd yn erbyn polisïau a gweithdrefnau eich sefydliad a disgwyliadau cwsmeriaid
 6. rhoi gwybodaeth am risgiau a pheryglon i gydweithwyr sy'n gyfrifol am iechyd a diogelwch
 7. rhoi gwybodaeth am iechyd a diogelwch yn y gweithle i staff gwasanaeth i gwsmeriaid
 8. cadarnhau cyfrifoldebau staff am iechyd a diogelwch gyda nhw
 9. cynnal mesurau i reoli risgiau i iechyd a diogelwch sy'n cyd-fynd â pholisïau a gweithdrefnau sefydliadol
 10. gwirio bod cwsmeriaid a staff yn cael eu briffio ar fesurau i reoli risgiau i iechyd a diogelwch
 11. monitro'r defnydd o fesurau rheoli iechyd a diogelwch i wneud yn siŵr bod staff yn eu dilyn
 12. galluogi staff i nodi peryglon iechyd a diogelwch sy'n gysylltiedig â'r amgylcheddau y maent yn gweithio ynddynt a rhoi gwybod am y peryglon hyn
 13. cynorthwyo staff i reoli eu cydbwysedd bywyd-gwaith ac iechyd meddwl
 14. defnyddio gweithdrefnau sefydliadol y cytunwyd arnynt i ddelio â pheryglon pan fyddant yn digwydd
 15. adolygu elfennau iechyd a diogelwch yr amgylchedd gwasanaeth i gwsmeriaid pan fo hynny'n ofynnol gan eich sefydliad
 16. cynnal ymarferion brys o fewn maes eich cyfrifoldeb
 17. dilyn gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer cadw cofnodion iechyd a diogelwch yn gyfredol ac ar gyfer rhoi gwybod am ddigwyddiadau iechyd a diogelwch
 18. dilyn y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol sy'n berthnasol i'ch rôl a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. pwysigrwydd cynnal gwaith iach, diogel ac effeithiol gartref neu mewn swyddfa
 2. eich rôl a'ch cyfrifoldebau o ran iechyd a diogelwch yn y gweithle
 3. y cydweithwyr sydd â chyfrifoldebau penodol dros iechyd a diogelwch yn eich gweithle a sut maent yn gallu eich cefnogi
 4. pwysigrwydd yr holl gydweithwyr sy'n cymryd cyfrifoldeb am iechyd a diogelwch yn yr amgylchedd gwasanaeth i gwsmeriaid
 5. y pryderon posibl a allai fod gan gwsmeriaid ynghylch iechyd a diogelwch a sut i ddelio â'r rhain
 6. sut i gael gafael ar y wybodaeth ddiweddaraf am ofynion cyfreithiol a rheoliadol ar gyfer iechyd a diogelwch a chodau ymarfer perthnasol
 7. y ffyrdd y caiff gwybodaeth am iechyd a diogelwch ei rhannu yn eich sefydliad fel bod gan yr holl staff y wybodaeth ddiweddaraf
 8. y mathau o beryglon iechyd a diogelwch sy'n debygol o ddigwydd ym maes eich cyfrifoldeb
 9. sut i asesu'r risgiau sy'n gysylltiedig â pheryglon iechyd a diogelwch
 10. y gwahanol fathau o ffactorau sy'n effeithio ar iechyd a diogelwch a sut i'w gwerthuso, e.e. pobl, offer, deunydd, yr amgylchedd a phrosesau
 11. y materion iechyd a diogelwch a allai godi oherwydd bod staff yn gweithio gartref
 12. y ffyrdd y gallwch chi a'ch sefydliad gefnogi staff i reoli eu cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, arferion cydweithio o bell, iechyd meddwl ac iechyd corfforol mewn amgylcheddau gweithio gartref ac ar y safle
 13. sut i gynnal driliau brys yn eich amgylchedd gwasanaeth i gwsmeriaid a phryd i wneud hyn
 14. sut i reoli risgiau mewn ffordd sy'n cyd-fynd â gofynion cyfreithiol a rheoliadol a chodau ymarfer
 15. polisïau a gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer iechyd a diogelwch
 16. y gweithdrefnau cofnodi ac adrodd yn eich sefydliad sy'n berthnasol i gynnal amgylchedd iach a diogel
 17. y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol sy'n berthnasol i'ch rôl a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFACSB12

Galwedigaethau Perthnasol

Galwedigaethau Gwasanaeth i Gwsmeriaid

Cod SOC

7212

Geiriau Allweddol

Iechyd; diogelwch; yr amgylchedd; cyflwyno; gwasanaeth i gwsmeriaid; risgiau; peryglon; argyfwng; driliau; codau ymarfer; gwasanaeth cwsmeriaid; cyfathrebu; datrys problemau; ymddygiadau; gweithio gydag eraill; gwaith tîm; rhoi gwybodaeth; derbyn gwybodae